KSKE 8 CoP 210/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 210/2012

KS v Košiciach, dátum 15.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 210/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/210/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611214199 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611214199.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci maloletého I. P. nar. X.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves dieťaťa rodičov: U.E. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v B. na B. ulici č. XXX/XX a I. P. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v B. na B. ulici č. XXX/XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 16.4.2012 č.k. 16P 274/2011-52 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Matka maloletého odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 16.4.2012 č.k. 16P 274/2011-52 zobrala späť písomným podaním 16.7.2012 (č.l. 67 spisu) , preto bolo odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.