KSKE 7 To 37/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 To 37/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7To/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208010549 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Osif ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208010549.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Miroslava Osifa a sudcov JUDr. Ladislava Tomčovčíka a JUDr. Vladimíra Kuráka, na verejnom zasadnutí konanom dňa 17. mája 2012, v trestnej veci proti R.. Y. T., obžalovaného pre prečin podvodu podľa § 221 ods.1, 2 Tr.zák., o odvolaní okresného prokurátora proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 20. januára 2012 sp.zn. 6 T 17/2008 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 Tr.por. z a m i e t a odvolanie okresného prokurátora.

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom Okresného súdu Košice II zo dňa 20. januára 2012 sp.zn. 6 T 17/2008 bol obžalovaný R.. Y. T. podľa § 285 písm.b/ Tr.por. oslobodený spod obžaloby prokurátora Okresnej prokuratúry Košice II sp.zn. 1 Pv 1637/06 zo dňa 11. apríla 2008, pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin podvodu podľa § 221 ods.1, 2 Tr.zák., ktorého sa mal dopustiť na tom skutkovom základe, že

dňa 4.9.2003 v V. na ul. Y. Č.. XX vo firme M. - M. L..C..I.. si požičal sumu 350.000,- Sk (11.617,87 €) od K.. Y. Y., na základe čoho dňa 4.9.2003 vystavil čestné prehlásenie, že požičanú sumu vráti v splátkach počnúc mesiacom januára 2004, a to aj napriek tomu, že už v čase pôžičky vedel, že túto nebude splácať, čím vylákaním pôžičky a jej nevrátením spôsobil K.. Y. Y. škodu vo výške 350.000,- Sk (11.617,87 €) ;

dňa 4.9.2003 v V. na ul. Y. Č.. XX vo firme M. - M. L..C..I.. si požičal sumu 416.000,- Sk (13.808,67 €) od K.. R. Y., na základe čoho dňa 4.9.2003 vystavil čestné prehlásenie, že požičanú sumu vráti v splátkach počnúc mesiacom január 2004, a to aj napriek tomu, že už v čase pôžičky vedel, že túto nebude splácať, čím vylákaním pôžičky a jej nevrátením spôsobil K.. R. Y. škodu vo výške 416.000,- Sk (13.808,67 €) , čím s takto svojím konaním spôsobil celkovú škodu vo výške 766.000,-Sk (25.426,54 €) ;

keďže skutok nie je trestným činom.

Podľa § 288 ods.3 Tr.por. poškodený K.. Y. Y., nar. X.X.XXXX, bytom V., ul. R. M. Č.. XX s nárokom na náhradu škody bol odkázaný na občianske súdne konanie.

V zákonom stanovenej lehote proti tomuto rozsudku podal odvolanie okresný prokurátor, v ktorom navrhol odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie.

Okresný prokurátor svoje odvolanie odôvodnil tým, že poškodený K.. Y. Y. tak v prípravnom konaní, ako aj na hlavnom pojednávaní uvádzal, že peniaze od neho prevzal obžalovaný R.. Y. T.. Poškodený K.. R.

Y. pri preberaní peňazí obžalovaným R.. Y. T. nebol, ale bol obžalovaným presvedčený, aby mu peniaze požičal. Z výsluchu poškodených zhodne vyplýva, že sa jednalo o pôžičku, ktorú mal obžalovaný R.. Y. T. v dohodnutom čase a dohodnutým spôsobom vrátiť, čo však neurobil.

Okresný súd, ako to vyplýva z dôvodov jeho rozhodnutia spochybnil listinný dôkaz, a to čestné prehlásenia zo dňa 4.9.2003 s odôvodnením, že vzhľadom na okolnosti ich podpísania obžalovaným R.. Y. T. sa nejednalo o platný právny úkon. Čestné prehlásenia neboli podpísané obžalovaným R.. Y. T. slobodne a vážne, a tak plnenie z neplatného právneho úkonu nemôže požívať ochranu občianskeho práva, a tak nezakladá ani podklad na trestné stíhanie obžalovaného.

Predmetom trestného konania podľa názoru odvolateľa nebolo hodnotenie čestných prehlásení ako právneho úkonu, ale zistenie, či sa v danom prípade jednalo o pôžičku a či obžalovaný R.. Y. T. konal v úmysle túto pôžičku nevrátiť. Z vyjadrenia samotného obžalovaného R.. Y. T. nepochybne vyplýva, že z jeho pohľadu išlo o províziu z predaja hotela a ním podpísané čestné prehlásenia o uznaní dlhu od počiatku považoval za právne neúčinné, čo len nasvedčuje tomu, že už v čase podpisu čestných prehlásení nemal v úmysle prevzaté peniaze vrátiť. Obžalovaný R.. Y. T. takto už v momente prevzatia peňazí a podpise čestných prehlásení uviedol do omylu, resp. využil ich omyl.

Okresný súd pri hodnotení dôkazov výsledky vykonaného dokazovania vyhodnotil jednostranne, a to len v prospech obžalovaného a vôbec nezobral do úvahy tvrdenia poškodených K.. Y. Y., K.. R. Y., ako aj listinné dôkazy, t.j. čestné prehlásenia spísané dňa 4.9.2003.

