KSKE 8 CoP 122/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/122/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611214872 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611214872.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Q.. Q. F. rod. Ľ.U. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v W. K. B. na Z. ul. č. X proti odporcovi Š. F. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v P. č. XX zastúpenému JUDr. Evou Slavkovskou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom nám. č. 4 v konaní o rozvod manželstva a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode ku S. F. nar. XX.XX.XXXX a ku maloletej V. F. nar. X.X.XXXX bývajúcich s matkou zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 20.12.2011 č.k. 16P/298/2011-28 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného od odporcu pre maloletú V. a vec v rozsahu zrušenia v r a c i a na ďalšie konanie a rozhodnutie.

Z a s t a v u j e konanie o určenie výživného od odporcu pre S. F. nar. XX.XX.XXXX.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania, zveril vtedy ešte obe mal. deti do osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorá ich bude zastupovať a spravovať ich majetok a zaviazal odporcu prispievať na výživu vtedy ešte mal. S. 300 Eur mesačne a na výživu mal. V. 200 Eur mesačne navrhovateľke vždy do 20 dňa v mesiaci vopred od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na ich náhradu.

Proti výroku o určení výživného podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a zaviazal ho prispievať na výživu každej z maloletých po 150 Eur mesačne, alternatívne, aby ho zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože nedostatočne zistil jeho pomery, ktoré sú rozhodujúcim kritériom pre rozhodnutie o rozsahu výživného. Vyjadril presvedčenie, že neboli splnené podmienky pre aplikáciu § 63 ods. 1 Zák. o rodine, pretože mu súd neposkytol dostatok času na zabezpečenie všetkých dokladov, ktoré preukazujú jeho príjmy a výdavky. Uviedol, že v roku 2010 zarobil 16.313,48 Eur pri výdavkoch 13.608,89 Eur. Podľa faktúr za rok 2011 zarobil v tomto roku 18.560 Eur a výdavky sa mu pohybujú na úrovni výdavkov z roku 2010. Okrem roho konštatoval, že má výdavky spojené s užívaním domu v rozsahu 280 Eur mesačne. Poukázal na to, že navrhovateľka by si mohla znížiť náklady na bývanie, ak by sa presťahovala k nemu do domu, pretože v ňom z dvoch mesiacov býva len dva týždne.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu odporcu navrhla potvrdiť napadnutý výrok rozsudku ako vecne správny. Poukázala na to, že určené výživné zodpovedá odôvodneným potrebám mal. detí. Konštatovala, že odporca mal od 3.10.2011, kedy podala návrh na rozvod do 20.12.2011, kedy bolo pojednávanie dostatok času, aby si zabezpečil potrebné doklady preukazujúce jeho príjmy, ktoré mu podľa jej názoru umožňujú, aby prispieval na výživu mal. detí v určenom rozsahu.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu odporcu nevyjadril.

Výroky rozsudku o rozvode manželstva účastníkov konania, o zverení vtedy ešte oboch mal. detí do osobnej starostlivosti navrhovateľky neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Podľa § 24 ods. 1 Zákona o rodine, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Podľa § 113 ods. 1 O.s.p., s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode.

Podľa § 103 O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Z vyššie citovaných zákonných ustanovení nepochybne vyplýva, že s konaním o rozvod manželstva je zo zákona spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode. Podľa § 113 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 24 ods. 1 Zákona o rodine, súd môže upraviť výkon rodičovských práv a povinností manželov k deťom na čas po rozvode v konaní o rozvod manželstva len ak sú deti maloleté s tým, že plnoleté dieťa si môže uplatniť svoj nárok na výživné voči ktorémukoľvek z rodičov v osobitnom konaní. Vzhľadom na to, že dcéra účastníkov konania S. dovŕšila plnoletosť XX.XX.XXXX, t.j. ešte pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva jej rodičov 10.2.2012, nie sú splnené podmienky, za ktorých môže súd vo veci konať a pretože ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, odvolací súd konanie podľa § 104 ods. 1 O.s.p. v tejto časti zastavil.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnutý výrok rozsudku o určení výživného od odporcu pre mal. V. aj s konaním, ktoré im predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a rozsudok v tomto výroku podľa § 221 ods. 1 písm. h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého výroku rozsudku a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne § 120 ods. 2 O.s.p., ktoré platí pre konania, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, ktorým je nesporne aj konanie o určenie výživného pre mal. V., kedy súd má povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania a napriek tomu, konajúci súd pri hodnotení pomerov odporcu aplikoval § 63 ods. 1 a 2 Zák. o rodine, aj keď si ešte predtým mohol vyžiadať jeho daňové priznanie a jeho obsah skonfrontovať s jeho výpoveďou, že zarába 3.600 Eur za dva mesiace. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že aplikácia § 63 ods. 1 Zák. o rodine prichádza do úvahy až vtedy, keď súd neúspešne vyčerpá všetky možnosti na zistenie reálnych príjmov povinného rodiča a povinný si zároveň neplní svoju edičnú povinnosť v snahe uniknúť určeniu výživného v odôvodnenom rozsahu. Pretože konajúci súd nevyčerpal všetky možnosti na zistenie reálnych príjmov odporcu, dôsledne nevykonal dokazovanie na zistenie podstatných skutočností potrebných pre rozhodnutie o výživnom pre mal. V., v dôsledku čoho nesprávne vec právne posúdil a tým založil dôvod pre zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., odvolací súd musel zrušiť napadnutý výrok rozsudku súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vyžiadať si daňové priznanie odporcu za rok 2011 (daňové priznanie odporcu za rok 2010 je súčasťou jeho odvolania) , skonfrontovať ho s obsahom predložených faktúr a s jeho výpoveďou, že zarába 3.600 Eur mesačne za dva mesiace, objasniť, akou formou si uplatňuje výdavky na bývanie, ak z jeho výpovede vyplýva, že mu sťahujú 0,50 Eur z hodinovej mzdy (t.j. či si ich už zahŕňa do fakturovanej sumy, alebo si to odpočítava až v daňovom priznaní) , prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným, výsledky zisťovania dôsledne vyhodnotiť podľa § 75 ods. 1 Zák. o rodine, ktorý umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú reálne dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať, opäť rozhodnúť o určení výživného pre mal. V. a rozsudok odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.