KSKE 8 CoE 42/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 42/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 42/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/42/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806203820 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806203820.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej L.N. T. so sídlom v F., pobočka L. W. U., X. ul. č. XX IČO: 30 807 484 proti povinnej L. T., L.. L. C..I.. IČO: 36 178 802 sídliacej v C. na Č. ul. č. X vedenej u súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka so sídlom Exekútorského úradu v Rožňave na Čučmianskej dlhej ul. č. 3 pod sp.zn. EX 1005/2006 o vymoženie 17. 643,03 € s príslušenstvom o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 20.10.2011 č.k. 9Er/349/2006-29 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu a zaviazal oprávnenú uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie 35,02 € do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia.

Proti výroku o náhrade trov exekúcie podal odvolanie súdny exekútor osobne na súde 14.11.2011 s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a zaviazal oprávnenú nahradiť mu trovy exekúcie 71,23 € do 10 dní od právoplatnosti uznesenia.

Sudca predložil vec odvolaciemu súdu s poznámkou, že odvolaniu súdneho exekútora nemieni vyhovieť.

Odvolací súd pred prejednaním veci samej skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p. odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

V tejto veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. v zmysle § 211 ods. 2 O.s.p.) bolo z údajov na doručenke nepochybne zistené, že uznesenie, proti ktorému bolo podané odvolanie, bolo súdnemu exekútorovi doručené 27.10.2011. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania mu začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia 28.10.2011 a uplynula 11.11.2011 (piatok) . Pretože súdny exekútor podal odvolanie osobne na súde až 14.11.2011, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého výroku uznesenia vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.