KSKE 8 CoP 215/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 215/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 215/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/215/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511210607 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511210607.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky Ž. C. nar. XX.X.Q. bývajúcej v F. D. R. X.. Č.. XX zastúpenej JUDr. Ľubicou Višňovskou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 proti odporcovi S. C. nar. XX.X.Q. bývajúcemu v F. D. R.Í. X.. Č.. XX toho času v F. D. F. X.. Č.. XX zastúpenému JUDr. Jánom Gregom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Postupimskej ul. č. 5 za účasti maloletej S. C. nar. X.X.Q. bývajúcej u matky zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na Staničnom námestí č. 9 v konaní o rozvod manželstva a výkon rodičovských práv a povinností na čas po rozvode o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie z 26.10.2011 č.k. 8C 170/2011-29 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozviedol manželstvo účastníkov konania, mal. S. zveril do osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorú poveril jej zastupovaním a spravovaním majetku, odporcu zaviazal prispievať na jej výživu 100,- € mesačne od právoplatnosti rozsudku navrhovateľke vždy do 15- teho dňa kalendárneho mesiaca. O úprave styku odporcu s mal. S. rozhodol tak, že styk je neobmedzený podľa dohody rodičov. O trovách konania rozhodol, že účastníci nemajú právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca a žiadal, aby ho odvolací súd zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Vyjadril názor, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazom k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že pri rozhodovaní nezistil dostatočne skutkový stav, nevykonal všetky potrebné a nevyhnutné dôkazy, potrebné pre zistenie rozhodujúcich skutočností a v dôsledku toho nesprávne rozhodol.

K odvolaniu odporcu sa písomne vyjadrila navrhovateľka. Uviedla, že odvolanie odporcu sa javí ako účelové, pretože neuviedol konkrétne v čom mal konajúci súd pri rozhodnutí o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode pochybiť a nekonkretizoval žiadne iné dôkazy, ktoré mali byť vykonané. Vyslovila presvedčenie, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, vykonal dokazovanie v takom rozsahu, aby mohol ustáliť svoj právny názor, že manželstvo je dlhodobo a nezmeniteľne rozvrátené kvôli existujúcemu a pretrvávajúcemu alkoholizmu odporcu. Preto rozsudok súdu prvého stupňa považuje za správny, zákonný a to tak vo výroku o rozvode manželstva, ako aj vo výroku o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Navrhla preto, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu odporcu písomne nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 cit. zák. ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o rozvode manželstva účastníkov konania. V súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v konaní najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa dôsledne vysporiadal s námietkami odporcu uplatnenými v odvolaní, pričom konštatuje, že uvedené námietky sú len všeobecného charakteru a odporca v priebehu odvolacieho konania neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o návrhu na rozvod manželstva a s tým spojeného konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Odvolací súd po zohľadnení všetkých skutočností vo vzťahu k predmetu odvolacieho konania dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že manželstvo účastníkov konania neplní svoj účel vzhľadom na trvalý rozvrat manželských vzťahov bez možností obnovenia jeho základných funkcií a so zreteľom na jednoznačný postoj navrhovateľky ani nemožno očakávať, že manželské spolužitie niekedy obnovia. Rozvrat manželstva ako objektívny stav vzájomných vzťahov medzi manželmi je výsledkom nadmerného požívania alkoholických nápojov odporcom, čo bolo jednoznačne preukázané v konaní na súde prvého stupňa. