KSKE 8 CoP 148/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 148/2012

KS v Košiciach, dátum 22.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 148/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/148/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512200538 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512200538.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého D. C. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov: S. C. nar. X.X.XXXX trvale bývajúcej vo E. W. na C. ulici č. XXX toho času v T. na J. ulici č. XX a I. C. nar. X.X.XXXX bývajúceho vo E. W. na C. ulici č. XXX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie zo 16.1.2012 č.k. 13P 18/2010-10 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o povinnosti otca prispievať na výživu maloletého D. tak, že otec je povinný prispievať na jeho výživu 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa podľa osobitného zákona.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 16.1.2012 č.k. 13P 18/2012-10 zveril maloletého D. C. nar. XX.X.XXXX do osobnej starostlivosti matky S.R. C. nar. X.X.XXXX, ktorá ho bude v bežných veciach zastupovať a vykonávať bežné úkony týkajúce sa správy jeho majetku do právoplatného skončenia konania o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode vedeného pred Okresným súdom Košice - okolie pod sp.zn. 13P 182/2011. Otca zaviazal prispievať na výživu maloletého do skončenia konania o rozvode manželstva o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému na čas po rozvode vedeného pred Okresným súdom Košice - okolie pod sp. zn. 13P 182/2011 sumou 70 € mesačne vopred vždy do 5. dňa v mesiaci matke maloletého.

Proti tomuto uzneseniu, proti výroku o povinnosti otca prispievať na výživu maloletého 70 € mesačne podal v zákonnej lehote odvolanie otec a žiadal, aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku a určil výživné na čas do rozhodnutia vo veci samej 26 € mesačne, ktoré zodpovedá jeho finančným a majetkovým pomerom a oprávneným nárokom maloletého dieťaťa.

Matka a kolízny opatrovník v písomnom vyjadrení k odvolaniu otca navrhli uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutom výroku potvrdiť.

Podľa § 74 O.s.p. môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere.

Podľa ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť jeho vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 %

zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutom výroku spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a napadnutý výrok uznesenia zmenil, pretože podľa § 220 O.s.p. neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219 O.s.p.) ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) .

Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať u účastníka konania nariadením predbežného opatrenia. Osvedčenie nároku ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia treba posudzovať vždy so zreteľom na uplatnený nárok vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občiansko-právnom konaní slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. Práve táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia rozhodnúť len na základe osvedčenia tvrdených skutočností bez toho, aby musel byť tvrdený nárok nepochybne preukázaný. V konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti nevyhnutnosť vydať navrhované predbežné opatrenia sa posudzuje vždy z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa, ktorý je prioritný.

Odvolací súd konštatuje, že výrok uznesenia, ktorým bol maloletý zverený predbežným opatrením do osobnej starostlivosti matky odvolaním napadnutým nebol, preto odvolací súd sa s jeho vecnou správnosťou nezaoberal a tento výrok nadobudol právoplatnosť v zmysle ust. § 206 ods. 1 O.s.p..

Odvolací súd posúdil všetky relevantné skutočnosti vo vzťahu k predmetu konania a po preskúmaní spisu v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne ust. § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p., podľa ktorého predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi, aby platil výživné v nevyhnutnej miere, to znamená tak, aby určené výživné postačovalo na uhrádzanie základných a nevyhnutných životných nákladov. Odvolací súd zdôrazňuje, že predbežné opatrenie, ktorým sa ukladá povinnosť platiť výživné nemôže prejudikovať rozhodnutie vo veci samej, t.zn., že ním nemožno predchádzať konečné riešenie vyživovacej povinnosti voči maloletému dieťaťu. Z uvedeného je zrejmé, že výživné 70 € mesačne nezodpovedá rozsahu výživného v nevyhnutnej miere, preto odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a zaviazal otca prispievať na výživu maloletého D. sumou 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Odvolací súd poznamenáva, že opodstatnenosťou skutočností uvádzaných v návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní otca, ktoré sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia, sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletému D. na čas do rozvodu manželstva. Odvolací súd na základe zistenia, že rodičia maloletého nežijú spolu, poznamenáva, že bude povinnosťou konajúceho súdu, ak ani jeden z rodičov nepodá návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému D. na čas do rozvodu manželstva, začať konanie o týchto právach bez návrhu podľa § 81 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová