KSKE 8 CoE 13/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7805200846 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7805200846.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej C., G..M..B.. so sídlom v H. na C. ul. č. XX, IČO: 35 807 598 právne zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom advokátom so sídlom v Bratislave na Pribinovej ul. č. 25 proti povinnej Ž. M. nar. XX.X.XXXX naposledy bývajúcej v M. v časti T. Č.. XX zastúpenej opatrovníčkou Zuzanou Matejkovou pracovníčkou Okresného súdu Rožňava vedenej u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave na Záhradníckej ul. č. 60 o vymoženie 477,99 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 18.3.2011 č.k. 4Er/25/2005-19 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie.

M e n í vo výroku o náhrade trov exekúcie tak, že oprávnená je povinná uhradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach na Moyzesovej ul. č. 34 trovy exekúcie 82,30 € do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh na zmenu exekútora, vyhlásil exekúciu za neprípustnú, zastavil ju a zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie 87,83 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená s návrhom zrušiť napadnuté uznesenie a vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietala, že súd prvého stupňa posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, ak vydal poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora. Notárska zápisnica bola predmetom skúmania už pri rozhodovaní o vydaní poverenia a v tomto štádiu súd ani notár nezistili jej rozpor so zákonom. Nestotožnila sa s právnym názorom prvostupňového súdu, podľa ktorého predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, pretože plnomocenstvo, ktoré povinná udelila Mgr. Tomášovi Kušnírovi, nie je platným právnym úkonom a v tejto súvislosti poukázala na to, že ide o hmotnoprávne zastúpenie podľa § 22 v spojení s § 31 Občianskeho zákonníka. Poznamenala, že z § 24 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zákon pripúšťa výnimku zo zásady, že ďalšie zastúpenie nie je možné, ktorá umožňuje zástupcovi dať sa zastúpiť ďalším zástupcom, ak to dovoľuje právny predpis alebo je to účastníkmi dohodnuté. Uviedla, že povinná mohla kedykoľvek po uzavretí zmluvy o úvere podľa § 33b Občianskeho zákonníka odvolať udelené plnomocenstvo, ale neurobila tak. Vyjadrila presvedčenie, že povinná sa udelením plnomocenstva nevzdala svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšírila možnosť uznania záväzku za jej osobu aj na splnomocniteľa, advokáta. Poukázala na to, že v prípade potvrdenia napadnutého uznesenia si už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, pretože jej pohľadávka už bude premlčaná. Pokiaľ ide o trovy exekúcie, nestotožnila sa s rozsahom, ktorý by mala súdnemu exekútorovi uhradiť, pretože z exekútorom predloženej časovej špecifikácie jeho úkonov vyplýva, že si za niektoré úkony duplicitne účtoval odmenu. Predovšetkým ide o spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, upovedomenia o

začatí exekúcie a spracovanie súčinnosti (SP) , za ktoré si účtoval po 6,64 € s DPH a navyše si za získanie poverenia na vykonanie exekúcie, za doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a zisťovanie zamestnávateľa osobitne účtoval po 3,32 € s DPH. Poukázala na to, že vyhláška MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov presne stanovuje v § 15 ods. 1 písm. a/ až j/, za ktoré úkony exekučnej činnosti patrí exekútorovi odmena paušálnou sumou 3,32 €. Z uvedených dôvodov preto exekútorovi za tieto úkony nepatrí odmena podľa hodinovej sadzby.

Súdny exekútor ani povinná sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadrili.

Výrok o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora už nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní, pretože o ňom postupom podľa § 374 ods. 4 O.s.p. právoplatne rozhodol sudca súdu prvého stupňa samostatným uznesením s poučením, že odvolanie proti nemu nie je prípustné podľa § 202 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 44 Exekučného poriadku.

Podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení, preto napadnuté uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.. V odôvodnení napadnutého uznesenia konajúci súd presvedčivým spôsobom vysvetlil, ktoré skutočnosti považoval za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal, akými úvahami sa pri ich hodnotení riadil, a ako vec právne posúdil. Odvolací súd si v celom rozsahu osvojil správne a zákonné odôvodnenie výrokov o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení a pretože sa so závermi súdu prvého stupňa stotožňuje, tak na ne ako na správne a zákonné v podrobnostiach poukazuje podľa § 219 ods. 2 O.s.p. a k odvolaniu oprávnenej uvádza nasledovné. Odvolací súd sa stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že splnomocnenie udelené povinnou advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinnej pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) . Takáto zmluva je potom podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti. V prejednávanej veci bolo podmienkou uzavretia úverovej zmluvy a poskytnutia úveru povinnej (podľa predtlače zmluvy o úvere) splnomocnenie na zastupovanie pri vyhlásení o uznaní právneho záväzku Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určila oprávnená, a v ktorom povinná splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice ako exekučného

titulu. Nepochybne ide o zjavný rozpor záujmov medzi splnomocnencom, ktorý bol určený oprávnenou a povinnou ako splnomocniteľom, pretože výber splnomocnenca oprávnenou nedáva dostatočnú záruku, že bude zastupovať záujmy povinnej. Oprávnená si zjavne určila tohto zástupcu, aby presadzoval a obhajoval jej záujmy (z evidenčných pomôcok súdu vyplýva, že v niektorých konania vystupuje aj ako jej právny zástupca) a tieto sú v protiklade so záujmami povinnej. Pretože existujúci rozpor záujmov medzi zástupcom a zastúpenou (povinnou) vylučuje možnosť vzniku platnej dohody o plnomocenstve, povinná platne nesplnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra svojím zastupovaním a tento nebol oprávnený v jej mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru, čím notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom podľa § 41 Exekučného poriadku. Navyše v notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnená predložila, chýba nepochybný relevantný prejav vôle dlžníka (povinnej) splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jej mene. Nedôvodnou je aj námietka oprávnenej, že povinná mohla kedykoľvek odvolať udelené plnomocenstvo, pretože skutočnosť, že tak povinná neurobila, nemá žiaden vplyv na jeho platnosť. K ďalším námietkam oprávnenej týkajúcim sa neprípustnosti opätovného preskúmania podmienok exekučného konania, odvolací súd uvádza, že vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. V prípade, ak oprávnená doručila súdu prvého stupňa v priebehu exekúcie návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri jeho preskúmaní zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom, bol podľa § 58 ods. 1 Exekučného poriadku oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý v konaní nemožno odstrániť, pre ktorý musí byť konanie zastavené. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne.

Podľa § 220 O.s.p. súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 14 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhlášky) , ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak súd exekúciu zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu (písm. a/) a paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti (písm. b/) . Základná hodinová sadzba podľa odseku 1 písm. a) je 200 Sk za každú aj začatú hodinu. Súdny exekútor je povinný vyhotoviť časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov exekučnej činnosti (ods. 2) . Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 100 Sk (ods. 3) .

Podľa § 15 ods. 1 vyhlášky, paušálnou sumou sa odmeňujú tieto úkony exekučnej činnosti: a) získanie poverenia na vykonanie exekúcie, b) doručenie príkazu na začatie exekúcie, c) doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, d) doručenie exekučného príkazu, e) doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie, f) doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní, g) každé zisťovanie bydliska povinného, h) každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného, i) každé zisťovanie účtu povinného, j) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia, cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.

Podľa § 25 vyhlášky, v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou.

Podľa § 196 Exekučného poriadku, za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena a náhrady určené podľa tohto zákona o daň z pridanej hodnoty.

