KSKE 8 CoE 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 1/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208226227 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208226227.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Z. Ú. R. P. so sídlom v P. na P. ul. č. XX proti povinnej E. Q. nar. X.X.XXXX bývajúcej v P.Š. na W. ul. č. XX vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Lucii Žužovej so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach na Okružnej ul. č. 5 pod sp.zn. EX 1717/08 o vymoženie 16,59 Eur s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 31.10.2011 č.k. 49Er/3377/2008-12 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie a zaviazal povinnú uhradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie v rozsahu 56,16 Eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti výroku o trovách exekúcie podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zaviaže povinnú uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie.

Výrok uznesenia o zastavení exekúcie nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd na základe takto podaného odvolania preskúmal napadnutý výrok uznesenia podľa § 212 ods. 1 O.s.p. aj s konaním, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a zistil, že odvolanie bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 201 O.s.p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Subjektívnym predpokladom na podanie odvolania je to, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa vyznelo v neprospech odvolateľa. Neprospech sa spravidla prejavuje v neúspechu vo veci samej alebo v rozhodnutí procesnej povahy, ktoré znamená pre účastníka ujmu. V posudzovanom prípade nie je možné konštatovať, že by rozhodnutím o povinnosti povinnej uhradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie, vznikla oprávnenému nejaká ujma. Vo vzťahu k rozhodnutiu o trovách exekúcie bola oprávnená na podanie odvolania povinná, ktorej bola uložená povinnosť uhradiť trovy exekúcie a v otázke rozsahu trov

exekúcie aj súdna exekútorka, no títo svoje právo nevyužili, v dôsledku čoho nie je možné preskúmať vecnú správnosť napadnutého výroku uznesenia. Z týchto dôvodov odvolací súd odmietol odvolanie oprávneného podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. ako podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov odvolacieho konania nežiadal (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.