KSKE 8 CoP 140/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 140/2012

KS v Košiciach, dátum 10.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 140/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/140/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211225790 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211225790.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú X. I. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov W. K. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v V. na M. ulici č. XX zastúpenej advokátom JUDr. Zsoltom Suverom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Murgašovej ulici č. 3 a Y. I. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v V. na M. ulici č. XX toho času v V. na M. ulici č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 16.2.2012 č.k. 43P 15/2011-42 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo 16.2.2012 č.k. 43P 15/2011-42 zamietol návrh matky na zvýšenie výživného a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka 4.4.2012 na Okresnom súde Košice II.

Pred pojednávaním veci samej odvolací súd skúma, či sú splnené podmienky odvolacieho konania.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym úkonom, na ktorý je oprávnený iba navrhovateľ.

K späťvzatiu návrhu na začatie konania môže dôjsť nielen počas konania na súde prvého stupňa, ale aj po vydaní rozhodnutia súdu prvého stupňa, najneskôr však do momentu, kým jeho rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. To znamená, že vziať návrh späť je možné počas odvolacej lehoty bez toho, aby muselo byť súčasne podané odvolanie, a ak bolo podané odvolanie, tak kedykoľvek počas odvolacieho konania, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa. Tá nenastane skôr, kým o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd (§ 206 ods. 1 O.s.p.)

Ak navrhovateľ vzal návrh späť, nemôže už späťvzatie odvolať. Účinným späťvzatím návrhu však nárok navrhovateľa nezaniká a možno ho uplatniť znova.

Z podania matky zo 4.4.2012 je nepochybné, že návrh na začatie konania zo 16.9.2011, ktorý bol súdu doručený 20.9.2011 berie v celom rozsahu späť a navrhuje, aby odvolací súd späťvzatie pripustil, rozsudok Okresného súdu Košice II zo 16.2.2012 č.k. 43P 15/2011-42 zrušil a konanie zastavil.

Z úradného záznamu z 9.5.2012 spísaného na Krajskom súde v Košiciach nepochybne vyplýva, že otec maloletého dieťaťa so späťvzatím návrhu matky súhlasí.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu na zvýšenie výživného, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová