KSKE 8 CoE 25/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207222896 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207222896.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej U. N..H.. J. O. so sídlom v U. na E. ul. č. X IČO: 36180386 proti povinnej N. Y. H..Z..A.. naposledy so sídlom v U. na Q. ul. č. XX IČO: 36207063 vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ing. Bohumila Husťáka so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach na Žriedlovej ul. č. 3 pod sp.zn. EX 2254/07 o vymoženie 1.803,06 Eur s príslušenstvom o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 16.1.2012 č.k. 49Er/2449/2007-15 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie v napadnutom výroku o trovách exekúcie a vec v rozsahu zrušenia v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú, zastavil ju a nepriznal súdnemu exekútorovi náhradu trov exekúcie.

Proti výroku o trovách exekúcie podal v zákonnej lehote odvolanie súdny exekútor s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zaviaže oprávnenú zaplatiť mu trovy exekúcie v rozsahu 133,56 Eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia. Vyjadril presvedčenie, že exekúcia nemala byť zastavená preto, že povinná stratila spôsobilosť byť účastníkom konania, ale preto, že je nemajetná, nakoľko konkurzné konanie bolo zrušené pre nedostatok majetku. Uviedol, že mu priamo zo zákona vyplýva nárok na náhradu trov exekúcie. Konštatoval, že pokiaľ nie je možné zaviazať na ich náhradu povinného, je spravodlivé, aby súd zaviazal na ich náhradu oprávneného, pretože exekúciu vykonával na jeho návrh a v jeho prospech.

Oprávnená sa k odvolaniu súdneho exekútora nevyjadrila.

Odvolací súd na základe odvolania súdneho exekútora preskúmal napadnutý výrok uznesenia podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že je ho potrebné zrušiť podľa § 221 ods. 1 písm. h/ a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vrátiť na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odvolací súd po preskúmaní predloženého spisového materiálu dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa nepostupoval správne, ak nepriznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie na základe konštatovania, že povinná stratila spôsobilosť byť účastníkom konania a oprávnená túto skutočnosť nezavinila a nemohla ju predpokladať, pretože z ustálenej súdnej praxe nadväzujúcej na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 3 M Cdo 15/2011 vyplýva, že ak bola povinná zrušená bez likvidácie z dôvodu, že nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora (alternatívne, ak bolo zrušené konkurzné konanie pre nedostatok majetku ako v predmetnom prípade) , prichádza do úvahy zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku z dôvodu, že jej majetok nestačí ani na úhradu trov exekúcie, a nie podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku (ani podľa § 57 ods. 2 EP) z dôvodu existencie iného dôvodu, pre ktorý nemožno exekúciu vykonať. Pretože súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil, odvolací súd zrušil uznesenie v napadnutom výroku o trovách exekúcie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa v tomto rozsahu na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou náležite sa vysporiadať s dôvodmi výmazu povinnej z obchodného registra, v závislosti od prijatých záverov a vyššie prezentovaných právnych úvah ustáliť dôvod zastavenia exekúcie a tým aj to, kto bude znášať trovy exekúcie, následne bude jeho povinnosťou zistiť, či súdny exekútor viedol exekúciu účelne, t.j. či riadne a včas vykonal, resp. mohol vykonať všetky úkony potrebné pre uspokojenie pohľadávky oprávnenej v nadväznosti na čas, ktorý uplynul medzi udelením poverenia na vykonanie exekúcie a dňom, kedy bola povinná vymazaná z obchodného registra, ak dospeje k záveru o ich účelnosti určiť rozsah trov a svoje rozhodnutie náležite odôvodniť tak, aby bolo určité, zrozumiteľné a spätne preskúmateľné.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.