KSKE 8 CoP 131/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 131/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/131/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511212802 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511212802.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého L. X. nar. X.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov Y. X. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v W. na R. ul. č. X a L. X. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v U. č. XXX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie z 24.1.2012 č.k. 13P/2/2011-27 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice - okolie z 15.10.2000 (rozhodnutie bolo v skutočnosti prijaté v roku 2008 - pozn. odvolacieho súdu) od matky pre mal. L. na 120 Eur mesačne od 1.9.2011, ktoré ju zaviazal prispievať otcovi vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred. Dlžné výživné 100 Eur za obdobie od 1.9.2011 do 31.1.2012 povolil matke splácať s bežným výživným po 20 Eur mesačne až do zaplatenia a o trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zamietne návrh na zvýšenie výživného, pretože nie je v jej možnostiach a schopnostiach, aby prispievala na výživu mal. L. až 120 Eur mesačne. Uviedla, že pri percentuálnom porovnaní jej príjmu s rozsahom doposiaľ určeného výživného prispievala na výživu maloletého viac ako otec na Y., t.j. ona 19,23% a otec len 18,4%. V prípade zvýšenia výživného by jej percentuálny podiel na výživnom pre mal. L. stúpol až na 23,08%, kým otec by na Y. prispieval len tých 18,40 %. Poukázala na to, že odôvodnené potreby Y., ktorú má zverenú do osobnej starostlivosti sú vyššie ako potreby mal. L.. Poznamenala, že Y. platí za telefón 10 Eur, kým otec deklaroval, že mal. L. pretelefonuje až 50 Eur mesačne. Konštatovala, že cestuje do práce mestskou hromadnou dopravou, preto nevidí dôvod, aby bolo zohľadnené, že otec cestuje do práce autom, ak z miesta jeho bydliska premáva do miesta výkonu jeho práce autobusová doprava, ktorá je podstatne lacnejšia. Navyše poznamenala, že Y. cestuje len za 10 Eur mesačne a mal. L. až za 50 Eur mesačne, čo považuje za nadhodnotené. Uviedla, že otec dlhuje Y. na výživnom 500 Eur.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny, pretože nástupom mal. L. na strednú odbornú školu došlo ku kvalifikovanej zmene jeho pomerov, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného.

Otec vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny a poukázal na to, že boli splnené podmienky pre zvýšenie výživného, pretože maloletý nastúpil na strednú školu v dôsledku čoho došlo k zvýšeniu jeho odôvodnených potrieb. Konštatoval, že matka úmyselne skresľuje svoju životnú situáciu, pretože v skutočnosti vlastní až dva mobilné telefóny, žije s priateľom, ktorý jej

znižuje výdavky na bývanie a s ktorým vlastnia dva osobné automobily. Poprel, že by Y. dlžil na výživnom a zdôraznil, že si plní svoju vyživovaciu povinnosť priamo Y. a nie matke, pretože Y. je už plnoletá.

Odvolací súd na základe podaného odvolania preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p., v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu procesných práv priznaných účastníkom občianskeho súdneho konania procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen postupom súdu, ktorý rozhodnutiu predchádza, ale aj rozhodnutím samotným. Takýmto rozhodnutím je rozhodnutie, ktoré je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov. Odôvodnenie má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Neodôvodnené alebo nedostatočne odôvodnené rozhodnutie nedovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako si súd ich vec vyložil a ako aplikoval príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní o veci samej alebo o trovách konania. Účastník konania, ktorému bola nepreskúmateľným rozhodnutím uložená nejaká povinnosť, nemá možnosť, ak s rozhodnutím nie je spokojný, efektívne využiť svoje procesné právo na napadnutie rozhodnutia súdu prvého stupňa odvolaním, t.j. aby mohol odvolanie odôvodniť podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p., pretože ak rozhodnutie neobsahuje žiadne dôvody, alebo obsahuje dôvody, ktorým sa nedá porozumieť, v takom prípade objektívne ani nemá možnosť posúdiť správnosť, či nesprávnosť rozhodnutia, alebo postupu súdu prvého stupňa, a teda ani sa kvalifikovane rozhodnúť, ktorým odvolacím dôvodom má odvolanie odôvodniť, aby bol v odvolacom konaní úspešný. Takýto postup je porušením konkrétnych procesných práv účastníka a dôvodom na zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p..

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných

dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne § 120 ods. 2 O.s.p., ktoré platí pre konania, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, ktorým je nesporne aj konanie o zvýšenie výživného pre mal. dieťa, kedy súd má povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania a napriek tomu, vykonaným dokazovaním vôbec nezistil, za akej skutkovej situácie súd schválil dohodu o výživnom, na základe ktorej bola matka povinná prispievať na výživu mal. L. 100 Eur mesačne. Skutočnosť, že z písomného vyhotovenia predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, ani zo spisu (!) nie je možné zistiť, za existencie akých pomerov súd schválil rodičovskú dohodu o výživnom nezbavuje súd prvého stupňa povinnosti zistiť si relevantné informácie pre svoje rozhodnutie aj z iných dostupných prostriedkov napríklad z opisov mzdových listov rodičov. Keďže konajúci súd tieto skutočnosti dôsledne nezistil, nemohol ani spoľahlivo určiť, či u účastníkov konania vôbec došlo ku kvalifikovanej zmene pomerov odôvodňujúcej zmenu predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom a aký mala táto zmena vplyv na posúdenie návrhu na zvýšenie výživného. Dopustil sa aj ďalšieho pochybenia, ak vo výrokovej časti uviedol nesprávny rok vydania rozhodnutia, ktorým bola schválená rodičovská dohoda o výživnom od matky pre mal. L., ak na strane 4 písomného vyhotovenia rozhodnutia zmätočne uviedol, že predmetom konania je určenie vyživovacej povinnosti od matky pre maloletého, a zrejme preto aj neposúdil skutkový stav podľa § 78 Zák. o rodine. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia tiež nie je možné zistiť, na základe akých úvah súd prvého stupňa povolil matke splácať dlh na výživnom s bežným výživným po 20 Eur mesačne, ak povolenie splátok je výnimkou z pravidla, že povinnosť uloženú v rozhodnutí je potrebné splniť do 3 dní od jeho právoplatnosti, ako to vyplýva z § 160 ods. 1 O.s.p.. Konajúci súd preto tým, že vydal zmätočné a neodôvodnené rozhodnutie, odňal účastníkom konania možnosť konať pred súdom a tiež tým, že dôsledne nevykonal dokazovanie na zistenie podstatných skutočností potrebných pre rozhodnutie o zvýšení výživného pre mal. dieťa, nesprávne vec právne posúdil, v dôsledku čoho bolo potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p.. Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia mu vec vrátil na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vykonať dôsledne dokazovanie v naznačenom smere, zaoberať sa tvrdením otca, či matka žije v spoločnej domácnosti s priateľom, pretože aj táto skutočnosť má vplyv na jej pomery a následne na rozsah výživného, zistiť pomery, za existencie ktorých súd schválil rodičovskú dohodu o výživnom, prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným, zistený skutkový stav posúdiť podľa všetkých relevantných ustanovení Zákona o rodine (aj podľa § 78 Zák. o rodine, ktoré opomenul) a porovnať ho so spoľahlivo zisteným skutkovým stavom existujúcim v čase predchádzajúcej súdnej úpravy výživného, opäť rozhodnúť o návrhu otca na zvýšenie výživného pre mal. L. a rozsudok odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.