KSKE 8 CoP 195/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 195/2012

KS v Košiciach, dátum 20.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 195/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/195/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612205278 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612205278.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú meno neurčené U. nar. XX.X.XXXX bývajúcu u matky zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves dieťaťa rodičov I. U. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v M. č. XXX zastúpenej JUDr. Dášou Bajanovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi na Starosaskej ulici č. 3 a Q. U. nar. X.X.XXXX bývajúceho v G. č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 26.3.2012 č.k. 9P 101/2012-17 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala zveriť maloletú do osobnej starostlivosti a určiť výživné od otca pre maloletú 30 € mesačne od nariadenia predbežného opatrenia do právoplatného skončenia konania o rozvod manželstva rodičov evidovaný taktiež na konajúcom súdu pod sp.zn. 11P 51/2012. Rozhodnutie odôvodnil tým, že v tejto právnej veci nebola preukázaná potreba rýchle a dočasne upraviť pomery účastníkov konania, nakoľko z obsahu spisu najmä z návrhu vyplýva, že starostlivosť o maloletú U., u ktorej meno doposiaľ určené nebolo, je plynule a spontánne zabezpečovaná matkou, napriek tomu, že jej rodičia spolu nežijú. Uviedol, že ingerencia súdu vo forme predbežného opatrenia nie je opodstatnená, pretože matka v návrhu neosvedčila bezprostredné ohrozenie zdravia dieťaťa alebo iný závažný dôvod, kedy je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Konštatoval, že doposiaľ nebol podaný ani návrh na úpravu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu. Tiež nebolo takéto konanie ani začaté ex offo. Zistený skutkový stav právne posúdil podľa § 74 ods. 1, § 75 ods. 1, 6 a § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p..

Matka podala proti tomuto uzneseniu prostredníctvom svojej zákonnej zástupkyne v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom vyjadrila nesúhlas so záverom konajúceho súdu, že pre nariadenie predbežného opatrenia neboli splnené zákonné podmienky. Uviedla, že osvedčila naliehavú potrebu predbežnej úpravy najmä tým, že manželstvo s otcom maloletej je dlhodobo rozvrátené, vzťahy medzi manželmi sú značne narušené, následkom čoho je spolužitie s otcom maloletej nemožné najmä preto, že ju opakovane fyzicky napadol, ona má strach o svoje deti, a preto sa musela 8.11.2011 odsťahovať k svojej matke do obce M., kde je v bezpečí. Taktiež uviedla, že potom, čo opustila spoločnú domácnosť, pretože sa bála o svoj život a že jej otec zoberie aj maloletú, ktorej meno doposiaľ nebolo určené, pretože sa s otcom na ňom nevedia dohodnúť, jej otec dieťaťa minimálne 20x telefonoval, vyhrážal sa jej, že ju dá zatvoriť do psychiatrickej liečebne, pretože je psychicky chorá a on sa postará o to, aby jej deti neboli zverené. V januári 2012 sa zúčastnili párovej terapie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, ale k zlepšeniu ich vzťahov nedošlo, pretože otec detí naďalej pokračoval vo svojom agresívnom chovaní a naďalej ju obťažoval telefonicky, o maloleté dieťa nejavil záujem, 31.3.2012 sa

násilím domáhal vstupu na pozemok a do domu, v ktorom ona v súčasnosti s maloletou býva a preto sa bojí o seba aj o svoje zdravie. Vyjadrila názor, že otec sa nevie zmieriť s tým, že ona maloleté dieťa dojčí a telefonicky jej prikazoval, aby dieťa nedojčila a lekárov žiadala o zastavenie laktácie napriek tomu, že mu vysvetlila, že lekári súhlasili s dojčením a ani jej psychiater voči tomu nemá výhrady. Zdôraznila, že otec jej aj v súčasnosti opakovane telefonuje a stále ju presviedča, že chce s ňou žiť napriek tomu, že ona o spolužitie nemá záujem, pretože sa ho bojí. V odvolaní tiež uviedla, že zdravotný stav dieťaťa je dobrý, dieťa riadne dojčí a rozhodne aj jej zdravotný stav je dobrý a je kontrolovaný psychiatrom. V tejto súvislosti poukázala na stanovisko jej psychiatra predložené súdu prvého stupňa. Žiadala, aby odvolací súd nariadil predbežné opatrenie, ktoré považuje za nevyhnutné so zreteľom na skutočnosť, že začaté konanie o rozvod manželstva môže trvať dlhšiu dobu a otec dieťaťa jej neustále telefonuje a obťažuje. V závere odvolania popísala incident, ku ktorému došlo 3.4.2012 pred domom, v ktorom v súčasnosti s maloletou býva, v rámci ktorého otec dieťaťa kričal, že ak nemá priateľa, preto nevidí dôvod na rozvod manželstva. Tento incident sa odohral za prítomnosti svedkov a je predmetom riešenia orgánov činných v trestnom konaní. Na základe opísanej skutkovej situácie v odvolaní navrhla odvolaciemu súdu jej návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu vyhovieť. K odvolaniu priložila aj správu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi z párovej konzultácie z 30.1.2012, zo záveru ktorej vyplýva, že úprava manželského vzťahu psychologickými prostriedkami v súčasnosti nie je možná so zreteľom na charakter vzťahových a osobných problémov klientov. K odvolaniu tiež priložila správu Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi o lekárskom vyšetrení S. C., ktorá bola svedkom incidentu medzi ňou a otcom dieťaťa 3.4.2012, z ktorej vyplýva, že menovaná utrpela ľahký úraz.

Otec maloletej ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa zistený skutkový stav posúdil podľa správnych zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, preto je odôvodnenie napadnutého uznesenia presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. dodáva, že preskúmaním všetkých relevantných skutočností dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenia predbežného opatrenia, pretože matka v priebehu konania neosvedčila naliehavosť potreby dočasnej úpravy pomerov, dokonca ani svojimi tvrdeniami v návrhu nepreukázala, že by bol zdravotný vývoj maloletej tak bezprostredne ohrozený, aby odôvodňoval okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia a v návrhu uviedla, že dieťa, ktoré dojčí má zabezpečenú všestrannú starostlivosť aj výbavičku, majú kde bývať, jej zdravotný stav je dobrý a preto je schopná sama sa naďalej postarať o dieťa. V návrhu tiež konštatovala, že potrebuje otcom nerušené prostredie, s ktorým však ani bežná bezkonfliktná komunikácia nie je možná. Z uvedeného je nepochybné, že vzťahy medzi rodičmi maloletého dieťaťa sú narušené a problematické, ktorých dôsledné skúmanie zamerané na ich dopad na maloleté dieťa si vyžaduje rozsiahle a časovo náročné dokazovanie presahujúce rámec konania o nariadenie predbežného opatrenia. Až konečné rozhodnutie v konaní o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa, ako výsledok dokazovania, zohľadní všetky okolností, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadny vývoj maloletého dieťaťa v budúcnosti. Skutočnosti uvádzané matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní sú nepochybne relevantné pre doposiaľ nezačaté konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností do rozvodu manželstva alebo pre rozhodnutie v začatom konaní o rozvod manželstva rodičov maloletej a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností pre čas po rozvode, nie však pre okamžitú ingerenciu súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Ich opodstatnenosťou

sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie v tom ktorom konaní. Pretože matka dieťaťa nepreukázala naliehavú potrebu upraviť výkon rodičovských práv a povinností predbežným opatrením pred rozhodnutím vo veci samej a ani odvolací súd v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s jej návrhom a nepochybné zistenie rozvratu manželských vzťahov rodičov maloletého dieťaťa samo bez ďalšieho nemôže byť dôvodom pre ingerenciu súdu formou navrhovaného predbežného opatrenia, potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení tohto uznesenia sa obmedzil iba na skonštatovanie správnosti jeho dôvodov v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p.. Odvolací súd zdôrazňuje, že iba v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci, pretože nie je jeho účelom nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie vo veci samej. Odvolací súd poznamenáva na základe zistenia, že rodičia mal. dieťaťa nežijú spolu, že bude povinnosťou konajúceho súdu začať konanie bez návrhu podľa § 81 ods. 1 O.s.p. o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, ak ani jeden z rodičov takýto návrh nepodá.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.