KSKE 8 CoP 138/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 138/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 138/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/138/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511213273 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511213273.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti V. V. nar. XX.X.XXXX a N. nar. XX.X.XXXX bývajúce u matky zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice so sídlom na Staničnom námestí č. 9 v Košiciach deti rodičov V. V. nar XX.X.XXXX bývajúcej v K. č. XXX a V. V.Á. nar. X.X.XXXX bývajúceho v K. č. XXX zastúpeného JUDr. Kristínou Piovarčíovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie z 24.1.2012 č.k. 13P 25/2011-61 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec ako predčasne predloženú na odvolacie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril maloletú N. a maloletého V. do osobnej starostlivosti matky, ktorej uložil povinnosť ich zastupovať a spravovať ich majetok v bežných veciach a otca zaviazal prispievať na výživu maloletej N. 100 € a na výživu maloletého V. 80 € mesačne ich matke vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu. Dlžné výživné 300 € za obdobie od 1.9.2011 do 15.12.2011 povolil otcovi splácať s bežným výživným po 30 € mesačne až do zaplatenia a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu zistil, že vo veci nie sú splnené podmienky odvolacieho konania, pretože súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom nerozhodol o celom predmete konania. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku vyplýva, že súd prvého stupňa zrejme priznal výživné od 1.9.2011, o čom svedčí aj výrok rozsudku o dlžnom výživnom a tiež odôvodnenie tohto výroku. Pretože nerozhodol o počiatku vyživovacej povinnosti otca, bude jeho povinnosťou v súlade s § 166 O.s.p. dopĺňacím rozsudkom rozhodnúť o celom predmete konania so zreteľom na § 152 ods. 2 O.s.p..

Po rozhodnutí o celom predmete konania dopĺňacím rozsudkom a jeho doručení, bude povinnosťou súdu prvého stupňa vrátiť vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o podanom odvolaní s novou predkladacou správou.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.