KSKE 8 CoP 113/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 113/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 113/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/113/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512201759 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512201759.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti O.: A. nar. XX.X.XXXX, A. nar. XX.XX.XXXX a J. nar. XX.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, detí rodičov: Q.. Y. O. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Q. K. O. na K. Ľ..Š. č. XXX/XX zastúpenej advokátkou JUDr. Danicou Holováčovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Poštovej ulici č. 14 a U.K. O. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho Q. K. O. na K. Ľ..Š. č. XXX/XX zastúpeného advokátkou JUDr. Ľudmilou Raffáčovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Mäsiarskej ulici č. 4 v konaní o návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia o určenie výživného o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 9.2.2012 č.k. 19P 46/2012-20 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením z 9.2.2012 č.k. 19P 46/2010-20 zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia o určenie výživného pre maloleté deti A., A. a J. s odôvodnením, že z návrhu matky nevyplývajú skutočnosti, pre ktoré by bolo nevyhnutne potrebné predbežne upraviť pomery účastníkov a to napriek tomu, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti. Konštatoval, že starostlivosť o maloleté deti je bezprostredne a spontánne zabezpečovaná matkou a nie je ničím ohrozená, ani fyzické a duševné zdravie maloletých detí. Otec na výživu maloletých detí prispieva 200 € mesačne, ako to vyplýva z vyjadrenia matky, ktorá je zamestnaná, má stály príjem a poberá rodinné prídavky, vypomáhajú jej rodičia a teda potreby a výživa maloletých detí sú momentálne zabezpečené aspoň v nevyhnutnej miere.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matky s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovel. Zdôraznila, že návrh podala preto, že s otcom maloletých detí nežijú v spoločnej domácnosti, ktorú opustil otec v mesiaci november 2011 a na výživu maloletých detí od toho času prispieva sumou 200 € mesačne, ktorá je nedostatočná a vyslovila presvedčenie, že otec je schopný prispievať na výživu maloletých detí podstatne vyššou sumou bez akejkoľvek finančnej ujmy. Vytkla konajúcemu súdu, že nedostatočne zistil skutkový stav veci na základe vykonaných dôkazov a dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, v dôsledku čoho rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Zdôraznila, že konajúci súd vzal do úvahy finančnú výpomoc zo strany jej rodičov a neprihliadol na skutočné príjmové pomery otca maloletých detí.

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdiť s poukazom na to, že svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom si plní a prispieva na ich výživu 210 € mesačne. Uviedol, že matka maloletých detí podala návrh na určenie manželského výživného 400

€ mesačne od 1.1.2012 (konanie vedené na Okresnom súde Košice - okolie pod sp.zn. 19P 26/2011) a domáha sa výživného pre maloleté deti 450 € mesačne, teda, že spolu požaduje výživné 850 € mesačne, pričom jeho priemerný mesačný zárobok od júna 2011 do decembra 2011 bol 1.010 €. Poukázal aj na to, že pravidelne platí mesačné splátky hypotekárneho úveru, ktorý spoločne čerpali za účelom kúpy 4- izbového bytu a splátky rôznych spotrebných úverov, ktoré rovnako vznikli za trvania ich manželstva. Vyjadril názor, že finančné nároky matky sú neprimerané a neodôvodnené.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky, pretože nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov a nebola osvedčená ani danosť práva (nároku) pretože nebolo preukázané, že maloletým deťom hrozí bezprostredná ujma, preto uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Odvolací súd dodáva, že účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla i keď len dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechaná na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať u účastníka konania nariadením predbežného opatrenia. Osvedčenie nároku, ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, je treba posudzovať vždy so zreteľom na nárok uplatnený vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občiansko-súdnom konaní slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že starostlivosť o maloleté deti je riadne zabezpečovaná matkou, ktorá im poskytuje stabilizované výchovné prostredie a otec si plní vyživovaciu povinnosť v rozsahu, ktorý korešponduje s výživným v nevyhnutnej miere (predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby platil výživné len v nevyhnutnej miere) . Súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia správne konštatoval, že z návrhu matky nevyplývajú skutočnosti odôvodňujúce nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, pretože výchova a výživa maloletých detí je riadne zabezpečovaná matkou, majúcou pravidelný príjem postačujúci na zabezpečenie základných potrieb detí po zohľadnení, že otec si plní vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom vo výške 200 € mesačne a so záverom súdu prvého stupňa, že v tomto prípade nebola preukázaná naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov vyžadujúca okamžitý zásah súdu nariadením predbežného opatrenia, sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožnil. Odvolací súd na základe zistenia, že rodičia maloletých detí nežijú spolu, poznamenáva, že bude povinnosťou konajúceho súdu, ak ani jeden z rodičov nepodá návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom na čas do rozvodu manželstva, začať konanie o týchto právach bez návrhu podľa § 81 ods. 1 O.s.p., a opodstatnenosťou skutočností uvádzaných matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa, ktoré sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia, sa bude zaoberať konajúci súd v

rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom na čas do rozvodu manželstva. Odvolací súd poznamenáva, že ak by v priebehu konania vo veci samej vznikli okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, súd nariadi predbežné opatrenie z úradnej povinnosti aj bez návrhu účastníka konania (§ 102 ods. 2 O.s.p.) . Odvolací súd zdôrazňuje, že len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci, pretože z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie vo veci samej a pretože odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom matky a v celom rozsahu sa stotožnil s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa, napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení tohto uznesenia sa obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia podľa § 219 ods. 2 O.s.p..

O trovách predbežného opatrenia rozhodne súd prvého stupňa vo veci samej (§ 145 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.