KSKE 8 CoP 209/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 209/2012

KS v Košiciach, dátum 20.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 209/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/209/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212207719 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212207719.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú E. L. nar. X.XX.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Staničné námestie č. 9, Košice pracovisko Košice IV dieťaťa rodičov: O.. J. L. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v P. na D. č. XX/A a O.. H. L. nar. X.XX.XXXX bývajúceho v P. na D. č. XX/A v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 16.3.2012 č.k. 23P 57/2012-5 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo 16.3.2012 č.k. 23P 57/2012-5 zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala zveriť mal. E. L. nar. X.XX.XXXX do jej osobnej starostlivosti a otcovi určiť povinnosť prispievať na výživu dieťaťa 120 € mesačne od 1.1.2012 do budúcna vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu k jej rukám.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vyhovel. Vyjadrila názor, že nie je možné uprednostňovať deti narodené z prvého manželstva otca na úkor ich spoločnej dcéry, pretože ich životná úroveň má ostať zachovaná rovnako. Poukázala na to, že otcom platená hypotéka sa týka majetku, ktorý bol predmetom vyporiadania BSM s jeho prvou manželkou a nakoľko je otec výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej bývajú, nemôže byť považovaná platba hypotéky za plnenie v prospech ich maloletej dcéry E..

Otec a kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky, pretože nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov a nebola osvedčená ani danosť práva (nároku) , pretože nebolo preukázané, že mal. E. hrozí bezprostredná ujma, preto uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia správne konštatoval, že z návrhu matky nevyplývajú skutočnosti odôvodňujúce nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, pretože výchova a výživa mal. E. je riadne zabezpečovaná matkou majúcou pravidelný príjem postačujúci na zabezpečenie základných potrieb dieťaťa a otec, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti zabezpečuje náklady súvisiace s bývaním. Skutočnosti uvádzané matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia a týmito sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Vychádzajúc z tvrdenia matky, že otec si riadne neplní vyživovaciu povinnosť voči mal. E., bude povinnosťou konajúceho súdu, ak ani jeden z rodičov nepodá návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. E. začať konanie o týchto právach bez návrhu v súlade s ust. § 76 ods. 3 O.s.p.. Odvolací súd poznamenáva, že ak by v priebehu konania vznikli okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, súd nariadi predbežné opatrenie z úradnej povinnosti aj bez návrhu účastníka konania (§ 102 ods. 2 O.s.p.) . Odvolací súd zdôrazňuje, že len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci, pretože z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie vo veci samej. Odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom matky a pretože sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením rozhodnutia súdu prvého stupňa, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení tohto uznesenia sa obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia podľa § 219 ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.