KSKE 8 CoE 72/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 72/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 72/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/72/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111213109 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111213109.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej W., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v L. U. D. Z.. Č.. X IČO: 36 173 274 zastúpenej JUDr. Gabrielou Jablonskou advokátkou so sídlom v Košiciach na Letnej ul. č. 45 proti povinným 1./ B.. Š. M. U.. X.X.S. a 2/. C.. G. M. U.. XX.XX.S. bývajúcim v L.B. U. Š. Z.. Č.. X vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Viery Uhríkovej so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach na Letnej ul. č. 40 pod sp. zn. Ex 768/11 o vymoženie 22,60 € s príslušenstvom o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo 16.2.2012 č. k. 20Er 2098/2011-40 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Oprávnenej nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol námietky povinných proti exekúcii a vyhovel námietkam povinných proti trovám exekúcie.

Proti výroku, ktorým súd vyhovel námietkam povinných proti trovám exekúcie podala odvolanie oprávnená s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že nevyhovie námietkam povinných proti trovám exekúcie, pretože jej právnej zástupkyni patrí odmena v rozsahu 47,35 € za tri úkony právnych služieb.

Povinní ani súdna exekútorka sa k odvolaniu oprávnenej nevyjadrili.

Výrok uznesenia o zamietnutí námietok povinných proti exekúcii nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O. s. p.) .

Odvolací súd pred prejednaním veci samej skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému je prípustné.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Osobitným predpisom pre exekučné konanie je zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) . Z uvedeného vyplýva, že odvolanie proti uzneseniu vydanému

v exekučnom konaní je prípustné iba vtedy, ak to Exekučný poriadok pripúšťa. Námietky proti trovám exekúcie tento upravuje v § 201 ods. 2.

Podľa § 201 ods. 2 Exekučného poriadku, účastník konania môže vzniesť u exekútora do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti trovám exekúcie. O námietkach rozhoduje súd (§ 45) . Proti rozhodnutiu súdu o námietkach proti trovám exekúcie nie je prípustné odvolanie.

Podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Vzhľadom k tomu, že oprávnená napadla uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým súd vyhovel námietkam povinných proti trovám exekúcie a proti takému rozhodnutiu zákon výslovne nepripúšťa odvolanie, odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O. s. p. odvolanie odmietol.

Na tomto závere nemení nič nesprávne poučenie účastníkov o možnosti podať proti takémuto rozhodnutiu odvolanie, pretože jeho prípustnosť je ex lege vylúčená. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 204 ods. 2 poskytuje účastníkom konania ochranu iba v prípade nesprávneho poučenia súdu o neprípustnosti odvolania, ktorá spočíva v tom, že odvolateľ je oprávnený podať odvolanie (opravný prostriedok) v zákonom predĺženej trojmesačnej lehote plynúcej od doručenia potenciálne odvolaním napadnutého rozhodnutia a nie aj v prípade nesprávneho poučenia účastníkov o možnosti podať opravný prostriedok, ktorý je ex lege vylúčený.

Podľa § 142 ods. 1 O. s. p., účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Pretože oprávnená nebola v odvolacom konaní úspešná, odvolací súd jej nepriznal náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 15,93 € tak, ako žiadala v podanom odvolaní.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z. ).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.