KSKE 8 CoP 156/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 156/2012

KS v Košiciach, dátum 28.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 156/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/156/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611210408 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611210408.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci Z. Z. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Z. D. S. na ul. T. G.V. č. XXX/X dieťa rodičov I. Z. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Z. D. S. na ul. T. G. č. XXX/X zastúpenej Mgr. Tomášom Adamcom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi na Levočskej ul. č. 3 a L.. M. Z. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v O. na ul. A. č. XXX/XX v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní matky Z. proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 6.3.2012 č.k. 15P/183/2011-11 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka Z. s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa, pretože boli splnené všetky podmienky, aby mohol o veci konať a rozhodovať. V tejto súvislosti poukázala na to, že podala návrh na začatie konania ešte v čase, keď bola zákonnou zástupkyňou vtedy ešte maloletej Z. Z., o čom svedčí kópia podacieho lístka č. RU964987379SK z 9.7.2011, ktorú priložila k odvolaniu.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol, ak zastavil konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, pretože matka Z. nebola aktívne legitimovaná na podanie návrhu. Z uvedeného dôvodu odvolací súd v súlade s § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia. K odvolacím námietkam matky Z., odvolací súd poukazuje na § 82 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého je konanie začaté dňom, keď došiel súdu návrh na jeho začatie alebo keď bolo vydané uznesenie, podľa ktorého sa konanie začína bez návrhu a nie dňom, kedy účastník konania podal návrh na pošte. Z gramatického výkladu §-u 103 O.s.p.

nepochybne vyplýva, že súd posudzuje splnenie podmienok za ktorých môže konať vo veci za konanie, ktorého začiatok je výslovne ohraničený §-om 82 ods. 1 O.s.p., t.j. dňom, kedy na súd došiel návrh na začatie konania. Táto lehota nie je procesnou (ako napríklad pri odvolaní) , na zachovanie ktorej stačí, ak je odvolanie podané v posledný deň lehoty osobne na súde alebo odovzdané orgánu, ktorý je povinný ho doručiť (najčastejšie pošta, ale aj Zbor väzenskej a justičnej stráže, zariadenie, kde sa vykonáva ochranná výchova) . Z obsahu spisu vyplýva, že matka Silvie už nebola v čase začatia konania 11.7.2011 aktívne vecne legitimovaná na podanie návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k Z., pretože Z. deň predtým dovŕšila plnoletosť, v dôsledku čoho už nebolo možné rozhodnúť o jej zverení do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, ani o výživnom so zreteľom na to, že sa stala výlučnou nositeľkou práva na podanie návrhu na určenie výživného. Právo rodiča zo zákona zastupovať svoje dieťa a podávať v jeho mene návrhy trvá iba v období, keď je dieťa maloleté, tak ako to vyplýva z § 28 ods. 1 písm. b/ Zák. o rodine. Odvolací súd vychádzajúc z vyššie rozvedených úvah dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené podmienky konania, pretože matka Z., a teda ani právny zástupca, ktorého splnomocnila svojím zastupovaním v predmetnom konaní, neboli v čase začatia konania aktívne vecne legitimovaní na podanie návrhu na určenie výživného v mene Z.. Pretože súd prvého stupňa rozhodol správne aj o náhrade trov konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., odvolací súd rozhodnutie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Na tomto závere nemení nič zistenie, že súd prvého stupňa pochybil, ak v záhlaví napadnutého rozhodnutia uviedol nesprávny rok narodenia matky Z. ako XXXX napriek tomu, že z predloženého rodného a sobášneho listu nesporne vyplýva, že sa narodila v roku XXXX, ale preto, že táto zrejmá nesprávnosť nemala vplyv na vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia, odvolací súd sa obmedzil len na nariadenie opravy záhlavia rozhodnutia postupom podľa § 222 ods. 3 O.s.p. v spojení s § 164 O.s.p..

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.