KSKE 8 CoP 220/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 220/2012

KS v Košiciach, dátum 11.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 220/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/220/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5309209704 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:5309209704.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti o maloletého I. V. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov V. V. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v Č. na ul. W. č. XX a S. V. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v S. na C. ul. č. XX v konaní o zverenie maloletého do osobnej starostlivosti otca o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 25.4.2012 č.k. 25P 118/2010-107 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že otec je povinný nahradiť trovy štátu 24,64 € na účet Okresného súdu Košice II do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Náhradu trov štátu od matky nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zaviazal otca nahradiť štátu trovy konania 199,28 € na jeho účet do 60 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodol tak podľa § 148 ods. 1 O.s.p. a skonštatoval, že znalecké dokazovanie bolo nariadené na preukázanie tvrdení matky a otca, pričom z predložených listinných dôkazov zistil, že matka maloletého dieťaťa je dlhodobo nezamestnaná a jej mesačný príjem tvorí dávka v hmotnej núdzi 30 € mesačne, rodinné prídavky na mal. I. 22,01 € a výživné od otca maloletého 87,90 € mesačne. Na základe týchto zistení uviedol, že sú u nej splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov a preto povinnosť nahradiť trovy štátu za znalecké dokazovanie uložil len otcovi maloletého.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec, ktorý vyjadril presvedčenie, že konajúci súd nerozhodol zákonne, ak ho zaviazal nahradiť trovy štátu za znalecký posudok v celom rozsahu. Spochybnil dôvody, na základe ktorých konajúci súd oslobodil matku od súdnych poplatkov a následne od povinnosti nahradiť trovy štátu. Poukázal na správanie matky, ktorá od nástupu na materskú dovolenku nepracuje, žiadnym spôsobom sa nesnaží získať zamestnanie a napriek tomu konajúci súd zohľadnil jej finančné a majetkové pomery a priznal jej oslobodenie od súdnych poplatkov. Žiadal, aby odvolací súd zohľadnil aj jeho finančnú situáciu spočívajúcu predovšetkým v tom, že si založil novú rodinu, jeho manželka je na rodičovskej dovolenke a všetky náklady na domácnosť a rodinu znáša iba zo svojho priemerného mesačného zárobku, ktorý predstavuje 600 € mesačne. Povinnosť nahradiť trovy konania v plnej výške 349,28 € považuje za existenčné ohrozenie svojej rodiny.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a uznesenie podľa § 220 O. s. p. zmenil, pretože neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie, ani na jeho zrušenie.

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa rozsudkom č.k. 25P 118/2010-91 z 10.11.2011 zamietol návrh otca, ktorým žiadal zveriť mal. I. V. do jeho osobnej starostlivosti a zmeniť v časti o úprave styku rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. 18C 179/2008-45 z 14.4.2009. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Podľa § 148 ods. 1 O.s.p. v znení účinnom od 1.1.2012, štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal.

Podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia má štát právo na náhradu nákladov konania, ktoré platil podľa výsledku konania. Tento zákonný predpoklad však nie je totožný so zákonným predpokladom úspechu vo veci ako v §-e 142 ods. 1 alebo §-e 143 O.s.p. Ustanovenie § 148 O.s.p. platí nielen pre konanie, v ktorom vo vzťahu medzi účastníkmi prichádza do úvahy náhrada nákladov konania podľa §-u 142 až 145 O.s.p., teda v tzv. sporovom konaní, ale aj pre konanie v ostatných veciach, v ktorých vzhľadom k povahe nemožno hovoriť o úspechu alebo neúspechu účastníka vo veci v tzv. nesporových konaniach. Štát má preto podľa výsledku konania proti účastníkom právo na náhradu nákladov konania, ktoré platil aj v konaniach, v ktorých účastníci nemajú postavenie navrhovateľov a odporcov, teda v konaniach, ktoré sú vecne oslobodené od súdnych poplatkov alebo v ktorých účastníci sú osobne oslobodení od súdnych poplatkov. Pre priznanie náhrady trov konania, ktoré platil štát, nie je smerodajné, či dokazovanie nariadené súdom, v dôsledku ktorého vznikli trovy štátu, boli opodstatnené. Z uvedeného vyplýva, že v konaniach nesporových, kde nie je možné hovoriť o úspechu alebo neúspechu niektorého z účastníkov konania, má štát právo na náhradu trov konania proti každému z účastníkov v rovnakom rozsahu, avšak u každého účastníka musí skúmať, či nespĺňa podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O.s.p. a v takomto prípade náhradu trov štátu voči účastníkovi, ktorý spĺňa predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov neprizná v rozsahu, ktorý mu súd priznal.

