KSKE 8 CoP 176/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 176/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 176/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/176/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811209500 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811209500.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci nesvojprávnej R. G. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúcej v G. č. XXX toho času v Domove sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave zastúpenej kolíznym opatrovníkom C. za účasti súdom ustanoveného opatrovníka Domova sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave na návrh matky C. G. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v G. č. XXX v konaní o zmenu opatrovníka pre nesvojprávnu R. G. o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo 14.2.2012 č.k. 7P 463/2011-46 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh matky, ktorým žiadala, aby súd uvoľnil z funkcie opatrovníka pre jej dcéru pozbavenú spôsobilosti na právne úkony JASANIMU DSS Rožňava a do tejto funkcie ustanovil ju a súčasne jej vymedzil práva a povinnosti vyplývajúce z funkcie.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že návrhu o zmenu opatrovníka v plnom rozsahu vyhovie, resp. zruší rozsudok súdu prvého stupňa a vec vráti na ďalšie konanie. Uviedla, že napadnutý rozsudok považuje za nezákonný a nesprávny, keďže súd náležite nezistil skutkový stav veci a z toho dôvodu nezákonne rozhodol. Vyslovila presvedčenie, že ona je schopná sa dostatočne postarať aj o dcéru, ako aj o syna, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti, a ktorý má tiež vážne zdravotné psychické problémy. Má vytvorené podmienky na kompletnú starostlivosť o obidve postihnuté deti, pretože býva v prenajatom rodinnom dome, kde sú tri izby, kuchyňa a kúpeľňa. Zdôraznila, že návrhom o zmenu opatrovníka sleduje predovšetkým záujem nesvojprávnej dcéry, ktorá podľa jej názoru takisto chce žiť s ňou a s bratom v spoločnej domácnosti. Vyjadrila svoju nespokojnosť s tým, že nesvojprávna dcéra má v ústave známosť s iným mužom, ktorý je tiež umiestnený v ústave, čo vzhľadom k jej zdravotnému stavu nepovažuje za vhodné.

K odvolaniu matky sa písomne vyjadril opatrovník nesvojprávnej Domov sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave v zastúpení I.. C. G., riaditeľky ústavu, ktorý uviedol, že nesvojprávna R. G. je v zariadení sociálnych služieb JASANIMA DSS umiestnená od 1.6.2001 na základe žiadosti matky C. G., ktorá v žiadosti uviedla nespôsobilosť postarať sa o dcéru. Rozsudkom Okresného súdu Prešov sp.zn. 21Nc 603/99 z 8.2.2000 bola menovaná pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 10.3.2000. Okresný súd Košice - okolie uznesením č.k. 15P 32/03-13 z 13.5.2003 zmenil rozsudok Okresného súdu Prešov č.k. 21Nc 603/99-28 z 8.2.2000 v časti týkajúcej sa ustanovenia opatrovníka tak, že za opatrovníka pre nesvojprávnu R. G. ustanovil Domov sociálnych služieb Jasov.

