KSKE 7 To 103/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7To/103/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811010290 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Osif ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811010290.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Miroslava Osifa a sudcov JUDr. Ladislava Tomčovčíka a JUDr. Jaroslava Chleboviča, na verejnom zasadnutí konanom dňa 19. januára 2012, v trestnej veci proti P. Y., obžalovaného pre prečin krádeže podľa § 212 ods.1 Tr.zák. a iné, o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 12.10.2011 sp.zn. 1T 110/2011 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 ods.1 Tr.por. z a m i e t a odvolanie obžalovaného P. Y..

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom Okresného súdu Rožňava zo dňa 12.10.2011 sp.zn. 1T 110/2011 bol obžalovaný P. Y. uznaný za vinného z prečinu krádeže podľa § 212 ods.1 Tr.zák. a prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 ods.1 Tr.zák., za čo mu bol podľa § 219 ods.1 Tr.zák., s použitím § 41 ods.1, § 38 ods.2, 4, § 36 písm.l/, § 37 písm.h/, m/ Tr.zák. uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 28 (dvadsaťosem) mesiacov.

Podľa § 48 ods.2 písm.b/ Tr.zák. pre výkon trestu odňatia slobody bol zaradený do ústavu so stredným stupňom stráženia.

Podľa § 287 ods.1 Tr.por. obžalovanému P. Y. bola uložená povinnosť uhradiť poškodenej H. K., nar. X.X.XXXX, bytom G., T. Č.. XX, škodu vo výške 510,- Eur.

V zákonom stanovenej lehote proti tomuto rozsudku podal odvolanie obžalovaný P. Y., ktoré prostredníctvom svojho obhajcu aj písomne zdôvodnil. V písomných dôvodoch odvolania vytýkal konaniu predchádzajúcemu odvolaniu, že napriek jeho snahe, aby v jeho trestnej veci bolo rozhodované formou konania o dohode o vine a treste, nebolo jeho žiadosti vyhovené. Nevyhovenie jeho žiadosti považuje za znevýhodnenie jeho postavenia v trestnom konaní. Svoju vinu v celom rozsahu priznal a prejavil vôľu a ochotu podieľať sa na náhrade škody. Priznal, že ako mladý človek zlyhal, svoje zlyhanie si v plnej miere uvedomil a má snahu stať sa riadne pracujúcim človekom. Ako vyučený kuchár sa prihlásil na SOU strojnícke - odbor obrábač kovov na základe náboru vo výkone trestu a má snahu o nápravu. Odstupom času si uvedomil protiprávnosť ale aj následky svojho konania, čomu v budúcnosti sa už chce v plnej miere vyvarovať.

Súd rozhodujúci o jeho vine a treste prihliadal len na priťažujúce okolnosti, pričom vôbec nezohľadnil tú skutočnosť, že osud mu neumožnil vyrastať v usporiadaných rodinných pomeroch, kde na štart do života deti pripravujú rodičia. Je si vedomý, že toto ho neospravedlňuje, ale podľa jeho názoru výrazne zmierňuje stupeň nebezpečnosti jeho protiprávneho konania pre spoločnosť.

Z vyššie uvedených dôvodov preto navrhol, aby odvolací súd opätovne prehodnotil všetky okolnosti prípadu, predovšetkým jeho osobu a predchádzajúce pomery a má za to, že na dosiahnutie účelu trestu bude postačovať uloženie trestu aj pod zákonom stanovenú trestnú sadzbu, aplikujúc ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu.

Na podklade odvolania obžalovaného P. Y. krajský súd podľa § 317 ods.1 Tr.por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že odvolanie obžalovaného nie je dôvodné.

Preskúmaním napadnutého rozhodnutia a konania mu predchádzajúceho odvolací súd zistil, že obžalovaný P. Y. na hlavnom pojednávaní pred súdom prvého stupňa po poučení v zmysle ustanovenia § 257 Tr.por. o možnosti urobiť vyhlásenie o vine, vyhlásil, že je vinný zo spáchania skutku kladeného mu za vinu, a to v rozsahu, ako je uvedený vo výrokovej časti napadnutého rozsudku.

Vzhľadom na skutočnosť, že po vyhlásení o vine, kladne odpovedal na všetky otázky uvedené v ustanovení § 333 ods.3 písm.c/, d/, f/, g/, h/ Tr.por., po návrhu okresného prokurátora prijať vyhlásenie obžalovaného o vine, súd jeho vyhlásenie uznesením prijal. Súd prvého stupňa po vyhlásení obžalovaného o jeho vine zo spáchania žalovaného skutku už nevykonával dokazovanie ohľadne viny a vykonal len dokazovanie v rozsahu zistenia skutočností, na podklade ktorých rozhodol o uloženom treste.

Nepochybil súd prvého stupňa, pokiaľ dospel k záveru, že obžalovanému P. Y. je potrebné uložiť úhrnný trest odňatia slobody, pričom aplikoval ustanovenia § 38 ods.2, 4 Tr.zák. s poukazom na § 36 písm.l/ a § 37 písm. h/, m/ Tr.zák., keď prevažoval pomer priťažujúcich okolností nad okolnosťami poľahčujúcimi. Obžalovanému P. Y. súd prvého stupňa tak uložil trest odňatia slobody na dolnej hranici zákonom stanovenej zvýšenej trestnej sadzby v zmysle ustanovenia § 38 ods.4 Tr.zák.

Argumenty uvádzané v odvolaní obžalovaného, aby v jeho prípade odvolací súd aplikoval ustanovenia o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody, aj krajský súd vyhodnotil ako nemožné, nakoľko nemajú oporu v Trestnom zákone a to vzhľadom na osobu obžalovaného.

Odvolací súd poukazuje predovšetkým na predchádzajúce odsúdenia obžalovaného, kde trestným rozkazom Okresného súdu Trebišov zo dňa 19.novembra 2010, bol odsúdený pre prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty podľa § 219 ods.1 Tr.zák. a bol mu uložený nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov, pre ktorého výkon bol zaradený do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2010 a v dobe kratšej ako 1 mesiac od právoplatnosti tohto rozhodnutia sa opätovne dopustil obdobného konania, v rozsahu ako je to uvedené vo výroku teraz napadnutého rozsudku.

Práve vyššie uvádzané skutočnosti boli dôvodom prečo obžalovanému P. Y. nebolo možné ani odvolacím súdom po prehodnotení okolností prípadu ako aj jeho osoby rozhodnúť v prospech obžalovaného tak, ako sa toho domáhal v odvolaní.

Z vyššie uvedených dôvodov preto odvolanie obžalovaného P. Y. bolo ako nedôvodné zamietnuté. Odvolací súd pritom v podrobnostiach poukazuje na dôvody napadnutého rozsudku, ktoré si v celom rozsahu osvojuje a ničím viac nedopĺňa.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.