KSKE 8 CoE 99/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoE 99/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoE 99/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/99/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7609217153 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7609217153.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného U. G., O.. U. P. č. X proti povinným 1/ U. V. nar. X.X.XXXX a 2/ U.W. V. nar. X.X.XXXX, ktorí majú hlásení pobyt bezdomovcov v Levoči zastúpených opatrovníčkou L. vyššou súdnou úradníčkou Okresného súdu Košice II vedenej u súdnej exekútorky JUDr. Barbory Hovanovej so sídlom Exekútorského úradu v Spišskej Novej Vsi na ul. Ing. Kožucha č. 1 pod sp.zn. EX 1008/2009 o vypratanie bytu s príslušenstvom o odvolaní súdnej exekútorky proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 11.2.2011 č.k. 15Er/878/2009-29 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie súdnej exekútorky proti výroku o zastavení exekúcie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil exekúciu a zaviazal povinných nahradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie 298,09 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti výroku o zastavení exekúcie podala v zákonnej lehote odvolanie súdna exekútorka s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie, pretože samotné splnenie dlhu je dôvodom na zastavenie exekúcie len vtedy, ak došlo k jeho splneniu mimo vykonávania exekúcie. V predmetnom prípade povinní vypratali nehnuteľnosť, ale nie dobrovoľne, ale pod vplyvom riadneho výkonu exekúcie, preto nemala byť exekúcia zastavená v celom rozsahu, ale len čiastočne, nakoľko jej ešte ostávalo vykonať exekúciu aj na trovy exekúcie. Konštatovala, že úplným zastavením exekúcie súd vytvára predpoklad pre začatie ďalších dvoch exekučných konaní na vymoženie čiastok, ktoré boli predmetom tejto exekúcie.

Podľa § 251 ods. 4 O.s.p., na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 202 ods. 2 O.s.p., odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon neustanovuje inak, a ani proti uzneseniu v konaní o vymáhanie súdnych pohľadávok podľa osobitného zákona.

Osobitným predpisom upravujúcim výkon rozhodnutia - exekučné konanie je zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) .

Podľa § 37 ods. 1 Exekučného poriadku, účastníkmi konania sú oprávnený a povinný; iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor.

Z citovaného ustanovenia Exekučného poriadku vyplýva, že účastníkmi exekučného konania sú oprávnený a povinný. Toto vymedzenie okruhu účastníkov konania je totožné s definíciou účastníkov konania, podľa ktorej je účastníkom občianskeho súdneho konania ten, koho za účastníka výslovne určuje zákon. Iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie výslovne priznáva Exekučný poriadok. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor v rozsahu, v ktorom mu vzniká nárok na trovy exekúcie. Preto aj súdneho exekútora treba považovať len za účastníka pre určitý úsek konania. V takomto prípade exekútor môže využívať také procesné práva ako účastník konania.

Od účinnosti zákona č. 280/1999 Z.z., ktorým sa novelizoval exekučný poriadok, možno podať odvolanie proti niektorým uzneseniam, ktorým sa rozhodovalo o návrhu (alebo aj bez neho) na zastavenie exekúcie.

Proti uzneseniu, ktorým sa exekúcia zastavila, môže podať odvolanie len oprávnený. Súdna exekútorka takéto oprávnenie nemá aj keby jej odvolanie bolo dôvodné tak, ako v posudzovanom prípade, pretože je účastníčkou konania len ak súd rozhoduje o trovách exekúcie.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Vzhľadom k tomu, že proti výroku o zastavení konania môže účinne podať odvolanie len oprávnený, odvolací súd odmietol odvolanie súdnej exekútorky podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p., pretože smerovalo proti výroku o zastavení exekúcie, proti ktorému súdna exekútorka odvolanie podať nemôže.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiadny z účastníkov si neuplatnil právo na ich náhradu (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.