Už v roku 2000 konštatoval, že pôvodne ustanovená opatrovníčka matka C. G. si neplnila povinnosti pri výchove a starostlivosti o nesvojprávnu. Z odôvodnenia uznesenia vyplynulo, že C. G. sama uviedla, že keď mala nesvojprávnu dcéru doma, v niektorých prípadoch zanedbávala starostlivosť. V tejto súvislosti opatrovník zdôraznil, že v tomto čase bola rodina úplná, pretože ešte žil otec nesvojprávnej, ktorý sa takisto podieľal na starostlivosti a napriek tomu rodičia neboli schopní sa dostatočne postarať o obidve postihnuté deti. Vyslovil presvedčenie, že matka ani teraz nezvládne starostlivosť o nesvojprávnu R., pretože sa stará ešte o dospelého syna O. nar. XX.X.XXXX, ktorý je tiež zdravotne postihnutý, lieči sa na psychiatrickej ambulancii v Novej Ľubovni a jeho stav si podľa lekárskej správy vyžaduje sústavnú starostlivosť. Podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára C.. V. G. ani starostlivosť o tohto syna nie je zabezpečovaná matkou na dostatočnej úrovni. Samotná matka nesvojprávnej má určité zdravotné ťažkosti, trpí na vysoký krvný tlak a bolestivý chrbticový syndróm. Opatrovník poukázal aj na nedostatočné bytové podmienky rodiny, ktorá v súčasnej dobe žije v prenajatom rodinnom dome, ktorý má lokálne vykurovanie na tuhé palivo, príprava jedál sa zabezpečuje na piecke a v prípade ukončenia nájmu rodine vzniknú ďalšie problémy v súvislosti so zabezpečením bývania. Opatrovník konštatoval, že nesvojprávna R. G. trpí na viac ochorení, a to stredný stupeň duševnej zaostalosti, prejavujú sa u nej poruchy správania, trpí na schizofréniu, má časté epileptické záchvaty, ktoré trvajú priemerne 30 minút a je potrebné často volať záchrannú službu. Trpí aj na skoliózu chrbtice, čo sa prejavuje pri chôdzi, má kardiologické problémy a jej zdravotný stav si vyžaduje pravidelnú liečbu, pravidelné lekárske kontroly na psychiatrickej, neurologickej a kardiologickej ambulancii. Túto starostlivosť má v zariadení plnohodnotne zabezpečenú. K odvolacej námietke matky týkajúcej sa známosti s iným chovancom opatrovník uviedol, že v zmysle trendov koedukácie zariadenie sa nebráni vytváraniu trvalých monogamných partnerstiev, čo je garantované Deklaráciou ľudských práv. V prípade nesvojprávnej R. G. ide o dlhotrvajúci vzťah, ktorý aj matka v minulosti akceptovala a nemala voči nemu doteraz žiadne výhrady. Ustanovený opatrovník poukázal aj na to, že súdne konanie o zmenu opatrovníka vplýva veľmi negatívne na psychický stav nesvojprávnej a je predovšetkým v jej záujme, aby jej denný režim bol založený na pravidelnosti s reguláciou psychickej a fyzickej námahy, čo eliminuje možnosť zhoršenia zdravotného stavu. Na záver svojho vyjadrenia opatrovník vyslovil názor, že podmienky bývania, ako aj sociálne prostredie matky zvyšuje zdravotné riziká nesvojprávnej. Navrhol preto, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako správny potvrdil.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania odporcu preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol, keď návrh navrhovateľky o zmenu opatrovníka nesvojprávnej R. G. zamietol. Súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie o návrhu na zmenu opatrovníka, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadol na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dôsledne posúdil pomery účastníkov a dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že návrh na zmenu opatrovníka za daných okolností nie je dôvodný. Z obsahu spisu vyplýva, že rozsudkom Okresného súdu Prešov sp.zn. 21Nc 603/99 z 8.2.2000 bola R. G. pozbavená spôsobilosti na právne úkony, rozsudok nadobudol právoplatnosť 10.3.2000. Uznesením Okresného súdu Rožňava č.k. 15P 32/2003-13 z 13.5.2003 bol ustanovený opatrovník Domov sociálnych služieb v Rožňave, ktorému boli vymedzené aj práva a povinnosti vyplývajúcej z tejto funkcie. Už v čase tohto rozhodnutia mal súd jednoznačne preukázané, že rodičia nesvojprávnej nemajú vytvorené podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o nesvojprávnu. Samotná matka sa vyjadrila, že starostlivosť o nesvojprávnu nie je schopná zodpovedne zabezpečiť. Okrem toho sa starala a aj v súčasnej dobe sa stará o syna, ktorý má takisto psychiatrickú diagnózu. Konajúci súd vykonaným dokazovaním zistil, že od tohto rozhodnutia nenastala žiadna pozitívna zmena, ktorá by odôvodňovala zmenu opatrovníka tak, aby rozhodnutie

bolo v prospech nesvojprávnej. Naopak zistené pomery svedčia o tom, že situácia v rodine je fakticky horšia, keďže medzičasom zomrel otec nesvojprávnej, ktorý bol nápomocný matke pri starostlivosti o nesvojprávnu, resp. o obidve postihnuté deti. Ani bytové a materiálne podmienky nesvedčia o tom, že by prostredie u matky nesvojprávnej bolo vhodné na zmenu opatrovníka a s tým súvisiacu zmenu jej pobytu. Matka žije s postihnutým synom v prenajatom rodinnom dome, poberá vdovský dôchodok, príspevok na opatrovanie syna, ktorý je invalidný dôchodca. Zo správy ošetrujúceho lekára syna matky nesvojprávnej vyplynulo, že zdravotný stav syna si vyžaduje sústavnú starostlivosť a opateru, pričom táto starostlivosť sa nejaví na dostatočnej úrovni a matka ju do určitej miery zanedbáva. Odvolací súd dodáva, že v danom prípade nebolo možné vychádzať z vyjadrení nesvojprávnej R. G., sprostredkovaných opatrovníkom, ktorá trpí psychickým ochorením, nakoľko jej vyjadrenia sú zmätočné a prispôsobené momentálnej situácii a nálade a dodáva, že v rámci odvolacieho konania nemohol akceptovať ani námietku matky týkajúcu sa vzťahu s iným chovancom v ústave, nakoľko táto skutočnosť sama o sebe nie je negatívnym prvkom, naopak ako uviedol opatrovník v zmysle trendov koedukácie zariadenia takýmto vzťahom sa nebráni. Ide o právo jedinca, ktoré je zabezpečené Deklaráciou ľudských práv a pri kontrolovanom priebehu je takýto vzťah v prospech psychickej pohody nesvojprávnej. Na základe uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že od poslednej úpravy, kedy bola nesvojprávna umiestnená v ústave nedošlo k takej podstatnej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu opatrovníka tak, aby to bolo v prospech nesvojprávnej R. G.. Odvolací súd dospel k presvedčeniu, že zariadenie, v ktorom je nesvojprávna umiestnená, je v súčasnej dobe pre ňu vhodnejšie ako pobyt v domácom prostredí. Nesvojprávna má zabezpečenú pravidelnú a dôslednú lekársku starostlivosť, má garantované všetky práva súvisiace s jej postavením nesvojprávnej osoby a vzhľadom na vykonané dokazovanie je obava, že práve zmena prostredia by neprospela jej psychickému stavu, preto podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová