KSKE 8 CoP 154/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 154/2012

KS v Košiciach, dátum 06.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 154/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/154/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510215723 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510215723.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloletú E. Y. nar. XX.X.XXXX bývajúcu v P. L. J. č. XXX v súčasnosti umiestnenú v Stredisku krízovej intervencie v Košiciach na Adlerovej ulici č. 4 zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov: I. Y. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v P. L. J. č. XXX a V. Y. nar. XX.X.XXXX zomrelého X.X.XXXX za účasti Okresnej prokuratúry Košice - okolie v konaní o nariadenie ústavnej starostlivosti o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie z12.3.2012 č.k. 12P 9/2011-23 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom nariadil ústavnú výchovu maloletej E., ktorú umiestnil do Detského domova v Košiciach na Uralskej ulici č. 1 a matku zaviazal prispievať na jej výživu 27 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred na účet detského domova, v ktorom bude maloletá umiestnená počnúc dňom umiestnenia maloletej v ústave. Súd prvého stupňa začal konanie uznesením podľa § 81 ods. 1 O.s.p. zo 7.1.2011 sp.zn. 12P 9/2011.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletej, v ktorom uviedla, že na situácii, v ktorej sa celá rodina v súčasnosti nachádza, má podstatný podiel jej nebohý manžel otec maloletej, ktorý v čase, keď žil nepracoval, bol alkoholik a o rodinu nejavil žiaden záujem. Ona sa o rodinu riadne starala, pričom jej nikto nepomáhal. Vinou nezamestnanosti nemala príjem, z ktorého by mohla uživiť svoje tri deti, preto rodina prišla o byt a z tejto situácie ju zachránila iba známa žijúca v Nemecku, ktorá jej kúpila jednoduchý domček v P. L. J., aby mala s deťmi kde bývať. Maloletá E. sa čoraz viac vzdiaľovala od rodiny a začala byť jej problémovou členkou. Vzťah maloletej E. k rodine sa zhoršil po jej nástupe na strednú školu v Košiciach, kedy kategoricky začala odmietať svoju rodinu bez relevantných skutočností. Rozhodla sa a dobrovoľne opustila rodný dom a rodinu. Matka v závere odvolania konštatovala, že je ochotná urobiť čokoľvek pre blaho maloletej a navrhla odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok zmeniť a návrh zamietnuť alebo alternatívne zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Kolízny opatrovník maloletej E. vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že maloletá nemá záujem vrátiť sa k matke, pretože jej postoj k nej sa nezmenil a odmieta sa s ňou kontaktovať. V krízovom stredisku sa správa zodpovedne, je bezproblémová, má veľmi dobrý vzťah k zamestnancom aj k umiestneným

deťom. Navštevuje Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda na Charkovskej ulici v Košiciach, kde dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky. V budúcom školskom roku ukončí stredoškolské štúdium maturitnou skúškou a hodlá študovať na vysokej škole. Navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť.

Okresný prokurátor sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. preskúmal rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v konaní najavo, preto je odôvodnenie rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, preto rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení tohto rozhodnutia obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozsudku a dodáva, že nariadenie ústavnej starostlivosti u maloletej, ktorá za tri týždne dosiahne plnoletosť a jednoznačne odmieta návrat domov aj akúkoľvek komunikáciu s matkou, jednoznačne prejavuje vôľu zostať v ústavnej starostlivosti, ktorú treba so zreteľom na § 43 ods. 1 Zákona o rodine rešpektovať, je rozhodne v jej záujme. Pretože súd prvého stupňa správne rozhodol aj o výživnom odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.