KSKE 8 CoP 21/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 21/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 21/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208214083 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208214083.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky N. E. rod. H. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v H. na E. ul. č. XX proti odporcovi K. E. nar. X.X.XXXX bývajúceho v H. na E. ul. č. XX za účasti maloletých detí N. E. nar. X.X.XXXX, V. E. nar. X.XX.XXXX, X. E. nar. XX.X.XXXX, A. E. nar. XX.X.XXXX, Y. E. nar. XX.X.XXXX, S. E. nar. XX.X.XXXX a H.Á. E. nar. X.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 28C 127/2008-123 z 22.9.2011 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom z 22.9.2011 č.k. 28C 127/2008-123 rozviedol manželstvo navrhovateľky N. E. nar. XX.X.XXXX a odporcu K. E. nar. X.X.XXXX zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu pre matričný obvod Mestská časť H. - L., vo zväzku 17, ročník 1997, na strane 1, pod poradovým číslom 176. Schválil dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode tak, že maloleté deti zveril do osobnej starostlivosti matky a otca zaviazal prispievať na ich výživu 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona počnúc dňom právoplatnosti výroku o rozvode manželstva vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca matke maloletých detí okrem mal. N. E. nar. X.X.XXXX, na ktorú výživné neurčil. Upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že otec je oprávnený sa s maloletými stýkať neobmedzene. O trovách konania rozhodol, že účastníci nemajú právo na náhradu trov konania. Odporcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za návrh na začatie konania 66 € do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet Okresného súdu Košice II.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie navrhovateľka. Žiadala, aby súd maloleté deti V., X., A. a Y. zveril na čas po rozvode do osobnej starostlivosti otca a mal. N., S. a H. do osobnej starostlivosti matke. Konajúci súd uznesením č.k. 28C 127/2008-134 vyzval navrhovateľku, aby v lehote 10 dní doplnila návrh a uviedla podľa ust. § 205 ods. 1 O.s.p. popri všeobecných náležitostiach, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa domáha. Súčasne matku poučil, že v zmysle § 218 ods. 1 písm.d/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p.. Napriek výzve navrhovateľka odvolanie v súdom určenej lehote nedoplnila.

Odporca a kolízny opatrovník maloletých detí sa k odvolaniu navrhovateľky nevyjadrili.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a odvolanie podľa 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. odmietol.

Odvolací súd po oboznámení sa so súdnym spisom zo zápisnice o pojednávaní z 22.9.2011 zistil, že po vyhlásení rozsudku, jeho odôvodnení a poučení o opravnom prostriedku prítomní účastníci konania navrhovateľka a odporca sa vzdali práva na odvolanie.

Podľa § 207 ods. 1 O.s.p. vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Účastník sa môže vzdať odvolania od okamihu vyhlásenia rozhodnutia do uplynutia posledného dňa odvolacej lehoty. K vzdaniu sa odvolania nikdy nemôže dôjsť pred vyhlásením rozhodnutia. Takéto predčasné vzdanie sa odvolania by malo za následok neúčinnosť predmetného úkonu a teda účastníkovi by ostalo zachované právo podať odvolanie. S účinným vzdaním sa odvolania sa spája strata oprávnenia podať odvolanie neskôr, i keby odvolacia lehota bola inak ešte zachovaná. V dôsledku vzdania sa odvolania nadobúda rozhodnutie právoplatnosť už dňom, keď sa súd o tomto úkone dozvedel, teda nie až uplynutím odvolacej lehoty. Ak však bolo vzdanie sa odvolania doručené súdu až po uplynutí odvolacej lehoty, nadobúda rozhodnutia právoplatnosť už uplynutím odvolacej lehoty a napokon, ak k vzdaniu sa odvolania došlo ešte pred doručením rozhodnutia, tak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom jeho doručenia (§ 159 ods. 1 O.s.p.) . Ak by účastník podal odvolanie, hoci sa predtým účinne vzdal, bolo by podané neoprávnenou osobou a preto by ho odvolací súd musel odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p.. O odmietnutí odvolania rozhoduje odvolací súd formou unesenia bez toho, aby došlo k vecnému prejednaniu odvolania. Na odmietnutie odvolania súd nemusí nariaďovať pojednávanie (§ 214 ods. 2 O.s.p.) .

V tomto prípade je nepochybné, že navrhovateľka sa vzdala práva podať odvolanie proti rozsudku o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinnosť k maloletým deťom na čas po rozvode. Tento dispozičný úkon urobila po vyhlásení rozsudku 22.9.2011 a voči súdu v súlade s ust. § 207 ods. 1 O.s.p.. Pretože sa navrhovateľka účinne vzdala práva podať odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 22.9.2011 č.k. 28C 127/2008-123, bolo potrebné odvolanie navrhovateľky odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. ako odvolanie podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová