KSKE 8 CoP 107/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 107/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 107/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/107/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811202682 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811202682.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa B. C. nar. X.X.XXXX bývajúceho v V. na J. ulici č. XXX toho času v ÚVV a ÚVTOS v Košiciach na Floriánskej č. 18 proti maloletému odporcovi Z. C. nar. XX.X.XXXX zastúpeného zákonnou zástupkyňou M. C. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v V. na J. ulici č. XXX o zapretie otcovstva o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 20.6.2011 č.k. 12C 49/2011-27 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 20.6.2011 č.k. 12C 49/2011-27 zamietol návrh navrhovateľa na zapretie otcovstva voči maloletému Z. C. nar. XX.X.XXXX. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ odvolanie 7.12.2011 (č.l. 32) na Okresný súd Rožňava.

Odvolací súd pred prejednaním veci skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

V predmetnej veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania podľa § 211 ods. 2 O.s.p., bolo z údajov na doručenke nepochybne zistené, že rozhodnutie, proti ktorému navrhovateľ podal odvolanie mu bolo doručené 12.7.2011. Lehota na podanie odvolania začala plynúť 13.7.2011 a uplynula 28.7.2011 (štvrtok) . Pretože navrhovateľ podal odvolanie 7.12.2011, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová