KSKE 7 Tos 59/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Tos/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211011562 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Tomčovčík ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211011562.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 3. júla 2012, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Tomčovčíka a sudcov JUDr. Miroslava Osifa a JUDr. Vladimíra Kuráka, v trestnej veci obžalovaného D. L. a spol., pre prečin podľa § 20, § 212 ods.2,3 Tr. zák. a iné, o sťažnosti okresného prokurátora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 29.5.2012, sp. zn. 6T 132/2011 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 193 ods.1 písm. c) Tr. por. z a m i e t a sťažnosť okresného prokurátora.

o d ô v o d n e n i e :

Citovaným uznesením okresného súdu bol podľa § 79 ods.3 Tr.por. obžalovaný D. L., nar. X.X.XXXX, prepustený z väzby na slobodu.

Proti tomuto uzneseniu, po jeho vyhlásení a poučení o opravnom prostriedku na hlavnom pojednávaní okresný prokurátor zahlásil sťažnosť, ktorú aj dodatočne písomne odôvodnil. V dôvodoch svojej sťažnosti poukázal na to, že okresný súd rozhodol o prepustení z väzby nesprávne, pretože pochybil pri ukladaní trestu, keďže podľa názoru prokurátora, mal obžalovanému uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody, keďže tento sa konania dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia. Žiadal preto, aby krajský súd zrušil uznesenie okresného súdu a ponechal obžalovaného D. L. vo väzbe.

Na podklade podanej sťažnosti okresného prokurátora krajský súd v zmysle § 192 ods.1 Tr.por. preskúmal správnosť výroku napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a po zvážení všetkých okolností významných pre rozhodnutie, dospel k záveru, že sťažnosť je nedôvodná.

Po preskúmaní dôvodov, ktoré viedli okresný súd k prepusteniu obžalovaného z väzby, aj krajský súd sa s týmto záverom v celom rozsahu stotožnil. Pokiaľ ide o námietku, že obžalovaný sa mal konania dopustiť v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia, treba konštatovať, že v danom prípade nešlo o podmienečné odsúdenie, ale u obžalovaného bolo podmienečne zastavené trestné stíhanie, teda nejedná sa o ten istý inštitút, ktorý by automaticky mal viesť k uloženiu nepodmienečného trestu.

Za situácie, keď obžalovanému bol uložený podmienečný trest a bola zohľadnená skutočnosť, že vo väzbe sa nachádzal od 2.9.2011, čiže viac ako 8 mesiacov, aj krajský súd je toho názoru, že dôvody väzby za tejto situácie pominuli, a preto o sťažnosti prokurátora rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný

prostriedok nie je prípustný.