KSKE 7 Sp 7/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200399 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200399.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľky C.. E. C., J. J. XXXX/X, E. L. P., proti odporcovi Centrum právnej pomoci, kancelária Humenné, Mierova 4, Humenné, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. N670/12, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. N670/12 z 3. apríla 2012.

Navrhovateľke nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

I.

Odporca preskúmavaným rozhodnutím z 3. apríla 2012 ako príslušný správny orgán podľa § 1 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, nepriznal navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Preskúmavané rozhodnutie odporca odôvodnil nasledovne:

Dňa 5. marca 2011 bola centru doručená žiadosť žiadateľky o poskytnutie právnej pomoci vo veci okresný súd začal konanie o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti matky proti vôli oboch rodičov a žiadateľka žiadala zastavenie konania a odškodné 330 Eur.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. Tento zákon sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci

a) v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach,

rodinnoprávnych veciach, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len vnútroštátne spory ) ,

b) v cezhraničných sporoch v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach,

pracovnoprávnych veciach a v rodinnoprávnych veciach a

c) v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj

v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Vo veci právneho sporu, s ktorým sa žiadateľka obrátila na centrum, je daná pôsobnosť centra, keďže ide o občianskoprávnu vec.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. Fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a) jej príjem nepresahuje 1,4 - násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným

predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, okrem sporov, v ktorých nie je

možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 327/2005 Z. z. podmienky na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa odseku 1 písm. a) a b) musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.

Podľa § 6a ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. Ak príjem fyzickej osoby presahuje 1,4 -násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a súčasne nepresahuje 1,6 - násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom alebo centrom pri splnení podmienky finančnej účasti vo výške 20 % trov právneho zastúpenia podľa osobitného predpisu; splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) tým nie je dotknuté. Ustanovenie § 6 ods. 2 sa použije primerane.

Žiadateľka preukázala, že je poberateľkou dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a preto sa podmienka materiálnej núdze v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 327/2005 Z. z. považuje za splnenú.

Podľa § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. pri posudzovaní bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

Na preukázanie skutkového stavu a opodstatnenosti nároku žiadateľka predložila:

-ftk. Uznesenia Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. 8P/116/2011-29 zo dňa 16.1.2012

-návrh dohody rodičov o vyživovacej povinnosti k dieťaťu zo dňa 10.6.2011.

Žiadateľka dňa 14.6.2011 podala na Okresnom súde Vranov nad Topľou návrh na schválenie dohody rodičov o vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu. Svoj návrh odôvodnila tým, že schválenie tejto dohody potrebuje pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou na účely konania

o dávku v hmotnej núdzi. Okresný súd Vranov nad Topľou uznesením č.k. 8P/116/2011-29 zo dňa 16.1.2012 začal bez návrhu konanie o zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky.

Podľa § 81 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov Aj bez návrhu môže súd začať konanie vo veciach starostlivosti o maloletých, konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti, konanie o spôsobilosti na právne úkony, opatrovnícke konanie, konanie o vyhlásenie za mŕtveho, konanie o dedičstve a ďalšie konania, kde to pripúšťa zákon.

Z predložených listín vyplýva, že žiadateľka nežije v spoločnej domácnosti s otcom maloletého dieťaťa. Okresný súd Vranov nad Topľou na uvedenú situáciu aplikoval ustanovenie § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane .

I.. J. G. G.. v Komentári s judikatúrou k zákone o rodine na str. 224, vydavateľstvo Heuréka, rok vydania 2005 uvádza: Rozhodnutie o výžive v tomto prípade musí byť spojené s rozhodnutím o otázke, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti podľa § 36 ods. 1 zákona o rodine. O oboch otázkach zákon umožňuje rodičom uzavrieť dohodu, ktorá podlieha schváleniu súdom. Konanie možno začať aj bez návrhu.

