KSKE 8 CoE 55/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 55/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 55/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/55/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611203056 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611203056.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej U. F. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v R. X. Y. na F. ul. č. XXXX/X zastúpenej JUDr. Zuzanou Kollárovou advokátkou so sídlom v Spišskej Novej Vsi na Zimnej ul. č. 59 proti povinnému Y. F. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v R. X. Y. vo Y. P. zastúpeného JUDr. Stanislavom Rešutíkom advokátom so sídlom v Brezne na Nám. M.R.Štefánika č. 11 vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Márie Hlaváčovej so sídlom Exekútorského úradu v Kežmarku na Hlavnom námestí č. 34 pod sp.zn. EX 32/2011 o vymoženie 17.424,01 € o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 12.5.2011 č.k. 4Er/119/2011-26 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zaviazal povinného, aby v lehote 15 dní od doručenia výzvy zaplatil súdny poplatok za námietky proti exekúcii v rozsahu 1.045 €.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie povinný s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil, pretože na jeho vydanie nemal právny dôvod. V tejto súvislosti namietal, že súd prvého stupňa už nemal konať o jeho námietkach, ak jeho podanie výslovne v uznesení, ktorým povolil odklad exekúcie posúdil len ako návrh na odklad exekúcie a nie ako námietky.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa položky č. 13 prílohy zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len zákona o súdnych poplatkoch) , poplatok za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov je 6 % z vymáhaného nároku, najmenej 66 eur a najviac 16.596,50 eura.

Podľa § 1 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, súdne poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry

uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

Odvolací súd na základe odvolania povinného preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že súd prvého stupňa zákonne rozhodol, ak podľa položky č. 13 prílohy zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch uložil povinnému zaplatiť súdny poplatok 1.045 € za konanie o námietkach proti exekúcii. Z obsahu spisu vyplýva, že povinný podal prostredníctvom svojho právneho zástupcu námietky proti exekúcii podľa § 50 ods. 1 exekučného poriadku a navrhoval, aby exekučný súd zastavil exekúciu, pretože sú tu okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku. Exekučný súd na základe tohto podania uznesením z 3.5.2011 povolil odklad exekúcie do právoplatného rozhodnutia o mimoriadnom dovolaní povinného a uznesením z 12.5.2011 zamietol námietky povinného proti exekúcii, pretože v nich neuviedol dôvody, ktoré by spôsobovali zánik vymáhaného nároku, bránili jeho vymáhateľnosti, alebo pre ktoré by bola exekúcia neprípustná. Skutočnosť, že súd prvého stupňa v uznesení z 3.5.2011 posúdil jeho podanie len ako podnet na odklad exekúcie a nie ako námietky proti exekúcii, nie je podľa názoru odvolacieho súdu prekážkou, pre ktorú by exekučný súd nemohol následne vyrubiť poplatok za konanie o námietkach za situácie, ak o námietkach skutočne konal a rozhodol. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že vyrubenie súdneho poplatku nie je podľa § 1 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch viazané na posúdenie obsahu návrhu, ani dôvodnosti konania a rozhodnutia o námietkach, ale na konkrétny poplatkový úkon, v tomto prípade na konanie, ktorým je podľa položky č. 13 prílohy zákona o súdnych poplatkoch aj konanie o námietkach proti exekúcii. Odvolací súd zdôrazňuje, že vyberanie súdnych poplatkov je fenoménom, ktorý musí zásadne zohľadniť každý, kto uvažuje, že sa obráti so žiadosťou o ochranu na súd. V predmetnom konaní je povinný právne zastúpený, preto si mal z pohľadu spoplatňovania konania o námietkach dôkladnejšie zvážiť formuláciu a vhodnosť svojej obrany v exekučnom konaní najmä ak jej účel mohol dosiahnuť aj hospodárnejším spôsobom. Pretože povinný svojím podaním označeným ako námietky proti exekúcii podľa § 50 ods. 1 exekučného poriadku nesporne žiadal zastaviť exekučné konanie a tým inicioval konanie a rozhodnutie súdu o svojich námietkach, bol založený právny dôvod pre rozhodnutie o vyrubení súdneho poplatku povinnému. Vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa nepochybil ani pri vyčíslení poplatku za námietky, odvolací súd napadnuté uznesenie potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože si právo na ich náhradu nikto neuplatnil (§ 151 ods. 1 O.s.p., § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.