KSKE 8 CoE 16/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202797 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202797.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej U., P..D..G.. so sídlom v Q. na U. ul. č. XX, IČO: 35 807 598 právne zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom advokátom so sídlom v Bratislave na Pribinovej ul. č. 25 proti povinnej C. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v C. č. XXX dedičke pôvodného povinného neb. G. N. nar. XX.X.XXXX naposledy bývajúceho v D. na Č. ul. č. XX vedenej u súdneho exekútora Mgr. Ing. Radoslava Kešeľaka so sídlom Exekútorského úradu v Spišskej Novej Vsi na Mlynskej ul. č. 2 o vymoženie 254,93 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 15.2.2011 č.k. 6Er/284/2006-25 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o jej zastavení a o trovách exekúcie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh na zmenu exekútora, vyhlásil exekúciu za neprípustnú, zastavil ju a zaviazal oprávnenú uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie 24,94 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietala, že súd prvého stupňa posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, ak vydal poverenie na vykonanie exekúcie pre súdneho exekútora. Notárska zápisnica bola predmetom skúmania už pri rozhodovaní o vydaní poverenia a v tomto štádiu súd ani notár nezistili jej rozpor so zákonom Nestotožnila sa s právnym názorom prvostupňového súdu, podľa ktorého predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, pretože plnomocenstvo, ktoré pôvodný povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi nie je platným právnym úkonom a v tejto súvislosti poukázala na to, že ide o hmotnoprávne zastúpenie podľa § 22 v spojení s § 31 Občianskeho zákonníka. Poznamenala, že z § 24 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zákon pripúšťa výnimku zo zásady, že ďalšie zastúpenie nie je možné, ktorá umožňuje zástupcovi dať sa zastúpiť ďalším zástupcom, ak to dovoľuje právny predpis alebo je to účastníkmi dohodnuté. Uviedla, že povinný mohol kedykoľvek po uzavretí zmluvy o úvere podľa § 33b Občianskeho zákonníka odvolať udelené plnomocenstvo, ale neurobil tak. Vyjadrila presvedčenie, že povinný sa udelením plnomocenstva nevzdal svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšíril možnosť uznania záväzku za jeho osobu aj na splnomocniteľa, advokáta. Poukázala na to, že v prípade potvrdenia napadnutého uznesenia si už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, pretože jej pohľadávka už bude premlčaná.

Súdny exekútor, ani povinná sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadrili.

Výrok uznesenia o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora už nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní, pretože o ňom postupom podľa § 374 ods. 4 O.s.p. právoplatne rozhodol sudca súdu prvého stupňa samostatným uznesením s poučením, že odvolanie proti nemu nie je prípustné podľa § 202 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 44 Exekučného poriadku.

Podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa § 23 Občianskeho zákonníka, zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení, preto napadnuté uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p.. V odôvodnení napadnutého uznesenia konajúci súd presvedčivým spôsobom vysvetlil, ktoré skutočnosti považoval za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal, akými úvahami sa pri ich hodnotení riadil, a ako vec právne posúdil. Odvolací súd si v celom rozsahu osvojil správne a zákonné odôvodnenie výrokov o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o jej zastavení a o trovách exekúcie a pretože sa so závermi súdu prvého stupňa stotožňuje, tak na ne ako na správne a zákonné v podrobnostiach poukazuje podľa § 219 ods. 2 O.s.p. a k odvolaniu oprávnenej uvádza nasledovné. Odvolací súd sa stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že splnomocnenie udelené pôvodným povinným advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v Zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinného pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka) . Takáto zmluva je potom podľa § 39 Občianskeho zákonníka absolútne neplatná a nemôžu z nej vznikať žiadne práva a povinnosti. V prejednávanej veci bolo podmienkou uzavretia úverovej zmluvy a poskytnutia úveru povinnému (podľa predtlače zmluvy o úvere) splnomocnenie na zastupovanie pri vyhlásení o uznaní právneho záväzku Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určila oprávnená, a v ktorom povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Nepochybne ide o zjavný rozpor záujmov medzi splnomocnencom, ktorý bol určený oprávnenou a povinným ako splnomocniteľom, pretože výber splnomocnenca oprávnenou nedáva dostatočnú záruku, že bude zastupovať záujmy povinného. Oprávnená si zjavne určila tohto zástupcu, aby presadzoval a obhajoval jej záujmy (z evidenčných pomôcok súdu vyplýva, že v niektorých konania vystupuje aj ako jej právny zástupca) a tieto sú v protiklade so záujmami povinného. Pretože existujúci rozpor záujmov medzi zástupcom a zastúpenou (povinným) vylučuje možnosť vzniku platnej dohody o plnomocenstve,

povinný platne nesplnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra svojím zastupovaním a tento nebol oprávnený v jeho mene spísať notársku zápisnicu a uznať záväzok z úveru, čím notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom podľa § 41 Exekučného poriadku. Navyše v notárskej zápisnici ako exekučnom titule, ktorú oprávnená predložila, chýba nepochybný relevantný prejav vôle dlžníka (povinného) splnomocniť advokáta Mgr. Tomáša Kušníra na vykonanie vyhlásenia v jeho mene. Nedôvodnou je aj námietka oprávnenej, že povinný mohol kedykoľvek odvolať udelené plnomocenstvo, pretože skutočnosť, že tak povinný neurobil nemá žiaden vplyv na jeho platnosť. K ďalším námietkam oprávnenej týkajúcim sa neprípustnosti opätovného preskúmania podmienok exekučného konania, odvolací súd uvádza, že vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. V prípade, ak oprávnená doručila súdu prvého stupňa v priebehu exekúcie návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri jeho preskúmaní zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom, bol podľa § 58 ods. 1 Exekučného poriadku oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý v konaní nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o jej zastavení a o trovách exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože si právo na ich náhradu nikto neuplatnil (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát odvolacieho súdu prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.