KSKE 8 CoP 185/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 185/2012

KS v Košiciach, dátum 05.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 185/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/185/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811207216 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811207216.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Z. N. rod. X. nar. X.X.XXXX bývajúcej v O. na N. č. XXX proti odporcovi S. N. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v O.Š. na N. č. XXX v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej S. N. nar. XX.XX.XXXX, maloletej Z. N. nar. XX.X.XXXX a S. N. nar. XX.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo 6.10.2011 č.k. 4C 125/2011-19 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo 6.10.2011 č.k. 4C 125/2011-19 rozviedol manželstvo navrhovateľky Z. N. rod. X. nar. X.X.XXXX a odporcu S. N. nar. XX.X.XXXX uzavreté 21.1.1995, zapísané v knihe manželstiev Matričného obvodu O., vo zväzku 7, ročníka 1995, na strane 2, pod poradovým číslom 3. Na čas po rozvode schválil dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom narodeným z manželstva tak, že maloleté deti S. nar. XX.XX.XXXX, Z. nar. XX.X.XXXX a S. nar. XX.X.XXXX zveril do osobnej starostlivosti navrhovateľky a odporcu zaviazal prispievať na výživu maloletej S. 60 € mesačne, maloletej Z. 60 € mesačne a maloletého S. 60 € mesačne vždy do 20. dňa toho ktorého mesiaca navrhovateľke od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie odporca 29.3.2012 na Pošte Dobšiná.

Pred prejednaním veci samej odvolací súd skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozsudku.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

V tejto veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p. sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. a § 211 ods. 2 O.s.p.) bolo z údajov na doručenke nepochybne zistené, že rozsudok, proti ktorému bolo podané odvolanie, bol odporcovi doručený 31.10.2011. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania mu začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia 1.11.2011 a uplynula 15.11.2011. Pretože odporca podal odvolanie na Pošte Dobšiná 29.3.2012, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.