KSKE 8 CoP 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 10/2012

KS v Košiciach, dátum 02.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209231578 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209231578.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky C. S. nar. X.X.XXXX bývajúcej v I. na M. ulici č. XX proti odporcovi W. S. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v I. na P. ulici č. X v súčasnosti bývajúcemu v Krízovom centre v I.Y. C. A. na M. ulici č. X za účasti matky navrhovateľky H. S. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v I. na M. ulici č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 7.12.2011 č.k. 23P 382/2009-181 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II sp.zn. 23P 164/2007 tak, že zvýšil výživné od odporcu pre navrhovateľku za obdobie od 1.9.2010 do 30.10.2011 z 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa na 50 € mesačne, ktoré je odporca povinný platiť vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred k rukám navrhovateľky. Dlžné výživné 342,20 € od odporcu pre navrhovateľku za obdobie od 1.9.2010 do 30.10.2011 zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľke do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal 4.1.2012 osobne na konajúcom súde odvolanie odporca, v ktorom uviedol, že jeho majetkové pomery nie sú také, ako ich zistil a konštatoval v odôvodnení napadnutého rozsudku súd prvého stupňa.

Odvolací súd pred prejednaním veci samej skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno ho podať do troch mesiacov od doručenia.

V tejto právnej veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p. sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. podľa § 211 ods. 2 O.s.p.) je zo spisu nepochybné, že rozsudok, proti ktorému bolo podané odvolanie, bol odporcovi doručený 16.12.2011. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania mu začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 57 O.s.p.) 17.12.2011 a uplynula 31.12.2011 v sobotu. Posledným dňom lehoty na podanie odvolania bol najbližší pracovný deň pondelok 2.1.2012. Pretože odporca podal odvolanie osobne na konajúcom súde 4.1.2012 v stredu, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd jeho odvolanie ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.