Okresný súd Vranov nad Topľou postupoval v zmysle vyššie uvedených ustanovení a vzhľadom na zistený stav začal správne konanie o zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky ex offo.

Vo veci, s ktorou sa žiadateľka na centrum obrátila, nebola z vyššie uvádzaných dôvodov vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu, čím žiadateľka nesplnila jednu z troch kumulatívnych podmienok na priznanie nároku na právnu pomoc.

Nesplnenie hoci len jednej z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci má za následok negatívne rozhodnutie o nároku na poskytovanie právnej pomoci.

Z dôvodu nutnosti kumulatívneho splnenia zákonom stanovených podmienok pre priznanie nároku na právnu pomoc sa centrum, s ohľadom na vyššie uvedené, splnením ďalších podmienok nezaoberalo.

Vzhľadom na to, že centrum má na základe údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a priložených listinných dôkazov preukázané, že žiadateľka nespĺňa podmienky na poskytnutie právnej pomoci v zmysle citovaných zákonných ustanovení, rozhodlo tak, ako je uvedené vo výroku a žiadateľke nepriznalo nárok na poskytovanie právnej pomoci.

II.

Navrhovateľka vo včas podanom opravnom prostriedku zo 14.4.2012 vyjadrila nesúhlas s preskúmavaným rozhodnutím odporcu o nepriznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci z dôvodu zrejmej bezúspešnosti žaloby, ktorú navrhovateľka podala v súvislosti s vydaním uznesenia Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. 8P/116/2011-29 zo 16.1.2012. Namietala skutočnosť, že Centrum právnej pomoci, kancelária Humenné postavilo záver o zrejmej bezúspešnosti sporu na názoru I.. J. G. G..

uverejnenom v Komentári s judikatúrou k zákone o rodine. Tvrdila, že tento právny názor nemôže byť pre súd záväzný, pretože takéto právne komentáre nie sú oficiálnym prameňom práva na území Slovenskej republiky. Podľa jej názoru žaloba, ktorú podala voči Okresnému súdu Vranov nad Topľou, z dôvodu podľa nej nezákonného uznesenia o začatí konania vo veci výchovy maloletého dieťaťa, je dôvodná a preto jej mal byť priznaný nárok na poskytovanie právnej pomoci.

III.

Odporca v písomnom vyjadrení z 2. 7. 2012 k obsahu opravného prostriedku navrhovateľky uviedol:

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej len zákon č. 327/2005 Z. z. ) .

Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc:

a) v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych

veciach, rodinnoprávnych veciach, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,

b) v cezhraničných sporoch v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych

veciach, pracovnoprávnych veciach a v rodinnoprávnych veciach a

c) v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení a v týchto veciach aj

v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Jednou z podmienok poskytnutia právnej pomoci Centrom právnej pomoci je, že sa nejedná o zrejmú bezúspešnosť sporu. Pri rozhodovaní o nároku na právnu pomoc posudzuje centrum aj otázku materiálnej núdze žiadateľa a hodnoty sporu.

Úspešným žiadateľom v konaní o priznanie nároku na právnu pomoc môže byť len ten, kto súčasne preukáže splnenie všetkých troch podmienok: že sa nachádza v stave materiálnej núdze, že sa nejedná o zrejmú bezúspešnosť sporu a že spor prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy, ak je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. pri posudzovaní bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

Na základe navrhovateľkou predložených písomností, ktoré sú súčasťou spisu odporcu sp.zn. N670/12 a boli podkladmi na vydanie napádaného rozhodnutia, bolo preukázané, že navrhovateľka nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - že sa nejedná o zrejmú bezúspešnosť sporu, pretože Okresný súd Vranov nad Topľou postupoval správne. Navrhovateľka podala dňa 14.6.2011 na Okresnom súde Vranov nad Topľou návrh na schválenie dohody rodičov o vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu. Nakoľko šetrením súdu bolo zistené, že rodičia maloletého nežijú v spoločnej domácnosti a starostlivosť o dieťa zabezpečuje navrhovateľka, súd podľa § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.k. 8P/116/2011-29 zo dňa 16.1.2012 začal konanie bez návrhu o zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti navrhovateľky. Rozhodnutie o výživnom musí byť spojené s rozhodnutím o otázke, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Okresný súd Vranov nad Topľou postupoval v súlade so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je daný dôvod na zastavenie konania a požadovanie odškodného vo výške 330 €.

