KSKE 8 CoE 72/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 72/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 72/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/72/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898976 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898976.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej A., s.r.o. so sídlom v N. na A. ul. č. XX, IČO: 35 807 598 proti povinnému A. O. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v F. na ul. J. A. G. č. XX vedenej u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave na Záhradníckej ul. č. 60 o vymoženie 125,14 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo 6.4.2011, č. k. 4Er/140/2003-15 takto

r o z h o d o l :

Vracia vec ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhovel návrhu oprávnenej na zmenu súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora Rudolfa Krutého so sídlom exekútorského úradu v Bratislave na Záhradníckej ul. č. 60, ktorému postúpil vec na ďalšie konanie a priznal súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi odmenu a náhradu hotových výdavkov za vykonanú exekúciu 438,64 €.

Proti výroku o trovách exekúcie podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená a navrhla, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil na ďalšie konanie, pretože súd prvého stupňa priznal súdnemu exekútorovi niektoré trovy duplicitne.

Povinný a súdny exekútor sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadrili.

Odvolací súd na základe odvolania oprávnenej preskúmal uznesenie v napadnutom výroku podľa § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú, pretože vo veci nie sú splnené podmienky odvolacieho konania.

Podľa § 5 zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a) , ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Pretože súd prvého stupňa nedoručoval povinnému uznesenie na adresu sídla obecného úradu v Močenku, kde má povinný podľa registra obyvateľov hlásený pobyt bezdomovca (č.l. 31) , ale na adresu, ktorú ešte predtým zistil od Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rožňave a Mestského úradu v Rožňave, bráni táto vada vykonať odvolacie konanie, a preto odvolací súd vrátil vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú. Odvolací súd poznamenáva, že podľa § 211 ods. 1 O. s. p. môže nahrádzať činnosť súdu prvého stupňa len pri odstraňovaní vád pri doručovaní odvolania a výzvy podľa § 209a ods. 1 tak, že sám vykoná doručovanie, ale nie aj pri odstraňovaní vád pri doručovaní rozhodnutia.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa bezodkladne doručiť napadnuté uznesenie a odvolanie povinnému na obecný úrad v Močenku, kde má hlásený pobyt bezdomovca, resp. v prípade neúspešného pokusu ustanoviť povinnému opatrovníka podľa § 29 ods. 2 O. s. p., pripojiť doručenku a spis opätovne predložiť odvolaciemu súdu s novou predkladacou správou.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.