Na podklade odvolania okresného prokurátora krajský súd podľa § 317 ods.1 Tr.por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že odvolanie okresného prokurátora nie je dôvodné.

Preskúmaním napadnutého rozsudku a konania mu predchádzajúceho aj odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa na hlavnom pojednávaní vykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu a na podklade výsledkov vykonaného dokazovania zákonne rozhodol.

Neobstojí tvrdenie okresného prokurátora uvádzané v odvolaní, pokiaľ poukázal na výpovede poškodených K.. Y. Y. a K.. R. Y., ktorí podľa jeho tvrdenia pri svojich výsluchoch, či už v štádiu prípravného konania alebo na hlavnom pojednávaní mali uvádzať, že sa jednalo o skutočnú pôžičku peňazí obžalovaným Y. T..

Odvolací súd v tomto smere poukazuje v prvom rade na výsluchy vyššie uvádzaných svedkov z hlavného pojednávania, z výpovede ktorých nepochybne vyplýva, že obžalovaný R.. Y. T. dňa 4. septembra 2003 prišiel do Košíc spolu s F. Š. s cieľom, aby jej poškodený K.. R. Y. vyplatil odmenu - províziu súvisiacu s predajom hotela V. U. N.. Poškodený K.. R. Y. s vyplatením provízie spočiatku nesúhlasil, ale neskôr s vyplatením provízie súhlasil a jej vyplatenie podmienil spísaním čestného prehlásenia, ktoré bolo spísané v prospech K.. Y. Y. na sumu 350.000,- Sk (11.617,87 €) a sumu 416.000,- Sk (13.808,67 €) v prospech K..R. Y..

Z výsledkov vykonaného dokazovania vyplýva, že bol to práve poškodený K.. R. Y., ktorý vyplatenie provízie podmienil spísaním čestných prehlásení, v ktorých obžalovaný R.. Y. T. prevzal na seba dlh v prospech poškodených K.. Y. Y. a K.. R. Y., hoci to nezodpovedalo skutočnému stavu veci.

K spísaniu a podpísaniu čestných prehlásení došlo len preto, lebo obžalovaný R.. Y. T. a svedkyňa F. Š., plniac pokyn svedkyne Y.. F. T., bez vyplatenia provízie sa nemienili vrátiť domov. Navyše samotnému vyplateniu provízie aj v kritický deň predchádzali telefonické hovory medzi poškodenými K.. Y. Y. a K.. R. Y. na jednej strane a svedkyňou Y.. F. T. na strane druhej.

Obžalovaný R.. Y. T. okrem čestných prehlásení, v ktorých sa uvádzalo, že si požičal sumu 350.000,- Sk, respektíve sumu 416.000,- Sk, podpísal aj ďalšie čestné prehlásenie o prevzatí sumy 4,5 milióna Sk, ktoré peniaze mu vyplatené neboli a spísanie tohto čestného prehlásenia bolo poškodeným K.. R. Y. podmienené len z dôvodu obavy, pre prípad, ak by v budúcnosti došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol predaj hotela V. U. N..

Obhajoba obžalovaného R.. Y. T. o tom, že čestné prehlásenia o pôžičke peňazí nezodpovedali realite potvrdila pri výsluchu svedkyňa F. Š., ktorej poškodený K.. Y. Y. podľa pokynov poškodeného K.. R. Y. požadovanú sumu v skutočnosti vyplatil a ona ju prevzala. Rovnako svedkyňa F. Š. potvrdila obhajobu obžalovaného R.. Y. T., že cestu do Košíc za poškodenými K.. Y. Y. a K.. R. Y.K. vykonali na pokyn Y.. F. T., ktorá od svojho otca K.. R. Y. požadovala vyplatenie provízie súvisiacej s predajom hotela V. U. N..

Z vyššie uvádzanej dôkaznej situácie preto nepochybne vyplýva, že obsah čestných prehlásení, na ktoré sa odvoláva okresný prokurátor nezodpovedali skutočnosti a za takejto situácie preto nemôžu zakladať podklad pre skutok, ako bol sformulovaný v obžalobe okresného prokurátora.

Čestné prehlásenia, ktorých obsah nezodpovedá reálnemu stavu, preto nemôže byť pokladaný za základ skutkovej vety uvádzanej v obžalobe okresného prokurátora, nakoľko zákonnosť nie je možné zakladať na nezákonných právnych aktoch, ako na to správne poukázal v dôvodoch svojho rozhodnutia súd prvého stupňa.

Nepochybil preto súd prvého stupňa pokiaľ výsledky vykonaného dokazovania tak, ako na to v podrobnostiach poukazuje v dôvodoch napadnutého rozsudku, vyhodnotil v prospech obžalovaného R.. Y. T.. V podrobnostiach odvolací súd preto poukazuje na dôvody napadnutého rozsudku, ktoré si v celom rozsahu osvojuje a ničím viac nedopĺňa.

Keďže odvolací súd nezistil žiadne pochybenie v rozhodnutí súdu prvého stupňa, ani pokiaľ sa týka výroku o náhrade škody, ktoré je v súlade s ustanovením § 288 ods. 3 Tr.por., preto odvolanie okresného prokurátora ako nedôvodné zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.