KSKE 7 Sp 9/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sp 9/2012

KS v Košiciach, dátum 20.09.2012, sp.zn. KSKE 7 Sp 9/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200449 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200449.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H. K., B.. XX.X.XXXX, X. P. Č.. XX, XXX XX P. W., proti žalovanému: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom Moyzesova č. 18, P.O.BOX A11, 040 41 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 4N 997/11 zo dňa 23.8.2011, takto:

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Písomným podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 7.5.2012 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného sp. zn. 4N 997/11 zo dňa 23.8.2011, ktorým mu nebol priznaný nárok na poskytovanie právnej pomoci.

Podľa § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení zákona č. 495/2009 Z. z., centrum rozhodne o žiadosti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 1; túto lehotu nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

V danej veci ide teda o konanie podľa druhej hlavy, piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "O.s.p") , t. j. § 247 a nasl. O.s.p. - rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov.

Podľa § 250b ods. 1 O.s.p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Podľa ust. § 57 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobca podal opravný prostriedok na poštovú prepravu dňa 2.5.2012, čo vyplýva z pečiatky doručujúceho orgánu. Odvolanie bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 7.5.2012. Z údajov na vrátenej doručenke zásielky, t. j. rozhodnutia žalovaného č. 4N 997/11 zo dňa 23.8.2011, ktorá bola adresovaná žalobcovi do vlastných rúk, je preukázané, že napadnuté rozhodnutie bolo žalobcovi doručené dňa 25.8.2011. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.8.2011. Uvedené rozhodnutie obsahovalo správne poučenie o tom, že je ho možné preskúmať súdom podľa § 247 a nasl. O.s.p..

V zmysle vyššie uvedeného žalobcovi uplynula dvojmesačná lehota na podanie žaloby dňa 25.10.2011. Opravný prostriedok žalobcu bol daný na poštovú prepravu až dňa 2.5.2012, čiže bol podaný po dvojmesačnej lehote na podanie žaloby v zmysle § 250b ods. 1 O.s.p.. Z dikcie uvedeného ustanovenia taktiež vyplýva, že žaloba musí byť podaná na súde, čiže nestačí, ak bola v lehote ustanovenej zákonom doručená správnemu orgánu.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Keďže žaloba bola podaná oneskorene, súd predmetné konanie podľa § 250d ods. 3 prvej vety O.s.p. zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 prvá O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.