Na základe uvedených skutočností odporca navrhol potvrdiť preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne.

V prílohe písomného podania z 8. 8. 2012 navrhovateľka predložila súdu okrem žiadosti o poskytnutie právnej pomoci z 3. 3. 2012 aj rozsudok Krajského súdu v Prešove č.k. 2S/13/2011-63 z 13.1.2012, ktorým Krajský súd v Prešove podľa § 250j ods. 2 písm. c) , d) O.s.p. zrušil rozhodnutie žalovaného - Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zo 6.6.2011 č. AA/2011/09336-OPHN a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

IV.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) preskúmal rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu odporcu a listinami predloženými navrhovateľkou v súdnom preskúmavacom konaní a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Súd vo veci rozhodol bez nariadenia pojednávania postupom podľa § 250f ods. 2 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p.

Ako to vyplýva z obsahu rozhodnutia odporcu č. N670/12 z 3.4.2012 nepriznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci navrhovateľke odporca odôvodnil nesplnením jednej zo základných právnych podmienok pre poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 327/2005 Z. z., podľa ktorého fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu.

Z obsahu žiadosti navrhovateľky o poskytnutie právnej pomoci z 3. 3. 2012, ktorá je súčasťou administratívneho spisu odporcu vyplýva, že navrhovateľka pri opise okolností sporu uviedla, že Okresný súd Vranov nad Topľou nemal podľa jej názoru konať o výchove maloletého dieťaťa, ale na základe jej návrhu na schválenie rodičovskej dohody o výživnom, vydať iba rozhodnutie týkajúce sa vyživovacej povinnosti. Centru právnej pomoci predložila okrem iného aj kópiu návrhu podaného na Okresnom súde Vranov nad Topľou navrhovateľkou a G. J.Á., J. T. Č.. XXX, t.j. rodičmi maloletého T. J. L.. XX.X.XXXX. Ide o návrh z 10.6.2011 doručený Okresnému súdu Vranov nad Topľou 14.6.2011 označený ako schválenie dohody rodičov o vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu , ktorým rodičia maloletého dieťaťa žiadajú súd, aby schválil dohodu o vyživovacej povinnosti, ktorá je súčasťou predmetného návrhu. V texte označeného návrhu z 10.6.2011 rodičia maloletého T. J. (obaja pod návrhom podpísaní) uviedli, že spolu nikdy nežili a ani neboli manželmi .

Z obsahu žaloby zo 14.4.2012 predloženej navrhovateľkou v konaní je zrejmé, že navrhovateľka sa domáha na Krajskom súde v Prešove proti Ministerstvu spravodlivosti SR (zastupujúceho Okresný súd vo Vranove nad Topľou) určenia nezákonnosti a zastavenia konania vedeného na Okresnom súde Vranov nad Topľou vo veci výchovy maloletého T. J.S. L.. XX.X.XXXX, začatého uznesením Okresného súdu Vranov nad Topľou č. k. 8P/116/2011-29 zo 16.1.2012.

Podľa obsahu výrokovej časti a odôvodnenia uznesenia Okresného súdu Vranov nad Topľou č.k. 8P/116/2011-29 zo 16.1.2012 súd zistil, že Okresný súd Vranov nad Topľou začal bez návrhu konanie

o zverenie maloletého dieťaťa (T. J. L.. XX.X.XXXX) do osobnej starostlivosti matky. Predmetný výrok uznesenia Okresného súdu Vranov nad Topľou zo 16.1.2012 je pre navrhovateľku dôvodom pre začatie súdneho konania, pre účely ktorého požiadala odporcu o poskytnutie právnej pomoci.

