KSKE 8 CoE 124/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 124/2011

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 124/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/124/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809200840 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809200840.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej M. J..S..Z.. so sídlom v Q. na T. ul. č. XXXX/. IČO: 36 339 334 právne zastúpenej JUDr. Máriou Habalčíkovou advokátkou so sídlom v Prievidzi na Bakalárskej ul. č. 4 proti povinnej E. J. nar. X.X.XXXX bývajúcej v S. T., v S. č. XXX vedenej u súdneho exekútora Mgr. Júliusa Rosinu so sídlom Exekútorského úradu v Topoľčanoch na Bernolákovej ul. č. 36 pod sp.zn. EX 95/2009 o vymoženie 287,92 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 12.8.2011 č.k. 10Er/55/2009-29 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu v časti prevyšujúcej úrok z omeškania 8,5 % ročne zo 45,77 Eur od 20.8.2008 do zaplatenia, úrok z omeškania 8,5 % ročne zo 45,77 Eur od 20.9.2008 do zaplatenia, úrok z omeškania 8,5 % ročne zo 183,10 Eur od 5.10.2008 do zaplatenia a v časti zmluvnej pokuty v celom rozsahu.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil v časti, v ktorej zastavil exekúciu v časti zmluvnej pokuty v celom rozsahu a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože na ňu má nárok. Uviedla, že žiadny zákon nevylučuje súbeh zákonnej sankcie a zmluvnej sankcie, t.j. zmluvnej pokuty. Vyjadrila presvedčenie, že 15 % zmluvná pokuta ročne nie je neprimeraná k hodnote a k významu zabezpečovanej povinnosti, a to ani v súbehu so zákonnou sankciou. Poznamenala, že všeobecné súdy jej v konaní v merite veci priznávajú popri zákonnej aj zmluvnú sankciu a to až v rozsahu 0,05 % denne, t.j. 18,25 % ročne, čo je viac ako v predmetnom prípade.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že je ho potrebné zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. h/ a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vrátiť na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností dospel k záveru, že súd prvého stupňa nepostupoval dôsledne, ak priamo posudzoval plnenie vyplývajúce z exekučného titulu a zo zmluvy medzi účastníkmi konania bez toho, aby najprv skúmal platnosť rozhodcovskej doložky v zmluvných dojednaniach zo všetkých hľadísk potrebných pre zodpovedanie otázky, či nejde o neprijateľnú zmluvnú

podmienku tak, ako mu to vyplýva z § 44 ods. 2 zák.č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Exekučný súd je totiž nielen oprávnený, ale aj povinný v každom štádiu konania skúmať, či sú dané podmienky na vykonávanie exekúcie, a to i bez návrhu. Ak exekučný súd zistí, že exekúcia má byť vykonávaná podľa titulu, ktorý nie je exekučným titulom podľa § 41 Exekučného poriadku, neudelí poverenie na vykonanie exekúcie, resp. vyhlási exekúciu za neprípustnú v celom rozsahu a túto následne zastaví. Exekučný súd má právomoc preskúmavať prípustnosť exekúcie z hľadiska relevantnosti exekučného titulu. Bez relevantného exekučného titulu nie je možné exekúciu vykonať. Ak súd zistí, že rozhodcovský rozsudok, ktorý je exekučným titulom, bol vydaný na základe neprijateľnej zmluvnej podmienky (napr. rozhodcovskej doložky, ktorá vyžaduje od spotrebiteľa, aby riešil spory s dodávateľom výlučne v rozhodcovskom konaní) , podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku zamietne žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, resp. vyhlási exekúciu za neprípustnú a následne ju zastaví v celom rozsahu.

Takou rozhodcovskou doložkou sa javí aj rozhodcovská doložka zakotvená v bode 20. Všeobecných obchodných podmienok úveru, aj keď spotrebiteľka podľa nej mala možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a všeobecným súdom, pretože výber jednej z alternatív prakticky stále spočíva na žalobcovi, ktorým je oprávnená. Ak by podľa takejto rozhodcovskej doložky začalo rozhodcovské konanie na návrh dodávateľa, spotrebiteľka by bola nútená podrobiť sa rozhodcovskému konaniu, k čomu došlo aj v prejednávanej veci. Týmto je fakticky odopretá možnosť spotrebiteľky brániť svoje práva pred všeobecným súdom v prípade, ak oprávnená podá návrh na rozhodcovský súd. Navyše rozhodcovská doložka nebola spotrebiteľkou osobitne vyjednaná, ale vyplývala zo štandardnej zmluvy, je súčasťou Zmluvných dojednaní, a teda vyplýva zo vzťahu fakticky nerovnovážneho. Spotrebiteľka nemala na výber vzhľadom na jej splynutie so štandardnými podmienkami a mohla len zmluvu ako celok odmietnuť alebo podrobiť sa všetkým podmienkam, teda aj rozhodcovskému konaniu. Rozhodca je pritom paušálnym spôsobom zakotvený v rozhodcovských podmienkach ešte pred vznikom samotnej štandardnej zmluvy, teda je zrejmé, že dodávateľ musí mať istotu, že si ho môže do zmluvy uvádzať. Pretože exekučný súd sa nezaoberal platnosťou rozhodcovskej doložky, ktorá oprávňovala rozhodcovský súd konať vo veci, nedostatočne zistil skutkový stav veci a nesprávne vec právne posúdil, odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou zistiť, či sú v konaní dané procesné podmienky na vykonanie exekúcie a či rozhodcovská doložka, ktorá oprávňovala rozhodcovský súd vo veci konať, bola platne dojednaná, pretože rozsudok vydaný na základe neprijateľnej zmluvnej podmienky nemôže byť exekučným titulom. Až v prípade, pokiaľ rozhodcovská doložka nebude posúdená ako neprijateľná zmluvná podmienka, bude potrebné skúmať, či plnenie, ktoré má byť na základe nej vykonané, odporuje alebo neodporuje dobrým mravom.

Toto rozhodnutie prijal senát jednohlasne (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.