KSKE 8 CoE 116/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/116/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611211933 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611211933.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej B. O. X. X..H..E.. so sídlom v W. na Ú. ulici č. X IČO: 35 724 803 zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o. so sídlom v Bratislave na Úderníckej ulici č. 5 IČO: 36 613 843 proti povinnému P.. C. F. nar. X.XX.XXXX bývajúcemu vo Š. č. XXX vedenej u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave na Záhradníckej ulici č. 60 pod sp.zn. EX 7923/11u o vymoženie 1.560,62 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 13.9.2011 č.k. 8Er/524/2011-34 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a zároveň si uplatnila trovy právneho zastúpenia v odvolacom konaní v rozsahu 51,71 € s DPH.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú, pretože vo veci nie sú splnené podmienky odvolacieho konania.

Podľa § 251 ods. 4 O.s.p. na exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Poznámka č.31 k citovanému ustanoveniu odkazuje na zák.č. 233/95 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 44 ods. 2 zák.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len EP) , súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul; ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, exekučný titul sa nepreskúmava. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu,

táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d) . Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

Podľa § 168 ods. 2 O.s.p., uznesenie súd doručí účastníkom, ak je proti nemu odvolanie alebo ak to je pre vedenie konania potrebné alebo ak ide o uznesenie, ktorým sa účastníkom ukladá nejaká povinnosť.

Aj keď z citovaného § 44 ods. 2 EP priamo nevyplýva komu je potrebné doručovať uznesenie o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, zo štádia konania, v ktorom sa takto rozhoduje možno v nadväznosti na § 168 ods. 2 O.s.p. vyvodiť, že je ho pre vedenie konania potrebné doručiť nielen oprávnenému, ale aj súdnemu exekútorovi, o žiadosti ktorého sa rozhoduje.

Navyše, z obsahu ďalších predložených spisov, kde vystupuje rovnaký oprávnený vyplýva, že aj Okresný súd Spišská Nová Ves si vykladá § 44 ods. 2 EP rovnako a vydáva pokyny na doručenie uznesenia o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie aj súdnemu exekútorovi.

Z pokynu na č.l. 38 spisu je zrejmé, že súd prvého stupňa takto v tomto prípade nepostupoval, ak predložil vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní oprávnenej bez toho, aby doručil napadnuté uznesenie súdnemu exekútorovi.

Pretože súd prvého stupňa nedoručil povinnému uznesenie o zastavení exekúcie, bráni táto vada vykonať odvolacie konanie, a preto odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú. Odvolací súd poznamenáva, že podľa § 211 ods. 1 O.s.p. môže nahrádzať činnosť súdu prvého stupňa len pri odstraňovaní vád pri doručovaní odvolania a výzvy podľa § 209a ods. 1 tak, že sám vykoná doručovanie, ale nie aj pri odstraňovaní vád pri doručovaní rozhodnutia.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa bezodkladne doručiť súdnemu exekútorovi napadnuté uznesenie, pripojiť doručenku a spis opätovne predložiť odvolaciemu súdu s novou predkladacou správou.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.