Súd po preskúmaní obsahu administratívneho spisu, vychádzajúc predovšetkým z listín predložených navrhovateľkou v konaní o žiadosti na poskytnutie právnej pomoci, ako aj z obsahu opravného prostriedku zistil, že odporca v rozhodnutí z 3.4.2012 o nepriznaní nároku navrhovateľky na poskytnutie právnej pomoci dospel k správnym právnym záverom vychádzajúcim najmä zo znenia § 6 ods. 1 písm. b) , § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Záver správneho orgánu - odporcu o zrejmej bezúspešnosti sporu je totiž aj podľa názoru súdu správny, rešpektujúci procesné oprávnenie súdu vo veciach starostlivosti súdu o maloletých začať aj bez návrhu konanie vo veciach starostlivosti o maloletých.

Podľa § 81 ods. 1 O. s. p. aj bez návrhu môže súd začať konanie vo veciach starostlivosti o maloletých a ďalšie typy konaní uvedené v predmetnom zákonnom ustanovení. Kľúčovou právne významnou skutočnosťou pre začatie konania o výchove vo veci vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod č.k. 8P/116/2011 bolo zistenie súdu, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú.

Argumentácia navrhovateľky, podľa ktorej Okresný súd Vranov nad Topľou mal na základe návrhu na schválenie dohody rodičov o vyživovacej povinnosti k maloletému T. J. z 10.6.2011 rozhodnúť iba o schválení dohody o výživnom totiž nemá oporu v platnom právnom stave vyplývajúcom z dotknutých ustanovení zákona o rodine, Občianskeho súdneho poriadku a podporenom ustálenou judikatúrou súdov v Slovenskej republike. S konaním o určenie výšky výživného, aj za predpokladu, že ide o schválenie rodičovskej dohody o výživnom, je totiž nevyhnutne spojené aj konanie o výchove maloletého dieťaťa za existencie skutkového stavu, ktorý vyplýva z návrhu navrhovateľky a otca maloletého z 10. 6. 2011, podaného na Okresnom súde Vranov nad Topľou, v ktorom rodičia maloletého uviedli, že spolu nikdy nežili a ani neboli manželmi. Po zistení takejto právne významnej skutočnosti súd konajúci vo veciach starostlivosti súdu o maloletých má nepochybne oprávnenie začať z úradnej povinnosti konanie podľa § 81 ods. 1 O. s. p. Ide o procesné rozhodnutie, proti ktorému nie je prípustné odvolanie a ktoré je súd oprávnený zrušiť aj bez návrhu (napr. konanie zastaviť) , za predpokladu, že zistí zánik skutkových a právnych dôvodov pre takéto konanie.

Nadôvažok súd považuje za potrebné k veci poznamenať, že vzhľadom na uvedenú právnu argumentáciu neprichádza do úvahy ani potencionálny úspech navrhovateľky v konaní o finančných nárokoch voči Okresnému súdu Vranov nad Topľou z titulu vydania uznesenia zo 16.1.2012. Navyše navrhovateľka žiadnym spôsobom nekonkretizovala skutkové a právne dôvody požadovaného odškodného (330 Eur) . Z obsahu jej písomných podaní adresovaných odporcovi a súdom, ani z obsahu samotného opravného prostriedku pritom súd nezistil žiadne skutočnosti navodzujúce právne možnosti uplatnenia nárokov podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, alebo podľa iných právnych predpisov.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci, súd zhodne s dôvodmi preskúmavaného rozhodnutia odporcu z 3.4.2012 konštatoval nesplnenie právnych podmienok navrhovateľkou pre uznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci podľa zákona č. 327/2005 Z. z. v platnom znení a preto, plne sa stotožňujúc s obsahom odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia z 3.4.2012, uvedené rozhodnutie potvrdil procesným postupom podľa § 250q ods. 2 O. s. p.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.