KSKE 8 CoP 191/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 191/2012

KS v Košiciach, dátum 05.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 191/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/191/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512200022 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512200022.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci S. C. nar. XX.X.XXXX pozbaveného spôsobilosti na právne úkony umiestneného v Domove sociálnych služieb Lúč, Šemša, zastúpeného opatrovníčkou Z. C. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v K. H. N. na F. ulici č. XX/XX a opatrovníčkou pre konanie JUDr. T. pracovníčkou Okresného súdu Košice II v konaní o vrátenie spôsobilosti na právne úkony o odvolaní opatrovníčky Z. C. proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 12.1.2012 č.k. 9Ps 1/2012-7 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 12.1.2012 č.k. 9Ps 1/2012-7 zastavil konanie o vrátenie spôsobilosti na právne úkony S. C. nar. XX.X.XXXX z dôvodu, že o tej istej veci prebieha konanie na Okresnom súde Košice - okolie pod sp.zn. 12Ps 5/2010, ktoré doteraz nebolo právoplatne skončené a táto prekážka, ktorú nemožno odstrániť, má za následok zastavenie konania. Rozhodnutie odôvodnil ust. § 83, § 103 a § 104 ods. 1 veta prvá O.s.p..

Proti tomuto rozhodnutiu podala v zákonnej lehote odvolanie opatrovníčka nesvojprávneho Z. C. s návrhom, aby súd urýchlene konal a rozhodol o vrátenie spôsobilosti na právne úkony S. C. nar. XX.X.XXXX. Je to jej posledná vôľa, lebo nevie, či tento mesiac prežije, pretože je veľmi chorá, ale pri úplnom vedomí čestne prehlasuje, že trvá na tomto návrhu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal uznesenie Okresného súdu Košice - okolie z 12.1.2012 č.k. 9Ps 1/2012-7 spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, ktorý posúdil podľa správnych zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku a správne rozhodol, keď zastavil konanie o vrátenie spôsobilosti na právne úkony S. C., preto rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a pretože sa s odôvodnením napadnutého rozhodnutia v plnom rozsahu stotožnil, obmedzil sa vo svojom rozhodnutí len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) . Odvolací súd dodáva, že súd prvého stupňa postupoval správne, ak zastavil konanie z dôvodu, že na súde prvého stupňa prebieha už konanie o tej istej veci (Okresný súd Košice - okolie sp.zn. 12Ps 5/2012) , čím vznikla prekážka začatej veci podľa § 83

O.s.p.. Prekážka začatej veci vznikne, ak ide o totožnosť prejednávanej veci v oboch konaniach, pričom totožnosť veci je daná, ak konania majú rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. V tomto prípade bolo nepochybne preukázané, že na Okresnom súde Košice - okolie prebieha konanie o vrátenie spôsobili na právne úkony S. C. nar. XX.X.XXXX na základe jeho návrhu pod sp.zn. 12Ps 5/2012, o ktorom súd rozhodol rozsudkom z 27.1.2011 č.k. 12Ps 5/2010-55 tak, že zmenil rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves z 24.5.2007 sp.zn. 11Ps 23/2006 o pozbavení spôsobilosti na právne úkony S. C. a obmedzuje jeho spôsobilosť na právne úkony v rozsahu nakladania s majetkom, majetkovými právami a povinnosťami, ktorých hodnota presahuje 10 € týždenne, ktorý rozsudok doteraz nenadobudol právoplatnosť. Z uvedeného je zrejmé, že v konaní sp.zn. 9Ps 1/2012 vznikla prekážka začatej veci, teda litispendencie, pričom ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, preto súd prvého stupňa musel toto konanie zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.