KSKE 8 CoP 163/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/163/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211213981 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211213981.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa F.. Z. N. nar. XX.X.B. bývajúceho v H. J. W.. I. Č.. X proti odporkyni D. N. nar. X.X.B. bývajúcej v H. J. W.. I. Č.. X v konaní o vrátenie výživného o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 22. 2. 2012 č. k. 23P/217/2011 - 19 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec vracia na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože nesprávne právne posúdil jeho návrh ako určenie výživného, aj keď žiadal o vrátenie výživného podľa § 79 ods. 1 Zák. o rodine za november a december 2010, ktoré zaplatil za matku, pretože vtedy už bola mal. D., ktorej bolo určené, u neho. Poznamenal, že vrátenie výživného nikdy nebolo predmetom žiadneho konania, ako to nesprávne konštatoval súd prvého stupňa.

Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa navrhla potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne. Nestotožnila sa s jeho tvrdením, že platil výživné vopred a za účelové označila jeho tvrdenie, že zadržiavala rodinné prídavky. Uviedla, že k zmene ich vyplácania došlo bezprostredne potom, ako predložila právoplatné rozhodnutie príslušnému sociálnemu orgánu. Konštatovala, že musela za dcéru platiť komunálny odpad, pretože ju navrhovateľ nebol schopný za celý čas prihlásiť na tento účel k sebe, a že navrhovateľ na ňu poberal daňový bonus, aj keď ešte žila s ňou.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a uznesenie podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O. s. p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odňatím možnosti konať pred súdom je potrebné rozumieť taký postup súdu, ktorým účastníkovi konania odníma tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. O uvedenú vadu ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Vady zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojím procesným postupom v rozpore so zákonom spravidla vždy účastníkovi konania odnímajú možnosť konať pred súdom, pretože mu bránia v realizácii tých procesných správ, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti druhej strane v spore. Obsah práva na súdnu ochranu nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri ich uplatnení, ale jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov.

Podľa § 79 ods. 1 Zák. o rodine, kto celkom alebo sčasti splnil za iného vyživovaciu povinnosť, je oprávnený od neho požadovať úhradu tohto plnenia. Podľa odseku 2 tohto zákonného ustanovenia, toto právo sa premlčuje podľa osobitného predpisu. (§ 101 zák. č. 40/1964 Zb.)

Odvolací súd dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa pochybil, ak zastavil konanie o návrhu na vrátenie výživného v dôsledku existencie prekážky res iudicata, pretože konanie o zmene výkonu rodičovských práv a povinností voči mal. dieťaťu a konanie o vrátenie výživného podľa § 79 ods. 1 Zák. o rodine nie sú totožnými vecami. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že za tú istú vec podľa § 159 ods. 3 O. s. p. je potrebné považovať v novom konaní ten istý nárok, o ktorom sa už raz právoplatne rozhodlo, ak sa opiera o ten istý právny dôvod, aký vyplýva zo skutkovej časti návrhu, ktorým sa nárok uplatnil, a ak sa týka tých istých osôb. Predmetom konania o zmene výkonu rodičovských práv a povinností je zmena výkonu osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, určenie výživného a poprípade úprava styku toho rodiča s mal. dieťaťom, ktorému nebolo zverené do osobnej starostlivosti, kým predmetom konania o vrátenie výživného podľa § 79 ods. 1 Zákona o rodine je posudzovanie otázky, či navrhovateľ celkom alebo sčasti splnil vyživovaciu povinnosť za niekoho iného. Právnym dôvodom konania o zmene výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu je záujem dieťaťa na riadnom usporiadaní jeho pomerov a uspokojovaní jeho potrieb, kým právny dôvod konania o vrátenie výživného je tvorený záujmom navrhovateľa. Navyše, v konaní o vrátenie výživného sú účastníkmi konania len navrhovateľ a odporkyňa, kým v konaní o zmene výkonu rodičovských práv a povinností bola účastníkom konania aj vtedy ešte maloletá D. a kolízny opatrovník. Záveru, že nejde o totožné právne veci zodpovedá aj systematické zaradenie jednotlivých konaní do rôznych častí zákona o rodine. Pretože návrh na vrátenie výživného od odporkyne pre navrhovateľa nie je totožnou právnou vecou ako návrh na zmenu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, v dôsledku čoho netvorí prekážku res iudicata tak, ako sa domnieval súd prvého stupňa, odvolací súd musel podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušiť napadnuté uznesenie a vrátiť vec na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou riadne konať o návrhu na vrátenie výživného.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.)

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.