KSKE 8 CoP 174/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 174/2012

KS v Košiciach, dátum 02.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 174/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/174/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111224327 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111224327.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú I. Ö. nar. XX.X.XXXX a maloletého O. Ö.V. nar. XX.X.XXXX obidvoch zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice I na návrh matky L.. Z. Ö.P.M. nar. X.X.XXXX bývajúcej v G. na J. ulici č. X prechodne bývajúcej v G.L. na G. ulici č. XX zastúpenej advokátom JUDr. Richardom Kovalčíkom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Rázusovej ulici č. 1 a L.. Ľ. Ö.V. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v G. na J. ulici č. X zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Gavalčinom so sídlom v Košiciach na Platanovej ulici č. 5 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a určenie výživného o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice I z 26.3.2012 č.k. 18P 4/2011-79 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zveril maloleté deti do osobnej starostlivosti matky až do právoplatného skončenia konania vo veci samej, otca zaviazal predbežne prispievať na výživu maloletej I. 100 € mesačne a na výživu maloletého O. 100 € mesačne ich matke vždy do 15. dňa v mesiaci až do právoplatného skončenia vo veci samej a upravil aj styk otca s maloletými deťmi tak, že je oprávnený stretávať sa s nimi každý párny víkend v mesiaci s maloletou I. od štvrtka od 18.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a s maloletým O. od štvrtka od 15.00 hod. do nedele do 18.00 hod. až do právoplatného skončenia veci samej.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo na základe odvolania otca podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že boli splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky a bola osvedčená danosť práva (nároku) , v tomto prípade naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov účastníkov vyžadujúca okamžitý zásah súdu, pretože psychické zdravie maloletých detí je ohrozené doterajšou súdnou úpravou pomerov medzi účastníkmi konania. Odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, pretože sa absolútne stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení iba obmedzil na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, ku ktorému nie je nič potrebné dodávať. Odvolací súd konštatuje, že skutočnosti uvádzané otcom v odvolaní proti nariadenému predbežnému opatreniu sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci

samej a ich opodstatnenosťou sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.