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že navrhovateľka dlhodobo tolerovala správanie sa odporcu a snažila sa situáciu riešiť, o čom svedčí to, že odporcu podporovala v ambulantnej liečbe, ktorá nebola úspešná a napriek tomu, že aj v čase rozvodového konania sa ambulantne liečil, nenastala žiadna zmena, na základe čoho dospela k presvedčeniu, že obnova manželského spolužitia už nie je možná. Záujem odporcu o zotrvanie v manželstve nemôže byť sám osebe dôvodom, aby súd nútil navrhovateľku zotrvávať vo vzťahu, ktorý považuje za formálny a neplniaci si žiadny zo svojich spoločenských funkcií, pretože na naplnenie účelu manželstva je potrebná snaha oboch strán, vzájomné pochopenie a citové zblíženie. Spoločenský účel manželstva spočíva vo vytváraní rodinného prostredia, v ktorom manželia žijú spolu vo vzájomnej zhode, citovom zblížení, poskytujúc si vzájomnú podporu a pomoc. Pri skúmaní rozvratu manželstva je povinnosťou súdu vždy dôsledne zistiť a následne vyhodnotiť najmä citový vzťah medzi manželmi, ako aj dĺžku trvania intenzity rozvratu vzťahu medzi nimi a rovnako prihliadnuť na odkázanosť jedného a pomoc druhého manžela. Zistenie príčin, ktoré viedli k vážnemu rozvráteniu manželstva nie je iba zistením základnej alebo poslednej príčiny, ale zistením všetkých príčin, ktoré boli podnetom a ktoré sa prehlbovali a dovŕšili rozvrat medzi nimi do tej miery, že rozvod sa stal východiskom zo vzniknutej situácie. Rozvod manželstva je odôvodnený len ak sú splnené podmienky ustanovené v § 23 Zákona o rodine, teda ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené a narušené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Objektívny, kvalifikovaný rozvrat vzťahov medzi manželmi je daný intenzitou rozvratu a dĺžkou jeho trvania, ktoré sú zahrnuté v požiadavke vážnosti a trvalosti rozvratu. Znamená to, že manželstvo možno rozviesť, iba ak je rozvod v tom ktorom prípade riešením zodpovedajúcim stanoveným hľadiskám na manželstvo a jeho zánik rozvodom. Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k rozvodu manželstva účastníkov konania dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že manželstvo účastníkov konania vzhľadom na rozvrat manželských vzťahov, ktorý je vážny a trvalý, bez možnosti obnovenia jeho základných funkcií nemôže plniť svoj účel a už nemožno očakávať, že manželské spolužitia účastníci obnovia a ich manželstvo v budúcnosti bude plniť svoj účel najmä pre absenciu citového vzťahu navrhovateľky k odporcovi, ktorý nastal v dôsledku dlhodobého neuspokojivého manželského života. Pokiaľ odporca namieta nedostatočné zistenie skutkového stavu veci, odvolací súd konštatuje, že v

priebehu konania na súde prvého stupňa boli nepochybne zistené a preukázané všetky skutočnosti podstatné pre rozhodnutie v merite veci, preto neobstojí jeho odvolacia námietka, že súd prvého stupňa nezistil riadne skutkový stav veci. Odvolací súd poukazuje aj na vyjadrenie navrhovateľky k odvolaniu, v ktorom uviedla, že jej rozhodnutie je nemenné a trvalé a dôrazne zotrváva na svojom rozhodnutí neobnoviť manželské spolužitie. Súd prvého stupňa zákonne rozhodol aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností rodičov k mal. S. na čas po rozvode, preto aj v tomto výroku rozsudok súdu ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil. Na doplnenie a zdôraznenie správnosti tohto rozhodnutia odvolací súd dodáva, že výchovné prostredie vytvorené matkou a jej osobná starostlivosť o mal. S., neboli spochybnené ani kolíznym opatrovníkom a dodáva, že v priebehu konania na súde prvého stupňa, ako aj v rámci odvolacieho konania neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by toto rozhodnutie súdu spochybnili. Posúdením všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k určeniu výživného od odporcu pre mal. S. na čas po rozvode odvolací súd dospel k záveru, že výživné určené súdom prvého stupňa je vzhľadom na zákonné ustanovenia citované v odôvodnení napadnutého rozhodnutia a z nich vyplývajúce zásady primerané a korešponduje skutkovému stavu zistenému aj odvolacím súdom. Odvolací súd tiež konštatuje, že súdom upravený styk odporcu s maloletým dieťaťom je upravený v záujme mal. S., ktorá vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť je schopná vyjadriť svoj názor a vôľu samostatne a sama v podstate určovať rozsah a intenzitu styku s odporcom, preto nebolo potrebné určiť súdny režim styku.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch o rozvode manželstva účastníkov konania a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k mal. S. na čas po rozvode a vo výroku o trovách konania ako vecne správny potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení sa v podstate obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, resp. doplnil na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa v napadnutej časti vyššie uvedené dôvody (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová