KSKE 8 CoP 119/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 119/2012

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 119/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/119/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209229161 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209229161.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky F. O. nar. X.X.XXXX bývajúcej v S. na X. ul. č. X proti odporcovi Q.. X. O. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v Z., v U. U. Y., XXXX B., S. P. XXX zastúpenému JUDr. Slávkou Kováčovou advokátkou so sídlom v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 v konaní o určenie manželského výživného o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 2.12.2011 č.k. 19C/193/2009-125 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh na určenie výživného a odporcovi nepriznal náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, alternatívne, aby ho zmenil tak, že zaviaže odporcu prispievať jej na výživu 500 Eur mesačne, pretože jej životná úroveň nie je rovnaká ako odporcova. V tejto súvislosti poukázala na to, že si v júli 2011 kúpil nové osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia, ktoré spláca po 330 Eur mesačne.

Odporca vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľky navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Poukázal na to, že mu pribudla vyživovacia povinnosť k mal. R. Q. D. nar. XX.X.XXXX, že mu bolo rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 25.1.2012 č.k. 8CoP/241/2011-141 zvýšené výživné na mal. U. na 250 Eur mesačne, a že osobné motorové vozidlo bolo kúpené pre jeho družku, ktorá aj vyplatila prvú splátku a spláca mesačné splátky.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania navrhovateľky preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o

zamietnutí návrhu na určenie manželského výživného. Súd prvého stupňa v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami navrhovateľky uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jej obranu v prevažnej miere už v priebehu konania pred súdom prvého stupňa a navrhovateľka ani v priebehu odvolacieho konania neuviedla žiadne relevantné skutočnosti majúce za následok iné rozhodnutie o jej návrhu na určenie manželského výživného. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že vyživovacia povinnosť medzi manželmi je súčasťou ich vzájomného vzťahu, v dôsledku čoho je nevyhnutné na túto vzájomnú povinnosť aplikovať princípy, ktorými je charakterizované manželstvo, a ktoré sú výslovne uvedené v Zákone o rodine. Ide najmä o § 18 Zákona o rodine, ktorý určuje, že obidvaja manželia majú rovnaké práva a povinností, sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Z §-u 19 Zákona o rodine vyplýva, že o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. Požiadavka, aby manželia mali v zásade rovnakú životnú úroveň, je zdôvodnená ich rovnakým postavením v manželstve, v rodine, v spoločnosti a vyplýva aj z ich rovnakých práv a povinností. Hoci manželia zabezpečujú potreby rodiny podľa svojich schopností a možností, ktoré nemusia byť a spravidla ani nie sú rovnaké, podieľajú sa rovnakou mierou na hospodárskych výsledkoch svojej činnosti a majú preto tiež právo na v zásade rovnakú životnú úroveň. Nie je teda vylúčené, aby v niektorých prípadoch bolo od tejto zásady upustené, ak ide o manželstvo, v ktorom manželia spolu nežijú, a tak sa neusilujú o zveľaďovanie rodinného majetku. Zásada rovnakej životnej úrovne neznamená mechanickú rovnosť medzi manželmi, ktorú by bolo možné vyvodzovať iba z ich príjmov. Preto nestačí zistiť výšku príjmov manželov a tieto porovnať, ale je potrebné v každom jednotlivom prípade zisťovať nielen osobné, rodinné a majetkové pomery každého z nich, ale i konkrétnu mieru potrieb danú povahou práce, spôsobom života, zdravotným stavom, prípadne inými závažnými okolnosťami. Odvolací súd vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení a vyššie rozvedených úvah sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že životná úroveň účastníkov konania je v posudzovanom prípade zásadne rovnaká, pretože ani jeden z nich si nemôže - a ani nedovoľuje viac ako ten druhý. Aj keď odporca v Holandsku zarába raz toľko ako navrhovateľka, je potrebné zohľadniť, že odporca žije a pracuje v Holandsku, kde sú životné náklady aspoň raz také vysoké ako na Slovensku. Odvolací súd nezohľadnil tú časť príjmu, ktorú odporca poberá zo Slovenska ako výsluhový dôchodok, pretože ten je podľa vysloveného právneho názoru Krajského súdu v Košiciach v rozsudku z 25.1.2012 č.k. 8CoP/241/2011-141 určený na plnenie si jeho vyživovacej povinnosti voči J. a mal. U.. Z vykonaného dokazovania nebolo zistené, že by odporca chodil na dovolenky, nadštandardne býval, stravoval sa alebo vlastnil väčšie majetkové hodnoty okrem podielu v byte, ktorý výlučne užíva práve navrhovateľka. Zo svojho príjmu si môže dovoliť presne toľko, koľko navrhovateľka na Slovensku. Na tomto závere nič nemení ani zistenie, že odporca si v júli 2011 kúpil osobné motorové vozidlo, pretože pre určenie manželského výživného bola rozhodujúca životná úroveň účastníkov konania len do 4.7.2011, nakoľko 5.7.2011 nadobudol právoplatnosť výrok o rozvode ich manželstva. Navyše, odporcovi ešte skôr, t.j. 17.6.2011 pribudla vyživovacia povinnosť voči mal. R. Q. O., ktorá sa narodila z jeho družobného vzťahu. Je potrebné poznamenať, že obaja účastníci mali v období rozhodnom pre určenie manželského výživného výhodu, že s nimi v domácnosti bývala osoba, ktorá bola zárobkovo činná, a bola preto povinná podieľať sa na poplatkoch spojených s užívaním bytu. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnutý rozsudok ako vecne správny a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti jeho dôvodov.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiadny z účastníkov si neuplatnil právo na ich náhradu (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.