V posudzovanom prípade Okresný súd Košice II uznesením zo 16.2.2011, právoplatným 25.2.2011 zaviazal otca aj matku zložiť preddavok na znalecké dokazovanie po 150 eur do pokladne súdu do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Na základe odvolania matky konajúci súd uznesením z 18.4.2011 zmenil uznesenie zo 16.2.2011 v časti povinnosti matky zložiť preddavok na znalecké dokazovanie tak, že jej vyššie uvedenú povinnosť zrušil.

Uznesením konajúceho súdu z 18.7.2011, právoplatným 27.8.2011 bolo určené znalkyni V.. B. W. znalečné v rozsahu 349,28 Eur.

Zo záznamu o zložení, zažurnalizovaného na č.l. 100 spisu vyplýva, že otec zložil 16.3.2011 na účet Okresného súdu Košice II 150 €.

Odvolací súd preskúmaním všetkých relevantných skutočností týkajúcich sa predmetu konania dospel k záveru, že súd prvého stupňa nerozhodol správne, ak nerozdelil pohľadávku štátu v rozsahu 49,28 € rovným dielom medzi účastníkov konania, ale zaviazal otca k výlučnej povinnosti nahradiť štátu trovy nesporového konania, napriek tomu, že v nesporových konaniach, kde nie je možné hovoriť o úspechu alebo neúspechu niektorého z účastníkov, má štát právo na náhradu trov konania proti každému z účastníkov v rovnakom rozsahu. Súd prvého stupňa navyše pochybil, ak okrem iného zaviazal otca nahradiť štátu aj 150 €, t.j. čiastku, ktorú už zložil ako preddavok na znalecké dokazovanie tak, ako to vyplýva z č.l. 100 spisu, pretože z dikcie §-u 148 ods. 1 O.s.p. v platnom znení vyplýva, že súd priznáva štátu len náhradu tých trov konania, ktoré v skutočnosti platil a nie aj tých, ktoré boli kryté preddavkom účastníkov konania zloženým v priebehu konania podľa § 141 ods. 1 O.s.p. Z uvedených dôvodov odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie podľa § 220 O.s.p. tak, že zaviazal otca nahradiť štátu 24,64 €, t.j. na neho pripadajúcu polovicu z tej časti priznanej odmeny (1/2 zo 49,28 €) , ktorá nebola krytá

jeho preddavkom na znalecké dokazovanie (150 €) . Pokiaľ ide o druhú časť odmeny znalkyne, ktorú platil štát v rozsahu, v akom ju nepokrýval preddavok, odvolací súd nepriznal štátu jej náhradu, pretože pripadala na matku, ktorá v tomto rozsahu spĺňala predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov so zreteľom na to, že je nezamestnaná a jej príjem tvorí len sociálna dávka, rodinné prídavky a výživné od otca pre maloleté dieťa.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p., ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Odvolací súd zaviazal otca nahradiť trovy štátu do 3 dní od právoplatnosti uznesenia, pretože vzhľadom k jeho pomerom a výške uloženej povinnosti by nebolo spravodlivé priznať mu výhodu splátok, prípadne dlhšiu lehotu splatnosti aj preto, že ide o výnimku zo zásady, že povinnosť uloženú v rozsudku, t.j. aj v uznesení treba splniť do 3 dní.

Toto uznesenie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.