KSKE 8 CoP 109/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 109/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 109/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/109/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210216876 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210216876.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. C. C. C. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach pracoviskom Košice II dieťaťa rodičov: Bc. N. C. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Y. na T. ul. č. XX zastúpenej JUDr. Dušanom Antolom advokátom so sídlom v Košiciach na Zbrojničnej ul. č. 12 a S. D. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Y. na W. ul. č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 10.1.2012 č. k. 25P/251/2010 - 97 takto

r o z h o d o l :

Zrušuje napadnutý rozsudok a vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh na zvýšenie výživného a o trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie, alternatívne, aby ho zmenil tak, že zvýši vyživovaciu povinnosť otca voči mal. C. na 280 Eur mesačne, ktorú je jej povinný plniť na účet vždy k 15. dňu v mesiaci vopred. Namietala, že súd nedostatočne zistil skutkový stav veci, ak bližšie neskúmal finančnú situáciu otca a jeho možnosti poberať riadny príjem a za tým účelom nevypočul ňou navrhnutých svedkov, ktorí by potvrdili, že otec má aj bočné príjmy, z ktorých by si mohol plniť svoju vyživovaciu povinnosť vo väčšom rozsahu. Poukázala na to, že otec sa vždy snažil vyhnúť svojim povinnostiam, dokonca v súčasnosti je trestne stíhaný pre prečin zanedbania povinnej výživy. O účelovom skresľovaní jeho zárobkov svedčí aj to, že sa od narodenia maloletého zamestnával len v spoločnostiach, v ktorých vykonávali funkciu konateľa alebo spoločníka jeho príbuzní. Spochybnila nevyhnutnosť preloženia otca na polovičný pracovný úväzok a v tejto súvislosti poukázala na to, že je plná sezóna, a že spoločnosť, pre ktorú otec pracuje má práve v lete najviac práce s dodávkou a montážou plastových okien. Navyše zdôraznila, že pred každým pojednávaním preložili otca na štvrtinový úväzok a nakoniec ho prepustili. Z uvedených dôvodov navrhla, aby súd preveril, či spoločnosť konala v súlade so zákonom, či otec pracoval tak, ako deklaroval a na akej pozícii v súčasnosti pracuje. Podrobne rozpísala svoju zlú finančnú situáciu, aj dôvody, ktoré jej neumožňujú nájsť si prácu s lepším ohodnotením a poukázala na zvýšené odôvodnené potreby maloletého, ktorý už navštevuje 9. ročník základnej školy a chystá sa študovať na strednej škole. Vyjadrila presvedčenie, že je v možnostiach a schopnostiach otca, aby prispieval na výživu maloletého vo väčšom rozsahu ako 66,40 € mesačne.

Otec maloletého vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Pokiaľ matka uviedla, že má aj bočné príjmy, resp., že mohol zarábať viac, ak by chcel, poukázal na to, že keď začal pracovať v roku 2004, plastové okná boli na trhu novinkou. Spoločností, ktoré sa zaoberali plastovými oknami ale pribúdalo a trh začal byť presýtený. Počas hospodárskej krízy trh začal upadať, veľa spoločností zaniklo a jeho zamestnávateľ musel začať znižovať stavy a skracovať

