KSKE 8 CoP 111/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 111/2012

KS v Košiciach, dátum 21.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 111/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/111/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212203327 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212203327.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú B. X. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, detašované pracovisko Košice II, dieťaťa rodičov: Z. X. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v W. na T. ulici č. XX a P. X. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v W. na T. ulici č. XX v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu nariadením predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 9.2.2012 č.k. 43P 41/2012-11 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 9.2.2012 č.k. 43P 41/2012-11 zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej B. X. nar. XX.X.XXXX.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletej s poukazom na ust. § 205a O.s.p. s odôvodnením, že otec maloletej (manžel) ju v stave opilosti fyzicky napadol 28.1.2012, odkedy jej neprispieva na chod domácnosti a povedal, že financie si má uplatniť cestou súdu, v dôsledku čoho je odkázaná na pomoc vypožičaním si debetom od SISP a.s.. Konštatovala, že otec maloletej chodí domov každý deň v neskorých nočných hodinách, v stave opilosti vyvoláva hádky, je agresívny, fyzicky ju napadol pred maloletou dcérou, u ktorej od toho času vníma nepokojné a nervózne správanie. Takýmto spôsobom vyvoláva sústavný stres u dieťaťa, ale aj ona je v neustálom strese, v očakávaní zlého, keď príde v podnapitom stave, či ju znovu nenapadne, v noci kričí a hovorí samé lži, hreší a nadáva. Od času, keď si našiel milenku, sústavne klame. Navrhla, aby odvolací súd na základe týchto skutočností nariadil predbežné opatrenie a zveril maloletú B. do jej osobnej starostlivosti a otca zaviazal prispievať na výživu maloletej 140 € mesačne.

Otec maloletej sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení navrhol rozhodnúť v súlade s návrhom matky.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky, pretože nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov a nebola osvedčená ani danosť práva (nároku) , pretože nebolo preukázané, že maloletej B. hrozí bezprostredná ujma, preto uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Odvolací súd dodáva, že účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď len dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechaná na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať u účastníka konania nariadením predbežného opatrenia. Osvedčenie nároku, ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, je treba posudzovať vždy so zreteľom na nárok uplatnený vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občiansko-súdnom konaní slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že starostlivosť o maloletú B. je spontánne a riadne zabezpečovaná matkou, ktorá jej poskytuje stabilizované výchovné prostredie, otec akceptuje fakticky stav, že maloletá je v starostlivosti matky a plní si vyživovaciu povinnosť v rozsahu, ktorý korešponduje s výživným v nevyhnutnej miere (predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby platil výživné len v nevyhnutnej miere) , preto záujem maloletej B., ktorá sa dobre cíti v matkinej starostlivosti, a jej starostlivosť nebola spochybnená ani kolíznym opatrovníkom, nie je bezprostredne ohrozená a ingerencia súdu vo forme predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky nie je odôvodnená. Skutočnosti uvádzané matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa, ako aj vo vyjadrení kolízneho opatrovníka sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia so zreteľom na skutkové okolnosti zistené v doterajšom priebehu konania. Odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom matky a pretože sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení tohto uznesenia sa obmedzil len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia podľa § 219 ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.