KSKE 8 CoE 136/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 136/2011

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 136/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/136/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899826 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899826.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej F. G. &. H. M..L..T.. so sídlom v Z. na I.. M. č. X proti povinným 1./ B. T. nar. X.X.XXXX bývajúcemu v M. I. O. na V. ul. č. XX/XX 2./ K. T. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v M. I. O. na V. ul. č. XX/.0, 3./ F. Q. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v M. I. O. na V. ul. č. X/XX a 4./ Š. Q. nar. X.X.XXXX bývajúcemu v M. I. O. na ul. R.. M. č. X vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Lucie Žužovej so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach na Okružnej ul. č. 5 pod sp.zn. EX 396/04 o vymoženie 5.553,23 € s príslušenstvom o odvolaní súdnej exekútorky proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 8.9.2011 č.k. 10Er/36/2004-61 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil súdnej exekútorke poriadkovú pokutu 300 eur, ktorú ju zaviazal zaplatiť na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie súdna exekútorka s návrhom, aby jej súd odpustil poriadkovú pokutu podľa § 53 ods. 4 O.s.p., pretože má pozastavenú činnosť.

Odvolací súd na základe takto podaného odvolania preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. aj s konaním, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a zistil, že odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré medzičasom zaniklo inak.

Z obsahu spisu vyplýva, že uznesením Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 4.10.2011 č.k. 10Er/36/2004-65 bola súdnej exekútorke postupom podľa § 53 ods. 4 O.s.p. odpustená pokuta, ktorá jej bola uložená napadnutým uznesením z 8.9.2011.

Podľa § 218 ods. 1 písm. e/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré rozhodnutie napadnuté odvolaním zaniklo inak.

Vzhľadom k tomu, že poriadková pokuta, ktorú súdna exekútorka navrhovala v odvolaní odpustiť, jej bola medzičasom odpustená, odvolací súd nemal inú možnosť, ako odmietnuť jej odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. e/ O.s.p., pretože uznesenie, ktoré napadla odvolaním medzičasom zaniklo inak.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiaden z účastníkov náhradu trov odvolacieho konania nežiadal (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.