KSKE 8 CoP 124/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 124/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 124/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/124/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211214854 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211214854.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého K. E. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov S. N.-F. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v H. na M. ulici č. X a Z. E. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v H. č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 13.1.2012 č.k. 23P 231/2011-44 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II sp.zn. 23P 197/2009 z 8.10.2010 tak, že zvýšil výživné od otca pre maloletého K. za obdobie od 1.9.2011 do budúcna zo 100 € na 120 € mesačne, ktoré ho zaviazal platiť vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred matke maloletého. Dlžné výživné 80 € za obdobie od 1.9.2011 do 31.12.20100 zaviazal otca zaplatiť matke maloletého do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh zamietol a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletého.

Písomným podaním z 28.3.2012 matka svoje odvolanie z 23.2.2012 proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 13.1.2012 č.k. 23P 231/2011-44 zobrala v celom rozsahu späť a žiadala, aby odvolací súd zastavil odvolacie konanie.

Podľa § 207 ods. 2, 3 O.s.p., pokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Podľa § 222 ods. 1 O.s.p., ak odvolateľ vezme odvolanie späť, právoplatnosť napadnutého rozhodnutia nastane, ako keby k podaniu odvolania nedošlo. Lehoty, ktoré majú plynúť od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia plynú v takom prípade od právoplatnosti uznesenia o zastavení odvolacieho konania.

Späťvzatie odvolania je procesným úkonom, ktorý patrí výlučne tomu účastníkovi konania, ktorý odvolanie podal. Tento úkon nepodlieha schváleniu súdu a zároveň nie je možné skúmať jeho dôvody. Rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorým sa zastavuje konanie má za následok, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa nadobudne právoplatnosť, ako keby k podaniu odvolania nebolo došlo.

Vzhľadom na to, že odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, bolo vzaté späť, odvolací súd podľa § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová