KSKE 8 CoP 158/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 158/2012

KS v Košiciach, dátum 17.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 158/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/158/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112202394 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7112202394.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky E. D. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v F. na M. ulici č. X zastúpenej JUDr. Silviou Sovovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Diamantovej ulici č. 10 proti odporcovi Z. D. nar. XX.XX.XXXX bývajúcemu v F. na M. ulici č. X zastúpenému Mgr. Matejom Čontofalským advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Piešťanskej ulici č. 24 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I z 13.2.2012 č.k. 18P 23/2012-15 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil povinnosť odporcovi platiť na výživu navrhovateľky 189,83 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu do právoplatnosti skončenia vo veci samej.

Odporca podal odvolanie proti tomuto uzneseniu v zákonnej lehote s návrhom, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie tak, že zamietne návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Uplatnil si aj trovy odvolacieho konania. Podľa jeho názoru navrhovateľka nepreukázala existenciu zákonných podmienok potrebných pre nariadenie predbežného opatrenia a vôbec neosvedčila naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov, ani akúkoľvek bezprostredne hroziacu ujmu. Konštatoval, že nebýva s navrhovateľkou v spoločnej domácnosti, preto má vlastné náklady na bývanie a napriek tomu uhrádzal všetky dlhy vzniklé pričinením navrhovateľky za trvania manželstva. Návrh navrhovateľky označil za neurčitý, v ktorom absentujú zákonom predpísané náležitosti. Zo svojho príjmu 880 € mesačne uhrádza mesačne stravu v rozsahu 100 €, cestovné 20 €, nájomné 200 €, ošatenie a hygienické potreby 50 €, za telefón 15 €, spláca úver Slovenskej sporiteľni 211,44 €, ďalší úver taktiež Slovenskej sporiteľni 105,32 € a ďalšie pôžičky spoločnosti Cetelem 110 €. Výdavky spolu predstavujú 811,76 €. Vyjadril názor, že za takejto skutkovej situácie nie je schopný platiť na výživu navrhovateľky 189,83 € mesačne. Zdôraznil, že navrhovateľka žiada určiť predbežným opatrením, aby platil výživné aj za obdobie, v ktorom riadne zabezpečoval všetky jej životné náklady. Poprel, že by požíval alkoholické nápoje a toto tvrdenie navrhovateľky označil za absolútne účelové a motivované snahou sa mu pomstiť. Uviedol, že návrh navrhovateľky je v rozpore s dobrými mravmi, pretože do bytu, z ktorého ho vyhodila, a ktorý mu nikdy nepatril, investoval nemalé peniaze. Odôvodnenie napadnutého uznesenia označil za nepreskúmateľné, pretože konajúci súd neodôvodnil rozsah výživného, nakoľko neuviedol, akými skutkovými a právnymi úvahami sa pri rozsahu výživného spravoval.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu odporcu uviedla, že skutková situácia, z ktorej vychádzal konajúci súd pri rozhodovaní sa vôbec nezmenila, pretože odporca jej na výživu naďalej vôbec neprispieva, následkom čoho je úplne bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a nemá ani cent na úhradu svojich najzákladnejších potrieb. Pretože je manželkou odporcu, ktorý je zárobkovo činní, nemá nárok na podporu v nezamestnanosti, ani na sociálne dávky. Uviedla, že je daný zákonný dôvod na

potvrdenie predbežného opatrenia, na základe ktorého jej bude odporca musieť uhrádzať výživné aspoň v nevyhnutnej miere. Napadnuté uznesenie označila za vecne správne a žiadala, aby Krajský súd v Košiciach toto uznesenie v celom rozsahu potvrdil, pretože preukázala naliehavú potrebu ingerencie súdu vo forme predbežného opatrenia v súlade s § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p.. V závere vyjadrenia taktiež uviedla, že účelovosťou nevyhnutných potrieb odporcu uvedených v odvolaní sa bude zaoberať konajúci súd v konaní o veci samej. Platenie výživného pre manželku má prednosť pred plnením záväzkov z pôžičiek, ktoré v prevažnej miere vznikli bez jej vedomia a súhlasu a môžu byť predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva. Zdôraznila, že býva u svojich dcér v byte, ktorý jej nikdy nepatril, ale nájomné za bývanie predstavuje 300 € mesačne, z čoho by mala prispievať alikvotnú čiastku 100 € mesačne. Tvrdenia odporcu o platení nájomného v podnájme označila za absolútne zavádzajúce, pretože obýva ich spoločnú chata patriacu do BSM. Uviedla, že je pravdou, že dcéry mu zrušili trvalý pobyt v ich byte po neakceptovateľných stupňujúcich sa útokoch a prejavom agresivity voči členom rodiny pod vplyvom alkoholu, a tiež potom, čo odporca zdemoloval bytové zariadenie pod vplyvom alkoholu. Na dôkaz svojich tvrdení uviedla, že odporca bol vo výkone trestu za spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. Tvrdenia, že platí za ňu peňažné záväzky označila za lživé a v závere vyjadrenia opäť konštatovala, že nemá z čoho žiť, preto navrhla odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie potvrdiť a žiadala, aby jej bola prisúdená náhrada trov konania.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 písm. c) O.s.p. v spojení s § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je opodstatnené.

Podľa § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Podľa § 75 ods. 1 vety prvej O.s.p., predbežné opatrenie nariadi súd na návrh.

Podľa § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p., predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby platil výživné v nevyhnutnej miere.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v súlade s § 132 O.s.p., preto je odôvodnenie napadnutého uznesenia presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. V súlade s vyššie citovaným § 219 ods. 2 O.s.p. dodáva, že preskúmaním všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu konania dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že v tejto právnej veci boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože navrhovateľka v priebehu konania osvedčila naliehavosť potreby dočasnej úpravy, ktorá vyplýva z nepochybne zistenej skutočnosti, že jej manželstvo s odporcom právne trvá, nemá žiaden zdroj príjmu bez vlastného zavinenia na uspokojovanie jej základných nevyhnutných potrieb a odporca napriek tomu, že vie o jej nepriaznivej finančnej situácii a má príjem 800 € mesačne na jej výživu neprispieva. Pretože ide iba o predbežnú úpravu, v rámci ktorej postačuje osvedčenie danosti nároku o potrebe ktorého nie sú vážnejšie pochybnosti, konajúci súd zákonne rozhodol, ak odporcovi uložil povinnosť platiť predbežne na výživu navrhovateľky ňou navrhovanú sumu 189,83 € mesačne, t.j. sumu predstavujúcu výšku životného minima pre dospelú osobu rozsahom totožnú s výživným určeným v

nevyhnutnej miere upraveným v ust. § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p.. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že súd pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia sa nespravuje kritériami určenými v § 71 ods. 1 Zákona o rodine, ale iba rozsahu nevyhnutnej miery, ktorá sa posudzuje v každom prípade osobitne podľa pomerov a potrieb účastníkov. Zo zásad uvedených v § 71 ods. 1 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine bude vychádzať konajúci súd pri určení definitívneho rozsahu vyživovacej povinnosti odporcu voči navrhovateľke, vrátane určenia jej počiatku (ak dospeje k záveru o opodstatnenosti samotného nároku) . Odvolací súd vychádzajúc z týchto úvah a citovaných zákonných ustanovení dospel k záveru, že predbežne určené manželské výživné 189,83 € mesačne zodpovedá zákonnému rozsahu nevyhnutnej miery, pretože len základné nevyhnutné náklady navrhovateľky na domácnosť sú vyššie ako ňou požadované výživné, ktoré je primerané možnostiam a schopnostiam odporcu, so zreteľom na ním deklarovaný mesačný príjem 880 € v odvolaní. Pretože boli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, odvolací súd rozhodnutie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a v odôvodnení tohto uznesenia sa len obmedzil na skonštatovanie správnosti napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie jeho správnosti doplnil vyššie uvedené dôvody. Konajúci súd pochybil, ak nadbytočne uviedol, že odporca je povinný platiť navrhovateľke výživné do právoplatného skončenia vo veci samej, pretože v priebehu konania môžu nastať aj iné okolnosti, v dôsledku ktorých môže predbežné opatrenia zaniknúť a teda aj predbežne určená povinnosť odporcu, prípadne môže byť zrušené podľa § 77 ods. 1 a 2 O.s.p..

Odvolací súd napriek návrhu odporcu aj navrhovateľky, ktorí žiadali, aby im odvolací súd priznal náhradu trov konania o trovách konania nerozhodol v súlade s § 145 O.s.p., z ktorého nepochybne vyplýva, že o trovách predbežného opatrenia rozhoduje súd v konečnom rozhodnutí o veci samej.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.