KSKE 8 CoP 139/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 139/2012

KS v Košiciach, dátum 02.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 139/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/139/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210232414 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210232414.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého R. A. nar. XX.X.S. zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, detašované pracovisko Košice II dieťaťa rodičov: B. E. nar. X.X.S. bývajúcej v L. na I. ulici č. XX a X. A. nar. X.XX.S. bývajúceho v U., A. X, N. v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 14.12.2011 č.k. 23P 41/2010-84 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo 14.12.2011 č.k. 23P 41/2010-84 zamietol návrh matky na zverenie maloletého R. do osobnej starostlivosti otca, štátu nepriznal právo na náhradu trov konania z titulu tlmočného a náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Proti tomuto rozsudku podala 15.2.2012 odvolanie matka osobne na Okresnom súde Košice II, ktoré doplnila písomným podaním z 2.4.2012 (č.l. 104 a č.l. 122 spisu) .

Pred prejednaním veci samej, odvolací súd skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozsudku.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

V tejto veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p. sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. a § 211 ods. 2 O.s.p.) bolo z údajov na doručenke nepochybne zistené, že rozsudok, proti ktorému bolo podané odvolanie, bol matke maloletého doručený 2.1.2012. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania jej začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 57 O.s.p.) 3.1.2012 a uplynula 17.1.2012 (utorok) . Pretože matka maloletého B. E. podala odvolanie osobne na Okresnom súde Košice II 15.2.2012, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.