KSKE 8 CoP 104/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 104/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 104/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/104/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811209855 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811209855.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľa E. Z. nar. XX.X.T. bývajúceho v R. na O. č. X proti odporkyni X. Z. nar. XX.X.T. bývajúcej v R. V. na P. ul. č. X zastúpenej právnou zástupkyňou JUDr. Evou Bornayovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Rimavskej Sobote na Fučíkovej ul. č. 15 v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 5.1.2012 č.k. 7P 469/2012-44 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom z 5.1.2012 č.k. 7P 469/2011-44 zamietol návrh navrhovateľa o zvýšenie výživného. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zvýšenie výživného odôvodnil tým, že nebola preukázaná zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala takéto rozhodnutie. Konštatoval, že o zvýšení výživného bolo posledný raz rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp.zn. 7P 1/2011 z 28.4.2011, kedy konajúci súd zvýšil výživné pre navrhovateľa od odporkyne za obdobie od 1.9.2010 do 28.2.2011 na 60 € mesačne a za obdobie od 1.3.2011 do budúcna na 80 € mesačne. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 11.6.2011. Vykonaným dokazovaním zistil, že od tejto súdnej úpravy výživného sa pomery navrhovateľa a odporkyne nezmenili.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Žiadal, aby ho odvolací súd zmenil a jeho návrhu v plnom rozsahu vyhovel. Vyslovil presvedčenie, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Poukázal na svoje náklady spojené so štúdiom na Strednej odbornej škole v Q., náklady spojené s bývaním na internáte, ktoré vyčíslil už na súde prvého stupňa. Uviedol ďalšie výdavky, spojené s cestovaním autobusom z Q. do R.. Zdôraznil aktivity ako je plavecký kurz, krajinársky kurz, ktoré v rámci štúdia musí absolvovať, a s ktorými sú spojené ďalšie výdavky. Konštatoval, že jeho výživu a výchovu fakticky od narodenia zabezpečuje otec, nakoľko jeho biologická matka sa ho ľahko vzdala. Vyjadril názor, že odporkyňa má pre seba vyšší mesačný príjem ako on so svojím otcom, s ktorým žije v spoločnej domácnosti a že konajúci súd vychádzal z priemerného mesačného zárobku otca navrhovateľa 500 € mesačne, čo však nie je reálna suma, nakoľko jeho otec je podnikateľ a jeho príjem má výrazne nepravidelný klesajúci charakter. Poukázal aj na zdravotné problémy svojho otca, ktorý je diabetik a svoje, nakoľko roky trpí kožným ochorením akné, v dôsledku čoho majú obidvaja zvýšené náklady súvisiace so zabezpečením liekov.

K odvolaniu navrhovateľa sa písomne vyjadrila odporkyňa, ktorá navrhla rozsudok súdu ako vecne správny potvrdiť. Uviedla, že konajúci súd rozhodol správne a zákonne, ak zamietol návrh na zvýšenie výživného s odôvodnením, že od poslednej úpravy nenastala zmena pomerov ani u navrhovateľa, ani u nej.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Zmenou pomerov v zmysle zákonného ustanovenia § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej alebo druhej strane, t.j. oprávneného alebo povinného, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom, pričom musí ísť o zmenu trvalú, nielen prechodnú a musí ísť o zásadnú zmenu v tých okolnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce rozhodnutie o výživnom. Preto v konaní o zvýšenie, zníženie, resp. zrušenie výživného je potrebné dôsledne porovnať pomery, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o výživnom s pomermi existujúcimi v čase rozhodovania súdu o návrhu na zmenu výživného.

Odvolací súd na základe odvolania navrhovateľa preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol. Vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie o návrhu na zvýšenie výživného, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, prihliadol na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dôsledne posúdil pomery účastníkov a dospel k totožnému záveru ako súd prvého stupňa, že návrh na zvýšenie výživného od odporkyne pre navrhovateľa nie je opodstatnený.

Súd prvého stupňa správne konštatoval, že od posledného rozhodnutia súdu o výživnom od odporkyne pre navrhovateľa nedošlo k podstatnej zmene pomerov, keďže navrhovateľ naďalej študuje na tej istej strednej škole, býva v domácnosti svojho otca a má v podstate tie isté náklady súvisiace sú štúdiom na strenej škole ako v čase poslednej úpravy. Takisto na strane odporkyne nedošlo k zmene pomerov, pretože pracuje u toho istého zamestnávateľa a jej príjem je nezmenený, napriek tomu, že v čase poslednej úpravy vykonávala podnikateľskú činnosť, z tejto činnosti mala preukázateľne minimálny príjem, ktorý nemal žiaden význam na rozhodnutie vo veci. V súčasnej dobe podnikateľskú činnosť nevykonáva a nemá žiaden iný príjem ako z pracovnej činnosti. Nezmenili sa ani jej rodinné a majetkové pomery. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dôsledne porovnal a posúdil pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajšieho rozhodovania a dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že nebola preukázaná kvalifikovaná zmena pomerov v tých skutočnostiach, z ktorých vychádzalo predchádzajúce súdne rozhodnutie o rozsahu vyživovacej povinnosti odporkyne pre navrhovateľa a preto neboli splnené zákonné podmienky pre zmenu súdneho rozhodnutia podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine. Je možné pripustiť určitý nárast odôvodnených potrieb navrhovateľa od poslednej úpravy, ktoré však nie sú jediným zákonným kritériom pre určenie, resp. zvýšenie výživného, pretože možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodičov sú vždy limitujúcim kritériom vo vzťahu k uspokojovaniu odôvodnených potrieb dieťaťa,

ktoré môžu byť podstatne vyššie. Odvolací súd poznamenáva, že súdna prax ustálila, že k podstatným zmenám pomerov dieťaťa dochádza spravidla po uplynutí doby približne troch rokov a to v súvislosti s vekom a rastom, prestupom na vyšší stupeň školy, pokiaľ nenastanú iné mimoriadne skutočnosti zvyšujúce odôvodnené potreby dieťaťa. V tomto prípade mimoriadne skutočnosti zistené neboli. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a v odôvodnení sa obmedzil na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia podľa § 219 ods. 2 O.s.p.. Odvolací súd tiež konštatuje, že toto súdne rozhodnutie nebráni žiadnemu z účastníkov konania po vzniku podstatnej a trvalej zmeny pomerov u niektorého z nich podať návrh na zmenu tohto súdneho rozhodnutia.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová