KSKE 8 CoP 22/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/22/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110224696 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110224696.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľa E. Č. nar. X.XX.XXXX bývajúceho v P. na Č. ul. č. XX zastúpeného splnomocnenou zástupkyňou O. Č. nar. XX.XX.XXXX bývajúcou v P. na Č. ul. č. XX proti odporcovi H. Č. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v C. č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 20.10.2011 č. k. 15C/272/2010 - 63 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od odporcu pre navrhovateľa naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice I zo 14.11.2001 č.k. P/236/1997-37 zo 73,03 € (2.200,- Sk) na 170 € mesačne od 8.10.2010, ktoré zaviazal odporcu prispievať navrhovateľovi do 15. dňa v mesiaci vopred a v prevyšujúcej časti návrh zamietol. Dlžné výživné 585 € za obdobie od 8.10.2010 do 31.10.2011 povolil otcovi splácať s bežným výživným v mesačných splátkach po 40 € až do zaplatenia. O trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zvýši jeho vyživovaciu povinnosť voči navrhovateľovi len na 125 € mesačne od 8.10.2010, pretože mu jeho pomery nedovoľujú prispievať v určenom rozsahu. V tejto súvislosti namietal, že konajúci súd vychádzal pri určení rozsahu zvýšeného výživného len z jeho príjmu za dva mesiace roka 2011, miesto toho, aby zohľadnil jeho priemerný čistý mesačný príjem za celý rok, ktorý predchádzal vyhláseniu rozsudku, pretože má lepšiu výpovednú hodnotu. Zistil by tak, že nezarába 1.405 €, ale iba 1.075 € mesačne (máj 2010 - jún 2011) , z ktorého si musí plniť vyživovaciu povinnosť voči I., sestre navrhovateľa v rozsahu 170 € mesačne. Namietal, že konajúci súd nedostatočne zohľadnil, že mu pribudla vyživovacia povinnosť voči mal. Q. nar. XX.X.XXXX, voči ktorej si plní vyživovaciu povinnosť v rozsahu 130 € mesačne. Poukázal na to, že len jeho najzákladnejšie výdavky na bývanie predstavujú 150 € mesačne, na dopravu do zamestnania 80 € mesačne, na stravu 300 - 350 € mesačne a na dioptrické okuliare viac ako 400 € ročne. Záverom namietal, že súd zohľadnil ako odôvodnený výdavok navrhovateľa notebook a v tejto súvislosti poznamenal, že si ho nemusel kupovať, pretože jeho sestra ich má dva.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporcu navrhol potvrdiť rozsudok ako vecne správny. Vyjadril presvedčenie, že výdavky odporcu na cestovné v rozsahu 80 € mesačne nie sú opodstatnené, pretože dochádza do práce zo Šace, kde býva s partnerkou v jej byte a okrem toho sa pritom zvyknú niektorí kolegovia striedať a zdieľať tak náklady na pohonné hmoty. Namietal rozsah výdavkov odporcu na stravu a uviedol, že pokiaľ je schopný prejesť 300 až 350 € mesačne, potom má nárok uplatňovať si

na svoje odôvodnené potreby na stravu rovnako. Z uvedeného vyplýva, že výživné, ktorým mu odporca dobrovoľne prispieva (125 € mesačne) nepokrýva ani 50 % týchto výdavkov. Nestotožnil sa s tvrdením odporcu, že potrebuje minimálne 400 € ročne na okuliare a v tejto súvislosti poznamenal, že by sa mohol vyhnúť tomuto výdavku, ak by absolvoval operáciu očí tak, ako on. Pokiaľ odporca namietal jeho výdavky na notebook konštatoval, že jeho sestra potrebuje oba počítače v dôsledku toho, že má zdravotné problémy. Záverom poznamenal, že jeho matka je vo výpovednej lehote a jej pracovný pomer bude ukončený ku 31.1.2012.

Podľa § 219 ods. 1 O. s. p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania odporcu preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 156 ods. 3 O. s. p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o zvýšení výživného od odporcu pre navrhovateľa. Súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie o návrhu na zvýšenie výživného, v súlade s § 132 O. s. p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dôsledne posúdil pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajšieho rozhodovania a dospel k totožnému záveru ako súd prvého stupňa, že zvýšenie príjmu odporcu o 544,62 € mesačne zo 600 € (18.000,- Sk) na 1.144,62 € mesačne (od júna 2010 do júna 2011 bez zohľadnenia výplaty za apríl 2011, ktorá sa v opisoch nenachádza) podľa opisov jeho mzdových listov na č.l. 14, 25, 29 bolo dostatočné na zvýšenie jeho vyživovacej povinnosti voči navrhovateľovi o 96,97 € mesačne na 170 € mesačne od 8.10.2010 a výživné 170 €, vzhľadom na zákonné ustanovenia citované v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady je primerané reálnym zárobkovým schopnostiam a možnostiam odporcu, zohľadňuje jeho ďalšiu vyživovaciu povinnosť voči mal. Q. nar. XX.X.XXXX, a voči I. v rovnakom rozsahu 170 € mesačne, aj odôvodnené potreby navrhovateľa, ktorý je už študentom vysokej školy, kým v čase poslednej úpravy výživného bol ešte žiakom druhého stupňa základnej školy. Odvolací súd tiež dodáva, že pomery odporcu, na ktoré sa odvoláva, sú vyjadrené v napadnutom rozsudku zvýšením výživného len na 170 € mesačne, pretože výrazné zvýšenie odôvodnených potrieb navrhovateľa by zjavne odôvodňovalo zvýšenie výživného vo väčšom rozsahu, berúc do úvahy najmä časové obdobie (11 rokov) , ktoré uplynulo od predchádzajúcej úpravy rozsahu jeho vyživovacej povinnosti. Odvolací súd je toho presvedčenia, že otcovi zostane aj po odpočítaní relevantných výdavkov súvisiacich s jeho troma vyživovacími povinnosťami (470 €) a domácnosťou (150 €) dostatok finančných prostriedkov (524,62 €) na uspokojovanie vlastných potrieb v rozsahu bežného životného štandardu, preto možno od neho spravodlivo žiadať, aby rovnaký štandard umožnil navrhovateľovi formou výživného, čo je v súlade s požiadavkou, že dieťa, rodičia ktorého nežijú spolu, má mať takú životnú úroveň, ako keby spolužitie rodičov existovalo (§ 62 ods. 2 Zákona o rodine) . K námietkam odporcu, že mu jeho príjem vzhľadom na výdavky, ktoré prezentoval v odvolaní neumožňuje plniť si svoju vyživovaciu povinnosť v stanovenej výške, odvolací súd poukazuje na § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zákonného ustanovenia, v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Podľa tohto zákonného ustanovenia je rodič povinný plne rešpektovať vyživovaciu povinnosť a svoje výdavky usmerniť tak, aby plnenie vyživovacej povinnosti nebolo ohrozené. Pretože súd prvého stupňa rozhodol správne aj o počiatku zvýšenej vyživovacej povinnosti otca, o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti, o rozsahu a splatnosti dlhu na výživnom a o trovách konania, odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O. s. p. napadnutý rozsudok potvrdil a podľa § 219 ods. 2 sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.