pracovné úväzky. Skutočnosť, že v spoločnosti bol konateľom alebo spoločníkom jeho príbuzný ho podľa jeho názoru nezvýhodňovalo, práve naopak, nároky na jeho výkony boli ešte väčšie ako inde. Odmietol všetky tvrdenia matky o jeho negatívnych vlastnostiach a poznamenal k nim, že pri všetkých jeho problémoch mal právo požiadať súd o zníženie výživného, čo nevyužil. Nepoprel, že si určitý čas neplnil svoju vyživovaciu povinnosť v určenom rozsahu, ale zdôraznil, že len z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Napravil to pomocou rodiny, zadĺžil sa a konštatoval, že sociálne dávky pokryjú len výživné, nie však iné jeho odôvodnené potreby. Záverom spochybnil, že matka skutočne zarába toľko, ako deklarovala, ak si zvolila právneho zástupcu, ak dokáže platiť podnájom, svoje školné a výdavky na auto.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Matka v stanovisku k vyjadreniu otca namietala jeho tvrdenia, že zarába viac ako deklarovala, aj jeho ironické poznámky o jej schopnostiach uspokojovať svoje potreby a potreby maloletého za situácie, že ju ešte ako tehotnú opustil, že bojovala o zdravie maloletého, ktorý sa narodil predčasne, že prekonala 1. fázu štádia rakoviny, a že ako opatrovateľka 90 ročnej babičky po 3 porážkach zarobí len 54 € mesačne. Poukázala na to, že popri štúdiu, celodennom opatrovaní a starostlivosti o maloletého a domácnosť pri jej zdravotných problémoch jej už neostáva čas na to, aby mala bočné príjmy tak, ako tvrdil otec. Pokiaľ otec uvádzal, že má výdavky na auto upresnila, že si ho požičiava od rodičov. V tejto súvislosti poznamenala, že otec na rozdiel od nej vlastní osobné motorové vozidlo a napriek tomu - a svojmu voľnému času jej odmieta pomôcť so starostlivosťou o maloletého tým, že by ho vozil na mimoškolskú činnosť, ktorú nemá v mieste bydliska. Konštatovala, že otec ešte aj v mesiac, ktorý podávala stanovisko opäť nedodržal splatnosť výživného aj keď vo vyjadrení deklaroval svoje poctivé úmysly. Uviedla, že otec bol zvyknutý požičiavať si aj keď mal nadpriemerné príjmy, a že na výživu maloletého neprispel nad jeho rámec ani pri jeho narodeninách, či Vianociach. Dodala, že otec bol v minulosti odsúdený aj za podvod.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O. s. p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O. s. p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne § 120 ods. 2 O.s.p., ktoré platí pre konania, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, ktorým je nesporne aj konanie o zvýšenie výživného pre mal. dieťa, kedy súd má povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania a napriek tomu, konajúci súd vykonaným dokazovaním dôsledne nezistil reálne možnosti, schopnosti a majetkové pomery otca významné pre rozhodnutie o návrhu

matky na zvýšenie výživného a v tomto smere sa spoľahol len na zistenie, že mu od predchádzajúcej úpravy výživného klesol príjem na 130 € mesačne, že je od 8.9.2011 nezamestnaný a poberá podporu v nezamestnanosti bez toho, aby si v záujme mal. C. C. overil, z akých dôvodov sa tak stalo. Potrebu ich dôsledného skúmania možno vyvodiť zo zásady potencionality príjmov upravenej v § 75 ods. 1 Zák. o rodine, ktorá súdu ukladá povinnosť prihliadať na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča aj vtedy, ak sa vzdal bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, resp. zárobku. Ak si súd prvého stupňa za tejto situácie neoveril tvrdenia otca o dôvodoch, pre ktoré mu klesol príjem, a pre ktoré sa musel evidovať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nemohol ich ani spoľahlivo posúdiť podľa prvej vety § 75 ods. 1 Zák. o rodine. Ak by tak spravil zistil by, že tvrdenia otca o poklese zákazok spoločnosti, v ktorej bol zamestnaný, sa nezakladá na pravde, pretože z daňového priznania spoločnosti Slovsystém s.r.o. za rok 2010 (keď otca preradili na skrátený úväzok pre údajný pokles zákazok) vyplýva, že mali výnosy 514.352,70 €, kým v roku 2009 mali výnosy 444.422,51 €. Odvolací súd navyše poznamenáva, že v prípade, ak je povinný rodič dlhšie evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (tak ako otec už viac ako pol roka) je súd vždy povinný zaoberať sa tým, či plne využíva všetky svoje schopnosti, aby si našiel zamestnanie a poberal adekvátny príjem napríklad v inej spoločnosti s podobným predmetom podnikania. Vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa tejto skutočnosti nevenoval dostatočnú pozornosť a nezisťoval od úradu práce, aké má otec reálne možnosti zamestnať sa, resp. či využíva, alebo má možnosť využiť nejaké alternatívy, aby bol pre potencionálnych zamestnávateľov využiteľnejší, a nevysporiadal sa s tým, či dostatočne využíva všetky svoje schopnosti, aby sa uplatnil na trhu práce a udržal si prácu, založil tým dôvod na zrušenie rozhodnutia podľa § 205 ods. 2 písm. c/ O. s. p.. Odvolací súd musel preto zrušiť napadnuté rozhodnutie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou dôkladne skúmať dôvody, pre ktoré klesol otcovi príjem a následne, pre ktoré bol nútený evidovať sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, za tým účelom zistiť, aké príjmy mali iní zamestnanci spoločnosti, kde bol otec zamestnaný, jeho reálne možnosti a schopnosti zamestnať sa a poberať primeraný príjem, prípadne vykonať dokazovanie v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným vzhľadom na odvolacie námietky matky, výsledky zisťovania vyhodnotiť podľa § 75 ods. 1 Zák. o rodine, ktorý umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať, opäť rozhodnúť o návrhu matky na zvýšenie výživného a rozsudok odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O. s. p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.