Pokiaľ ide o výrok o trovách exekúcie, odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa síce správne zaviazal na úhradu trov exekúcie oprávnenú podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, pretože zavinila zastavenie exekúcie, ak predložila nespôsobilý exekučný titul a správne porovnal úkony vyúčtované súdnym exekútorom vrátane vynaložených hotových výdavkov s obsahom exekučného spisu, ale nesprávne rozhodol, ak priznal súdnemu exekútorovi odmenu za spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, upovedomenia o začatí exekúcie a za spracovanie súčinnosti Sociálnej poisťovne, preto uznesenie v napadnutom výroku zmenil podľa § 220 O.s.p.. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že odmenu podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vyhlášky v znení do 30.4.2008 (tzv. hodinovú odmenu) možno priznať len za čas účelne vynaložený na exekúciu. Ide o čas strávený exekútorom a jeho zamestnancami predovšetkým pri vykonávaní úkonov exekučnej činnosti upravených Exekučným poriadkom za predpokladu, že tieto sú účelne uskutočnené na vymáhanie nároku. Z povahy tejto exekučnej činnosti vyplýva, že nie je potrebná na samotnú exekúciu, táto činnosť má charakter administratívnej práce podľa § 25 vyhlášky, pričom podľa tohto ustanovenia je v odmene súdneho exekútora zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou. Napokon nemožno uvažovať ani o ich účelnosti v súvislosti s vymáhaním nároku oprávnenej, ktorá je predpokladom jej priznania podľa § 200 ods. 1 Exekučného poriadku.

Odvolací súd súhlasí aj s argumentáciou oprávnenej vo vzťahu k duplicitnému priznaniu odmeny. Nie je totiž možné priznať hodinovú odmenu (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky) za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou (§ 14 ods. 1 písm. b/ vyhlášky) . V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti. Paušálnu odmenu možno priznať len za tie úkony exekučnej činnosti, ktoré sú taxatívne uvedené v § 15 ods. 1 vyhlášky pod písmenami a/ až j/, napr. podľa písm. a/ je to za získanie poverenia na vykonanie exekúcie a podľa písm. c/ za doručenie upovedomenia o začatí exekúcie. Je nepochybné, že k získaniu poverenia a na doručenie upovedomenia je potrebná predchádzajúca činnosť exekútora, a to vyhotovenie žiadosti o udelenie poverenia, a upovedomenia o začatí exekúcie. K udeleniu poverenia nedochádza automaticky (bez ďalšieho) , ale presne vymedzeným procesným postupom upraveným v Exekučnom poriadku. Slovné spojenie získanie poverenia na vykonanie exekúcie a doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie v sebe zahŕňa aj ich vyhotovenie a podanie žiadosti o udelenie poverenia na súd (len poverenie) , a tak je to aj v prípade ďalších taxatívne vymedzených úkonov exekučnej činnosti, za ktoré je vyhláškou ustanovená paušálna odmena. Iný výklad by bol v rozpore s gramatickým, logickým a systematickým výkladom citovaných ustanovení a viedol by k neúmernému zvyšovaniu odmeny exekútora a tým aj trov exekúcie. Odvolací súd preto nepriznal súdnemu exekútorovi odmenu určenú podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a ods. 2 vyhlášky za úkony spracovanie žiadosti o vydanie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie a spracovanie žiadosti o súčinnosť sociálnej poisťovni, polícii a registra obyvateľov . Ako už bolo uvedené vyššie, sporné úkony sú odmeňované paušálnou odmenou podľa taxatívneho výpočtu v § 15 ods. 1 písm. a/, c/, ktorú súd exekútorovi priznal, preto mu už nie je možné priznať za túto exekučnú činnosť aj hodinovú odmenu. V opačnom prípade by došlo k duplicitnému odmeňovaniu toho istého úkonu exekučnej činnosti.

Z uvedených dôvodov odvolací súd krátil exekútorovi priznanú odmenu o 13,28 € za 95 minút exekučnej činnosti (2 začaté hodiny) podľa § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky a o príslušnú DPH v rozsahu 2,65 € a zaviazal oprávnenú zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie 82,30 €, ktoré pozostávajú z jeho odmeny za získanie poverenia na vykonanie exekúcie, za doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, za každé zisťovanie platiteľa mzdy povinnej, bydliska povinnej a za ďalšie zisťovanie majetku povinnej 5 x 3,32 € podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 15 ods. 1 vyhlášky, z náhrady hotových výdavkov, z náhrady za stratu času a cestovné podľa § 22 vyhlášky v rozsahu 51,98 € zvýšené o daň z pridanej hodnoty 20 % v rozsahu 13,72 € podľa § 196 Exekučného poriadku v platnom znení.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože si právo na ich náhradu nikto neuplatnil (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.