KSKE 8 CoP 13/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211214407 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211214407.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o mal. L. P. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach pracoviskom Košice IV dieťaťa rodičov T. P. nar. X.X.XXXX bývajúcej v W. na B. W. č. X a J. P. nar. X.X.XXXX bývajúceho v X. na W. ul. č. XX v konaní o zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti H. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v W. na I. ul. č. X o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 9.11.2011 č. k. 23P 223/2011- 73 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom výroku o výživnom od matky pre mal. L. tak, že matka je povinná prispievať na výživu mal. L. minimálne zákonné výživné vo výške 30% zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu H. P. vždy prvého dňa v mesiaci od 28.6.2011, čím mení rozsudok Okresného súdu Košice II z 20.9.2002 sp. zn. 11C 1503/2001.

Zrušuje rozsudok v napadnutom výroku o dlžnom výživnom a o trovách konania a vec v tomto rozsahu vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II z 20.9.2002 sp. zn. 11C 1503/2001 a rozsudok Okresného súdu Košice II z 22.3.2005 sp. zn. 27P/438/2004 tak, že zveril mal. L. do náhradnej osobnej starostlivosti H. P., ktorú poveril osobne sa o maloletého starať, zastupovať ho a spravovať jeho majetok s tým, že rozhodnutia o veciach, ktoré nie sú bežnou záležitosťou podliehajú schváleniu súdu a zaviazal matku prispievať na výživu mal. L. minimálne zákonné výživné vo výške 30% zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu a otca 160 € mesačne oboch do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred H. P. od právoplatnosti rozsudku. H. P. zaviazal predkladať súdu v písomnom vyhotovení správu o maloletom a o správe jeho majetku vždy do 15.6. a do 15.12. toho - ktorého roka a o trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

O výživnom od rodičov pre mal. L. rozhodol na základe skutočnosti, že mal. L. zveril do náhradnej osobnej starostlivosti H. P.. Z vykonaného dokazovania zistil, že mal. L. bol rozsudkom Okresného súdu Košice II z 20.9.2002 sp. zn. 11C 1503/2001 zverený do osobnej starostlivosti matky a že otec bol zaviazaný prispievať na jeho výživu 1.000,- Sk mesačne. Okresný súd Košice II rozsudkom z 22.3.2005 č.k. 27P 438/2004-53 zvýšil takto určenú vyživovaciu povinnosť otca voči mal. L. z 1.000,- Sk na 1.500,- Sk mesačne. Uznesením Okresného súdu Košice II z 19.7.2011 sp. zn. 25P/134/2011 bol mal. L. predbežne zverený do náhradnej osobnej starostlivosti H. P.. Zo správy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že matka bola v ich evidencii naposledy evidovaná od 1.11.2004 do 31.1.2006, kedy bola

vyradená na vlastnú žiadosť. Poberala dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 208,19 € v roku 2010 a v januári 2011, 190,99 € vo februári 2011, 145,35 € v marci 2011, 147,49 € v apríli 2011 a 158,51 € v máji a v júni 2011. Zo správy spoločnosti Frucona Košice a.s. zistil, že matka u nich pracovala na základe dohody o vykonaní práce od 9.11.2009 do 23.12.2009 s nulovým príjmom, pretože u nich nevykonala žiadnu prácu. Zo správy spoločnosti Hydina Košice s.r.o. zistil, že matka u nich pracovala na základe dohody o pracovnej činnosti od 1.2.2011 do 31.3.2011 s priemerným čistým mesačným príjmom 47 €. Zo správy Agentúry brigádnici sk, spol. s r.o. Galanta zistil, že matka mala s nimi uzavretú dohodu o vykonaní práce od 11.2.2009 do 20.10.2010 a za toto obdobie nedosiahla žiadny príjem. Z potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že matke boli a sú vyplácané dávky hmotného zabezpečenia počas celého roka, naposledy v rozsahu 118,30 €. Otec maloletého bol naposledy vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie od 16.5.2006 do 15.4.2007, kedy bol vyradený pre nespoluprácu. Naposledy mu boli vyplatené dávky v hmotnej núdzi 62,50 € od 1.2. do 30.9.2010, kedy sa zamestnal. Z výpovede otca zistil, že päť rokov žije so svojou priateľkou v Bratislave v jej 1. izbovom byte. Jeho priateľka je zamestnaná s príjmom okolo 1.500 - 1.600 € mesačne a za byt platia 200 € mesačne. V októbri 2010 začal vykonávať živnosť v oblasti stavebných prác s príjmom 600 € mesačne. Zatiaľ daňové priznanie nepodával. Otec aj matka majú vyživovaciu povinnosť aj voči ich spoločnej dcére T., ktorá od mája 2011 tiež býva u H. P.. H. P. je vdovou, starobnou dôchodkyňou a býva v 3 izbovom byte, za užívanie ktorého platí 200 € mesačne. Mal. L. má od narodenia zdravotné problémy, podrobil sa operácii hrubého čreva, je u neho plánovaná urologická operácia. Jeho zdravotný stav si vyžaduje zvýšenú starostlivosť a kľudné prostredie pre výchovu a prípravu do školy. Navštevuje 8. ročník základnej školy a stravuje sa doma. H. P. mu prispela 8,50 € do ZRPŠ, minimálne 3 krát mu kúpila pracovné zošity za 7 € a zaplatila mu za školský výlet 30 €. Otec jej prispieva na výživu mal. L. a T. 100 € mesačne od mája 2011 Matka jej na výživu mal. L. prispela 60 € v júni 2011. Otec je s maloletým v pravidelnom kontakte, maloletý u neho trávi minimálne polovicu letných školských prázdnin a väčšinu sviatkov. Zistený skutkový stav posúdil podľa § 62, § 65, § 75, § 76, § 77, § 78 Zák. o rodine, podľa § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o úprave súm životného minima účinnom od 1.7.2011, podľa § 2 zák. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení účinnom od 1.7.2011 a skonštatoval, že nie je v možnostiach a schopnostiach matky prispievať na výživu mal. L. viac ako minimálnym výživným, pretože je dlhodobo nezamestnanou a jej jediným príjmom sú dávky v hmotnej núdzi. Pri určovaní rozsahu výživného vychádzal z odôvodnených potrieb maloletého a prihliadol aj na to, že obaja rodičia majú vyživovaciu povinnosť aj voči ich staršej dcére T.. Pri posudzovaní osobných, zárobkových a majetkových pomerov otca vychádzal z jeho výpovede, že zarába 600 € mesačne a hospodári so svojou pracujúcou priateľkou, s ktorou žije v spoločnej domácnosti.

Proti výroku o určení výživného od matky pre mal. L. podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že jej určí vyživovaciu povinnosť už od 1.6.2011, pretože odvtedy má jeho matka maloletého reálne v osobnej starostlivosti. Pokiaľ ide o dlh na výživnom navrhol, aby odvolací súd pri jeho výpočte nezohľadnil, že matka prispela jeho matke 60 € v júni 2011, pretože išlo o rodinné prídavky, ktoré v tom čase neoprávnene poberala na obe deti. Poukázal na to, že matka inak na ich výživu neprispieva a miesto toho je každý deň pod vplyvom alkoholu a nehľadá si prácu. Pokiaľ ide o splatnosť dlhu na výživnom navrhol, aby ho odvolací súd povolil matke splácať v 20 € mesačných splátkach.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla potvrdiť napadnutý výrok rozsudku ako vecne správny, pretože je naďalej v hmotnej núdzi a v dnešnej dobe je ťažké nájsť si zamestnanie. Konštatovala, že z príspevkov v hmotnej núdzi, ktoré poberá v rozsahu 118,30 € jej neostane ani na uspokojovanie jej nákladov na bývanie, ktoré má v rozsahu 160 € mesačne. Uviedla, že pokiaľ sa v budúcnosti zamestná, môže si H. P. podať návrh na zvýšenie výživného.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Výroky rozsudku o zverení mal. L. do náhradnej osobnej starostlivosti H. P. a na neho nadväzujúce výroky o jej právach a povinnostiach a o určení výživného od otca pre mal. L. neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O. s. p.) .

Podľa § 220 O. s. p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 77 ods. 1 Zák. o rodine právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

Odvolací súd preskúmaním všetkých relevantných skutočností týkajúcich sa predmetu konania, ktorým zostal výrok o určení výživného od matky pre mal. L. dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, správne určil rozsah výživného, ale nerozhodol správne, ak ho určil až od právoplatnosti rozsudku, preto ho podľa § 220 O. s. p. zmenil tak, že zaviazal matku prispievať na výživu mal. L. minimálne zákonné výživné už od 28.6.2011, pretože k tomuto dňu boli splnené podmienky pre určenie výživného od matky pre mal. L.. Odvolací súd poukazuje na to, že určenie výživného od matky pre mal. L. od právoplatnosti výroku o zverení mal. L. do náhradnej osobnej starostlivosti H. P. by prichádzalo do úvahy len vtedy, ak by maloletý bol v čase vyhlásenia rozhodnutia v osobnej starostlivosti matky. Pretože mal. L. nepochybne bol už v čase vyhlásenia rozhodnutia vo faktickej osobnej starostlivosti H. P., ktorá zabezpečovala všetky jeho potreby miesto matky, neboli splnené podmienky pre určenie výživného od právoplatnosti rozsudku. Tie boli podľa názoru odvolacieho súdu splnené už od 16.5.2011, kedy policajti priviezli maloletého od matky k H. P., ale dôsledne vychádzajúc z § 77 ods. 1 Zák. o rodine, ktorý umožňuje priznať výživné pred dňom začatia konania len za existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa, odvolací súd nemohol určiť výživné už od 16.5.2011, pretože v priebehu konania neboli preukázané dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré bránili H. P. podať návrh na určenie výživného pred dňom začatia konania. Z uvedených dôvodov odvolací súd určil počiatok vyživovacej povinnosti matky voči mal. L. od 28.6.2011, kedy súd začal konanie o zverenie mal. L. do náhradnej osobnej starostlivosti z úradnej povinnosti.

Vzhľadom na zmenu rozsudku o počiatku výživného, na odvolacie námietky otca a s poukazom na § 154 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého je pre rozsudok rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia, odvolací súd nemohol rozhodnúť o dlhu na výživnom, pretože z vykonaného dokazovania nebolo možné nepochybným spôsobom zistiť, ako si matka plnila svoju vyživovaciu povinnosť od 28.6.2011 do vyhlásenia rozsudku 29.6.2012. Z uvedených dôvodov odvolací súd musel podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušiť rozsudok v napadnutom výroku o dlžnom výživnom a podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia vrátiť vec v tomto rozsahu súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou zistiť rozsah plnenia vyživovacej povinnosti matky voči mal. L. od 28.6.2011 do rozhodnutia súdu prvého stupňa, vysporiadať sa s tým, aký vplyv na rozsah dlhu na výživnom malo plnenie matky v rozsahu 60 € v júni 2011, skutkové zistenia riadne vyhodnotiť, opäť rozhodnúť o dlhu na výživnom a o spôsobe jeho zaplatenia, aj o trovách konania podľa § 224 ods. 3 O. s. p. a rozhodnutie odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bolo logicky správne a spätne preskúmateľné.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.