KSKE 8 CoP 130/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 130/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 130/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/130/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512201243 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512201243.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa X. Q. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Č. na ulici H. č. X zastúpeného Advokátskou kanceláriou Azariová & Ružbašán Law firm s.r.o. so sídlom v Košiciach na Kmeťovej ulici č. 26 proti odporkyni M. Q. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Č. na P. ulici č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o určenie výživného o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 24.2.2012 č.k. 19P 34/2012-9 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhal, aby súd v súlade s ust. § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p. nariadil predbežné opatrenie, ktorým by zaviazal odporkyňu prispievať na jeho výživu 100 € mesačne od 1.2.2012 do budúcna vždy vopred do 15. dňa v mesiaci.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a nariadil predbežné opatrenie v súlade s jeho návrhom tak, že zaviaže odporkyňu prispievať na jeho výživu 100 € mesačne od 1.4.2012 vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Vyjadril nesúhlas s názorom súdu prvého stupňa, že nepreukázal naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie a vyjadril presvedčenie, že opodstatnenosť jeho návrhu je daná a vyplýva zo situácie, v ktorej sa nachádza a na základe ktorej je potrebné predbežne upraviť jeho pomery. Zdôraznil, že jeho výživu a všetky ostatné náklady na život zabezpečuje výlučne otec, ktorý je v ťažkej finančnej situácii a preto nie je schopný pokryť všetky jeho odôvodnené potreby. Je presvedčený, že odporkyňa, ako jeho matka má povinnosť primerane sa podieľať na úhrade jeho základných životných potrieb, nakoľko je študentom pripravujúcim sa na svoje budúce povolanie a preto nie je schopný sám sa živiť. Vyslovil názor, že odporkyňa, ktorá pracuje v zahraničí, má dostatočný príjem na to, aby vedela aspoň sčasti finančne zabezpečiť jeho oprávnené nároky. Uviedol, že otec, s ktorým žije v spoločnej domácnosti prispieva na výživu maloletých detí, ktoré žijú s matkou 160 € mesačne a ona prispieva na jeho výživu napriek jeho veku a s tým súvisiace vyššie životné náklady len 26 € mesačne, čo považuje za nedostatočné a neprimerané. Súčasne uviedol, že na základe rozsudku Okresného súdu Košice - okolie z 8.2.2012 boli dve maloleté deti zverené do osobnej starostlivosti matky a otec bol zaviazaný prispievať na ich výživu sumou rovnajúcou sa 30% zo sumy životného minima. Tento rozsudok však doteraz nenadobudol právoplatnosť, preto otec naďalej na základe exekučného príkazu na vykonanie zrážok zo mzdy platí 160 € mesačne v zmysle rozhodnutia o výkone rodičovských práv na čas do rozvodu z 2.8.2011 pod sp.zn. 15C 38/2011.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov

napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol, ak zamietol návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia s odôvodnením, že z jeho návrhu nevyplynuli skutočnosti, pre ktoré by bolo nevyhnutne potrebné predbežne upraviť pomery účastníkov napriek tomu, že jeho rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, pretože jeho výživa je bezprostredne zabezpečovaná otcom, nie je ničím ohrozená a odporkyňa prispieva na jeho výživu 26 € mesačne. Obidvaja rodičia zabezpečujú jeho výživu podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov.

Odvolací súd dodáva, že účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď len dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechaná na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať pre účastníka konania nariadením predbežného opatrenia. Osvedčenie nároku ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia je treba posudzovať vždy so zreteľom na uplatnený nárok vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občiansko-súdnom konaní slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. Práve táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia rozhodnúť len na základe osvedčenia tvrdených skutočností bez toho, aby musel byť tvrdený nárok nepochybne preukázaný. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či ohrozenia iného závažného dôvodu je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Z preskúmavaného spisu vyplýva, že výživa navrhovateľa je riadne zabezpečovaná otcom, ktorý mu poskytuje stabilizované finančné prostredie a nehrozí mu žiadne nebezpečie tak, ako to nepochybne vyplýva aj zo skutočností uvádzaných ním samotným. Je nepochybné, že navrhovateľ žije v spoločnej domácnosti so svojím otcom, ktorý je zamestnaný, má pravidelný mesačný príjem a zdroj jeho výživy dopĺňa aj odporkyňa, ktorá mu pravidelne prispieva 26 € mesačne a tým si plní vyživovaciu povinnosť v zmysle § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p., nakoľko výška výživného zodpovedá plneniu vyživovacej povinnosti v nevyhnutnej miere. Skutočnosti uvádzané navrhovateľom v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Pretože ani odvolací súd nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom navrhovateľa a v celom rozsahu sa stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa, napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová