KSKE 8 CoP 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 15/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211210436 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211210436.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa V. O. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v A.-Š. Z. Ž. R.. Č.. XXX/XX zastúpeného advokátkou JUDr. Gabrielou Verešpejovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Prešove na Požiarnickej ul. č. 17 proti odporkyni T. O. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v A.Š.-Š. Z. Ž. R.. Č.. XXX/XX zastúpenej advokátom JUDr. Miroslavom Verebom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Šoltésovej ul. č. 5 v konaní o rozvod manželstva o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 19.10.2011 č.k. 13C 56/2011-51 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že navrhovateľ je povinný nahradiť trovy konania odporkyni 309,16 € do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov V. O. a T. O. rod. L., uzavreté 29.12.1973 v X., zapísané v knihe manželstiev matričného úradu X. vo zväzku 2, ročník 1973, strana 49, pod poradovým č. 18. O trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

Proti výroku o trovách konania podala v zákonnej lehote odvolanie odporkyňa s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v tomto výroku a priznal jej právo na náhradu trov konania v súlade s ust. § 144 druhá veta O.s.p. vo výške 309,16 €. Vyslovila presvedčenie, že v tomto prípade sú dané dôvody v zmysle uvedeného ustanovenia. Uviedla, že rozvrat manželstva účastníkov bol zapríčinený predovšetkým požívaním alkoholických nápojov navrhovateľom a následne jeho neprijateľným správaním sa v domácnosti, ktoré bolo preukázané predloženými listinnými dôkazmi, a ktoré spočívalo až v ťažkých fyzických útokoch navrhovateľa na ňu s následkami ublíženia na zdraví. S prihliadnutím na skutočnosť, že ona v súčasnej dobe v dôsledku zlomenia ruky prišla o prácu upratovačky, ktorou si privyrábala popri starobnom dôchodku, má takto nepomerne nižší mesačný príjem ako navrhovateľ.

Navrhovateľ sa k odvolaniu odporkyne písomne nevyjadril.

Výrok o rozvode manželstva nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal napadnutý výrok rozsudku podľa § 212 ods. 1 O.s.p. aj s konaním, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a napadnutý výrok podľa § 220 O.s.p. zmenil, pretože neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie, ani na jeho zrušenie. Podľa ust. § 144 O.s.p. účastníci nemajú právo na náhradu trov konania o rozvod alebo neplatnosť manželstva,

alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Súd však môže priznať i náhradu týchto trov alebo ich častí, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu, alebo pomery účastníkov.

Náhrada trov konania je procesnou povinnosťou, ktorej obsahom je záväzok na zaplatenie sumy, ktorá sa úplne alebo sčasti zhoduje s trovami zaplatenými iným účastníkom, štátom alebo iným subjektom občianskeho súdneho konania. Dôvodom na uloženie náhrady trov konania je výsledok konania, zavinenie niektorých trov alebo náhoda, ktorá trovy konania spôsobila. Zásadne sa uhrádzajú trovy účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva. V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci, ktorá znamená, že účastník konania, ktorý bol v spore úspešný, má nárok na náhradu trov konania. Táto zásada neplatí v konaní o rozvod manželstva, kedy súd postupuje podľa ust. § 144 O.s.p., ktorá nezohľadňuje úspech alebo neúspech vo veci. Následne teda účastníci konania nemajú právo na náhradu trov konania, to znamená, že každý z nich znáša trovy sám. Za splnenia určitých skutočností je však súd oprávnený priznať jednému z účastníkov konania náhradu trov konania voči druhému účastníkovi a to úplne alebo sčasti. Toto rozhodnutie je ponechané len na úvahu súdu. Ak sa však rozhodne priznať trovy konania, musí mať jeho rozhodnutie oporu v existencii zákonom predpokladaných skutočností. Sú nimi okolnosti prípadu alebo pomery účastníka. Pod okolnosťami prípadu treba rozumieť predovšetkým príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva, najmä ak sa koncentrovali iba u jedného z manželov. Pod pomermi účastníkov treba rozumieť najmä zárobkové pomery, majetkové pomery, starostlivosť o dieťa, zdravotný stav a pod. Pre priznanie náhrady trov konania nemusia byť splnené súčasne obidve skutočnosti, pretože zákon ich formuluje alternatívne. Stačí preto, ak je splnená aspoň jedna z nich, buď okolnosti prípadu alebo pomery účastníka. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania v konaní o rozvod manželstva podľa § 144 O.s.p. treba starostlivo prihliadnuť na konkrétne okolnosti prípadu. Treba uvážiť, či tu nie sú dôvody na priznanie náhrady trov konania podľa druhej vety a nemá dochádzať k mechanickému používanie prvej vety § 144 O.s.p.

Odvolací súd dôsledne aplikujúc tento výklad na skutkový stav zistený v priebehu konania, dospel k záveru, že v danom prípade sú dané podmienky na priznanie náhrady trov konania odporkyne voči navrhovateľovi, ktoré spočívajú tak v okolnostiach prípadu, ako aj v pomeroch účastníkov konania. Z odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa o rozvode manželstva jednoznačne vyplynulo, že vzťahy medzi účastníkmi konania sú vážne narušené a trvale rozvrátené, manželstvo nemôže plniť svoj účel a vytvárať harmonické a trvalé životné spoločenstvo, účastníci dlhodobo spoločne nehospodária, dlhodobo sa intímne nestýkajú a citovo sú od seba úplne odpútaní. Konajúci súd konštatoval, že vážny rozvrat manželstva účastníkov bol zapríčinený požívaním alkoholických nápojov navrhovateľom a následne pod vplyvom požitia alkoholických nápojov neprijateľným správaním sa navrhovateľa v domácnosti, ktoré preukázateľne, vychádzajúc z predložených listinných dôkazov, spočívalo až vo fyzických útokoch navrhovateľa na odporkyňu s následkami ublíženia na zdraví. Z uvedeného je zrejmé, že v danom prípade sú splnené okolnosti prípadu, to znamená, že príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva sa koncentrovali predovšetkým u navrhovateľa a boli splnené aj pomery účastníka spočívajúce v tom, že odporkyňa je starobná dôchodkyňa, ktorá poberá starobný dôchodok 267,60 €, ktorý je jej jediným mesačným príjmom a navrhovateľ je zamestnaný v R..Q..Q. A.. Vzhľadom na uvedené odvolací súd konštatuje, že v tomto prípade boli splnené podmienky na postup v zmysle druhej vety § 144 O.s.p., kedy súd môže priznať náhradu trov konania alebo jej časti, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu alebo pomery účastníkov, preto zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že zaviazal navrhovateľa nahradiť trovy konania odporkyni 309,16 € do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Pre úplnosť odvolací súd dodáva, že aj keď má odvolací súd podľa § 223 O.s.p. rozhodovať rozsudkom, ak potvrdzuje alebo mení rozsudok o odvolaní, ktorým sa napadlo uznesenie, rozhoduje odvolací súd vždy uznesením. To platí, aj keď sa napadnutý výrok zahrnul do rozsudku, ale mal povahu uznesenia. Pretože predmetom odvolacieho konania bol len výrok o trovách konania, o ktorom sa má podľa § 167 ods. 1 O.s.p. rozhodnúť formou uznesenia, odvolací súd nerozhodol rozsudkom, ale uznesením.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová