KSKE 8 CoP 136/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 136/2012

KS v Košiciach, dátum 11.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 136/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/136/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812200497 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812200497.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú S. N. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave dieťaťa rodičov: Z. Š.Š. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v K. R. č. XX a Ľ. N. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v I. V. na I. č. XX/X zastúpeného splnomocneným zástupcom N.. M. H. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Y. na S. č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 2.2.2012 č.k. 7P 26/2012-41 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Otec maloletej odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 2.2.2012 č.k. 7P 26/2012-41 zobral späť osobne 13.3.2012 na Okresnom súde Rožňava (č.l. 67 spisu) , preto bolo odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.